Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Audioustawa


Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

Wykorzystaj zmysł słuchu

Oszczędzaj czas

Ucz się w każdym miejscu

 
 • Darmowa aktualizacja przez 3 miesiące
 • Uniwersalny format mp3
 • Pobieranie bezpośrednio ze strony serwisu
 • Łatwa nawigacja, artykuły z indeksami rzeczowymi
Wartość audioustawy:

Cena: 11,99

  Dodaj do koszyka
 • Stan prawny na dzień: 2024-06-17
 • Czas trwania: 02:54:20
 • Rozmiar: 67 MB
Co to jest audioustawa?
 • Rozdział 1. Przepisy ogólne
 • Art. 1: elementy Krajowego Rejestru Sądowego
 • Art. 2: podmioty prowadzące Rejestr
 • Art. 3: zakres podmiotowy Rejestru
 • Art. 3a: zadania Ministra Sprawiedliwości w zakresie systemu teleinformatycznego do prowadzenia Rejestru
 • Art. 3b: wzorce umów i informacje zamieszczane w BIP przez Ministra Sprawiedliwości
 • Art. 4: Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego
 • Art. 4a: zadania Centralnej Informacji
 • Art. 4b: przekazywanie danych i informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru
 • Art. 4c: dokumenty i informacje dotyczące przekształcenia, podziału lub połączenia transgranicznego udostępniane bezpłatnie przez Centralną Informację
 • Art. 4d: czynności sądu rejestrowego
 • Art. 5: podmioty zwolnione od opłat za korzystanie z Rejestru
 • Art. 6: rozporządzenia w sprawie Centralnej Informacji i opłat za informacje z Rejestru
 • Art. 7: postępowanie przed sądami rejestrowymi
 • Art. 8: dostęp do danych zawartych w Rejestrze
 • Art. 8a: katalog dokumentów spółek
 • Art. 9: akta rejestrowe
 • Art. 9a: repozytorium dokumentów finansowych
 • Art. 10: udostępnianie akt rejestrowych
 • Art. 10a: przesyłanie informacji o zarejestrowaniu sprawy w systemie informatycznym lub o wpisie w pozycji Rejestru
 • Art. 11: uchylony
 • Art. 12: usuwanie danych z Rejestru, prostowanie wpisów, wykreślanie niedopuszczalnych danych
 • Art. 13: ogłoszenie wpisu do Rejestru w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
 • Art. 14: zakaz powoływania się na dane nieistniejące lub wykreślone z Rejestru
 • Art. 15: skutki ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wpisu do Rejestru
 • Art. 16: powoływanie się na nieznajomość treści wpisu w Rejestrze
 • Art. 17: domniemanie prawdziwości danych wpisanych do Rejestru
 • Art. 18: odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do Rejestru nieprawdziwych danych
 • Art. 19: wniosek o wpis do Rejestru
 • Art. 19a: oświadczenia o zgodzie na powołanie do reprezentowania podmiotu
 • Art. 19b: informacja o NIP lub numerze REGON
 • Art. 19c: oświadczenie o posiadaniu statusu cudzoziemca
 • Art. 19d: wymóg dołączenia aktu notarialnego
 • Art. 19e: złożenie dokumentów przez ich zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
 • Art. 19f: oświadczenie o posiadaniu adresu do doręczeń elektronicznych lub podanie danych do jego założenia lub wpisu do bazy adresów elektronicznych
 • Art. 20: zamieszczanie wpisów w Rejestrze
 • Art. 20a: termin rozpoznania przez sąd wniosku o wpis do Rejestru
 • Art. 20b: uzależnienie wpisu do Rejestru od zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Art. 20c: wpis do Rejestru informacji o zawieszeniu lub wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej
 • Art. 20d: niezłożenie wniosku o wpis do Rejestru informacji o wznowieniu działalności gospodarczej
 • Art. 21: obowiązek informowania o zdarzeniach podlegających wpisowi do Rejestru
 • Art. 21a: informacje udzielane sądowi rejestrowemu
 • Art. 21b: informacje z rejestru dłużników niewypłacalnych otrzymywane przez sąd rejestrowy
 • Art. 21c: informacje o obwieszczeniach otrzymywane przez sąd rejestrowy z Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości
 • Art. 21d: informacje otrzymywane przez sąd rejestrowy dotyczące przedsiębiorców zagranicznych
 • Art. 22: termin do złożenia wniosku o wpis do Rejestru
 • Art. 22a: wniosek o wpis informacji o zawieszeniu lub wznowieniu działalności gospodarczej
 • Art. 23: badanie danych zawartych we wniosku o wpis do Rejestru
 • Art. 24: niezłożenie wniosku o wpis do Rejestru lub wymaganych dokumentów
 • Art. 25: przesłanki rozwiązania spółki przez sąd rejestrowy z urzędu
 • Art. 25a: postępowanie o rozwiązanie podmiotu bez postępowania likwidacyjnego
 • Art. 25b: zawiadomienie o wszczęciu postępowania o rozwiązanie podmiotu
 • Art. 25c: informacje o majątku zbywalnym rozwiązywanego podmiotu
 • Art. 25d: orzeczenie o rozwiązaniu podmiotu
 • Art. 25e: majątek likwidacyjny
 • Art. 26: uchylony
 • Art. 27: uchylony
 • Art. 28: uchylony
 • Art. 29: uchylony
 • Art. 30: uchylony
 • Art. 31: uchylony
 • Art. 32: uchylony
 • Art. 33: uchylony
 • Art. 34: obowiązki podmiotów wpisanych do Rejestru
 • Art. 35: dane podmiotów podlegające wpisowi w Rejestrze
 • Art. 35a: rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestrów
 • Rozdział 2. Rejestr przedsiębiorców
 • Art. 36: zakres podmiotowy rejestru przedsiębiorców
 • Art. 37: umieszczanie danych dotyczących poszczególnych przedsiębiorców w działach rejestru
 • Art. 38: dział 1 rejestru przedsiębiorców
 • Art. 39: dział 2 rejestru przedsiębiorców
 • Art. 40: dział 3 rejestru przedsiębiorców
 • Art. 41: dział 4 rejestru przedsiębiorców
 • Art. 41a: limit należności albo wierzytelności wpisywanych do rejestru w ramach jednego postępowania
 • Art. 42: dane wyłączone z obowiązku ogłaszania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
 • Art. 43: dane zamieszczane w dziale 5 rejestru przedsiębiorców
 • Art. 44: dane zamieszczane w dziale 6 rejestru przedsiębiorców
 • Art. 45: wpisy w rejestrze przedsiębiorców dokonywane z urzędu
 • Art. 45a: postanowienia nie wymagające doręczenia i nie podlegające zaskarżeniu
 • Art. 46: wykreślenia wpisów z działu 4 rejestru przedsiębiorców
 • Art. 47: obowiązek zgłaszania danych podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców oraz ich zmiany
 • Art. 47a: ogłaszanie przez spółki wpisów do Rejestru w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
 • Art. 48: uchylony
 • Rozdział 3. Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • Art. 49: wpis do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • Art. 49a: wpis organizacji pożytku publicznego do rejestru stowarzyszeń
 • Art. 50: podjęcie działalności gospodarczej przez podmiot wpisany do rejestru stowarzyszeń i innych orgnizacji
 • Art. 51: uchylony
 • Art. 52: wpisy w dziale 1 i 3 rejestru stowarzyszeń i innych organizacji
 • Art. 53: rejestracja publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • Art. 53a: obowiązek zgłaszania danych podlegających wpisowi do rejestru stowarzyszeń i innych orgnizacji oraz ich zmiany
 • Art. 54: uchylony
 • Rozdział 4. Rejestr dłużników niewypłacalnych
 • Art. 55: uchylony
 • Art. 56: uchylony
 • Art. 57: uchylony
 • Art. 58: ogłoszenie wpisów w rejestrze dłużników niewypłacalnych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
 • Art. 59: wykreślenie z urzędu wpisów z rejestru dłużników niewypłacalnych
 • Art. 60: automatyczne wykreślanie wpisów w rejestrze dłużników niewypłacalnych
 • Rozdział 5. Zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe
 • Art. 61: zmiana rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej - Kodeks handlowy
 • Art. 62: zmiana rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej - Przepisów wprowadzających Kodeks handlowy
 • Art. 63: zmiana ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
 • Art. 64: zmiana ustawy o przedsiębiorstwach państwowych
 • Art. 65: zmiana ustawy o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne
 • Art. 66: zmiana ustawy - Prawo spółdzielcze
 • Art. 67: zmiana ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników
 • Art. 68: zmiana ustawy o fundacjach
 • Art. 69: zmiana ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
 • Art. 70: zmiana ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych
 • Art. 71: zmiana ustawy o działalności gospodarczej
 • Art. 72: zmiana ustawy o rzemiośle
 • Art. 73: zmiana ustawy - Prawo o stowarzyszeniach
 • Art. 74: zmiana ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych
 • Art. 75: zmiana ustawy o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych
 • Art. 76: zmiana ustawy o samorządzie zawodowym niektórych podmiotów gospodarczych
 • Art. 77: zmiana ustawy o izbach gospodarczych
 • Art. 78: zmiana ustawy o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw
 • Art. 79: zmiana ustawy o działalności ubezpieczeniowej
 • Art. 80: zmiana ustawy o związkach zawodowych
 • Art. 81: zmiana ustawy o organizacjach pracodawców
 • Art. 82: zmiana ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
 • Art. 83: zmiana ustawy o statystyce publicznej
 • Art. 84: zmiana ustawy o kulturze fizycznej
 • Art. 85: zmiana ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
 • Art. 86: inne rejestry wchodzące w skład Krajowego Rejestru Sądowego
 • Art. 87: ogłoszenie jednolitego tekstu ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
 • Art. 88: wejście ustawy w życie

Informacje dla Użytkownika

Dane Serwisu: Prawomaniacy Sp. z o.o., ul. Bajkowa 127/6, 10-696 Olsztyn, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000349059. Dane do kontaktu: e-mail kontakt@arslege.pl tel. 513-842-650.

Sposób zapłaty: płatności za pośrednictwem Przelewy24 (przelewy on-line, płatność kartą kredytową, możliwośc płatności przekazem pocztowym).

Termin zapłaty: zamówienie można opłacić w ciągu 7 dni od dnia dodania go do koszyka.

Dostęp jest aktywny od momentu zaksięgowania kwoty.

Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na na adres skrzynki pocztowej wskazanej w reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w ciągu 14 dni, liczonych od momentu zawarcia umowy bez podawania przyczyny. W tym celu powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (można skorzystać z gotowego formularza) i dostarczyć je drogą pocztową na adres Serwisu lub drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl W przypadku złożenia oświadczenia drogą elektroniczną Serwis potwierdzi odebranie wiadomości poprzez wysłanie do Użytkownika wiadomości e-mail. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, Serwis zwróci Użytkownikowi zapłaconą kwotę w taki sam sposób, w jaki została ona uiszczona.

Warunki techniczne - do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
 1. dostępu do sieci Internet;
 2. indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;
 3. zarejestrowanie się w Serwisie,
 4. skonfigurowanej prawidłowo przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Explorer 11, Mozilla Firefox 34.05, Google Chrome 39.0, Opera 26.0;
 5. w razie pobierania plików z Serwisu - posiadanie i zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pobranego pliku w formacie PDF, DOC, RTF, XLS lub MP3 oraz Flash Player do odtwarzania plików mp3.


W celu polubownego rozwiązania sporów powstałych w wyniku zawartej umowy z Serwisem, Użytkownik ma prawo zwrócić się do:
 1. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (WIIH),
 2. stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy WIIH,
  a także skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów lub organizacji społecznych, których zadaniem statutowym jest ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów).


Audioustawy - w przypadku zakupu będąc zarejestrowanym w serwisie audioustawy dostępne są w zakładce [link] przez okres 3 miesięcy (w tym czasie aktualizacja jest darmowa)
- zakup bez rejestracji - audioustawę można pobrać za pomocą linku zawartego w wiadomości e-mail, stan prawny audioustawy jest na dzień zakupu (nie podlega aktualizacji)

Przy zakupie kazusów użytkownik kupuje konkretną ilość kazusów. Następnie odblokowuje wybrane przez siebie kazusy wybierając ze wszystkich dostępnych w serwisie. Użytkownik może odblokować tyle kazusów ile zakupił. Możliwy jest również zakup dostępu na określony czas do wszystkich kazusów.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.