Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Audioustawa


Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Wykorzystaj zmysł słuchu

Oszczędzaj czas

Ucz się w każdym miejscu

 
 • Darmowa aktualizacja przez 3 miesiące
 • Uniwersalny format mp3
 • Pobieranie bezpośrednio ze strony serwisu
 • Łatwa nawigacja, artykuły z indeksami rzeczowymi
Wartość audioustawy:

Cena: 11,99

  Dodaj do koszyka
 • Stan prawny na dzień: 2024-06-17
 • Czas trwania: 07:22:23
 • Rozmiar: 200 MB
Co to jest audioustawa?
 • Część pierwsza. Zasady
 • Art. 1: zakres regulacji
 • Tytuł I. Kategorie i dziedziny kompetencji Unii
 • Art. 2: kompetencje UE i Państw Członkowskich
 • Art. 3: wyłączne kompetencje UE
 • Art. 4: kompetencje UE dzielone z Państwami Członkowskimi
 • Art. 5: koordynacja w ramach Unii polityki gospodarczej, zatrudnienia i społecznej
 • Art. 6: wspieranie, koordynowanie lub uzupełnianie działań Państw Członkowskich przez Unię
 • Tytuł II. Postanowienia ogólne
 • Art. 7: zasada spójności polityk i działań
 • Art. 8: zasada równości mężczyzn i kobiet
 • Art. 9: poprawa warunków bytowychzasady określania i realizacji polityk i działań Unii
 • Art. 10: zasada zwalczania dyskryminacji
 • Art. 11: działania wspierające ochronę środowiska naturalnego
 • Art. 12: zasada ochrony konsumentów
 • Art. 13: zasada ochrony dobrostanu zwierząt
 • Art. 14: funkcjonowanie usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym
 • Art. 15: zasada otwartości
 • Art. 16: ochrona danych osobowych
 • Art. 17: status kościołów, stowarzyszeń lub wspólnot religijnych
 • Część druga. Niedyskryminacja i obywatelstwo Unii
 • Art. 18: zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność państwową
 • Art. 19: zwalczanie dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną
 • Art. 20: obywatelstwo Unii
 • Art. 21: swoboda przepływu osób
 • Art. 22: prawa wyborcze obywateli Unii
 • Art. 23: ochrona dyplomatyczna i konsularna obywatela Unii
 • Art. 24: prawo inicjatywy obywatelskiej i zwracania się do organów Unii
 • Art. 25: sprawozdania Komisji
 • Część trzecia. Polityka i działania wewnętrzne Unii
 • Tytuł I. Rynek wewnętrzny
 • Art. 26: rynek wewnętrzny Unii
 • Art. 27: zapewnianie zrównoważonego postępu w sektorach rynku wewnętrznego Unii
 • Tytuł II. Swobodny przepływ towarów
 • Art. 28: unia celna
 • Art. 29: produkty pochodzące z państw trzecich uznanie produktów za będące w swobodnym obrocie
 • Rozdział 1. Unia celna
 • Art. 30: zakaz stosowania ceł między Państwami Członkowskimi
 • Art. 31: określanie ceł wspólnej taryfy celnej
 • Art. 32: zasady wykonywania przez Komisję zadań w zakresie unii celnej
 • Rozdział 2. Współpraca celna
 • Art. 33: współpraca celna
 • Rozdział 3. Zakaz ograniczeń ilościowych między państwami członkowskimi
 • Art. 34: zakaz ograniczeń ilościowych w przywozie
 • Art. 35: zakaz ograniczeń ilościowych w wywozie
 • Art. 36: przesłanki wprowadzenia ograniczeń przywozowych, wywozowych lub tranzytowych
 • Art. 37: monopole państwowe
 • Tytuł III. Rolnictwo i rybołówstwo
 • Art. 38: wspólna polityka rolna i rybołówstwa
 • Art. 39: cele wspólnej polityki rolnej
 • Art. 40: wspólna organizacja rynków rolnych
 • Art. 41: środki umożliwiające osiągnięcie celów wspólnej polityki rolnej
 • Art. 42: pomoc na ochronę gospodarstw i w ramach programów rozwoju gospodarczego
 • Art. 43: ustanowienie wspólnej organizacji rynków rolnych
 • Art. 44: opłaty wyrównawcze
 • Tytuł IV. Swobodny przepływ osób, usług i kapitału
 • Rozdział 1. Pracownicy
 • Art. 45: swoboda przepływu pracowników
 • Art. 46: realizacja swobody przepływu pracowników
 • Art. 47: program wymiany młodych pracowników
 • Art. 48: zabezpieczenie społeczne migrujących pracowników i innych osób
 • Rozdział 2. Prawo przedsiębiorczości
 • Art. 49: zakaz ograniczania swobody przedsiębiorczości obywateli
 • Art. 50: zadania organów Unii w zakresie zapewnienia swobody przedsiębiorczości
 • Art. 51: wyłączenie stosowania postanowień Traktatu dotyczących swobody przedsiębiorczości
 • Art. 52: szczególne traktowanie cudzoziemców
 • Art. 53: wzajemne uznawanie dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzający kwalifikacje
 • Art. 54: traktowanie spółek jak osób fizycznych
 • Art. 55: narodowe traktowanie obywateli innych Państw Członkowskich
 • Rozdział 3. Usługi
 • Art. 56: zakaz ograniczeń w swobodnym świadczeniu usług
 • Art. 57: usługi
 • Art. 58: transport, usługi bankowe i ubezpieczeniowe
 • Art. 59: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług
 • Art. 60: zalecenia Komisji dotyczące usług
 • Art. 61: ograniczenia w swobodnym świadczeniu usług
 • Art. 62: odpowiednie stosowanie postanowień Traktatu do usług
 • Rozdział 4. Kapitał i płatności
 • Art. 63: zakaz ograniczeń w przepływie kapitału
 • Art. 64: przepływ kapitału między Państwami Członkowskimi a krajami trzecimi
 • Art. 65: stosowanie prawa podatkowego Państw Członkowskich
 • Art. 66: środki ochronne dla zapewnienia funkcjonowania unii gospodarczej i walutowej
 • Tytuł V. Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
 • Rozdział 1. Postanowienia ogólne
 • Art. 67: wspólna przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
 • Art. 68: wytyczne planowania prawodawczego i operacyjnego w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
 • Art. 69: zgodność z zasadą pomocniczości wniosków i inicjatyw ustawodawczych
 • Art. 70: ocena wprowadzania przez Państwa Członkowskie polityk Unii
 • Art. 71: komitet dla wspierania i wzmacniania współpracy operacyjnej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Art. 72: wykonywanie przez Państwa Członkowskie obowiązków w zakresie utrzymania porządku publicznego i ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Art. 73: współpraca między Państwami Członkowskimi dla zapewnienia bezpieczeństwa narodowego
 • Art. 74: współpraca administracyjna w zakresie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
 • Art. 75: przeciwdziałanie i zwalczanie terroryzmu i działalności powiązanej
 • Art. 76: inicjatywa prawodawcza dotycząca współpracy w zakresie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
 • Rozdział 2. Polityki dotyczące kontroli granicznej, azylu i imigracji
 • Art. 77: polityka dotycząca kontroli granicznej, azylu i imigracji
 • Art. 78: wspólna polityka w dziedzinie azylu i ochrony
 • Art. 79: wspólna polityka imigracyjna
 • Art. 80: zasada solidarności i sprawiedliwego podziału odpowiedzialności za politykę dotyczącą kontroli granicznej, azylu i imigracji
 • Rozdział 3. Współpraca sądowa w sprawach cywilnych
 • Art. 81: współpraca sądowa w sprawach cywilnych mających skutki transgraniczne
 • Rozdział 4. Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych
 • Art. 82: współpraca wymiarów spraiedliwości w sprawach karnych
 • Art. 83: normy minimalne odnoszące się do określania przestępstw oraz kar
 • Art. 84: promowanie i wspieranie działań Państw Członkowskich w dziedzinie zapobiegania przestępczości
 • Art. 85: Eurojust
 • Art. 86: Prokuratura Europejska
 • Rozdział 5. Współpraca policyjna
 • Art. 87: współpraca policyjna
 • Art. 88: Europol
 • Art. 89: podejmowanie działań na terytorium innego Państwa Członkowskiego
 • Tytuł VI. Transport
 • Art. 90: wspólna polityka transportowa
 • Art. 91: środki zapewniające współpracę dla realizacji wspólnej polityki transportowej
 • Art. 92: zakaz stosowania mniej korzystnych warunków dla przewoźników zagranicznych
 • Art. 93: pomoc przy usłudze publicznej
 • Art. 94: uwzględnianie sytuacji gospodarczej przewoźników
 • Art. 95: zakaz dyskryminacji ze względu na kraj pochodzenia lub przeznaczenia produktów przewożonych
 • Art. 96: zakaz narzucania dyskryminujących stawek i warunków w transporcie
 • Art. 97: opłaty i należności przewoźnika w związku z przekraczaniem granic
 • Art. 98: stosowanie przez Republikę Federalną Niemiec środków dla skompensowania niekorzystnych skutków gospodarczych spowodowanych podziałem Niemiec
 • Art. 99: komitet doradczy w sprawach transportu
 • Art. 100: odpowiednie stosowanie przepisów Traktatu do transportu kolejowego, drogowego i żeglugi śródlądowej
 • Tytuł VII. Wspólne reguły w dziedzinie konkurencji, podatków i zbliżania ustawodawstw
 • Rozdział 1. Reguły konkurencji
 • Sekcja 1. Reguły mające zastosowanie do przedsiębiorstw
 • Art. 101: zakaz nieuczciwej konkurencji (dawny art. 81 Traktatu)
 • Art. 102: zakaz nadużywania pozycji dominującej (dawny art. 82 Traktatu)
 • Art. 103: realizacja zakazu nieuczciwej konkurencji oraz nadużywania pozycji dominującej
 • Art. 104: uprawnienie do rozstrzygania w sprawie nadużywania pozycji dominującej
 • Art. 105: naruszenie zakazu nieuczciwej konkurencji i nadużywania pozycji dominującej
 • Art. 106: zakaz stosowania środków sprzecznych z normami Traktatów
 • Sekcja 2. Pomoc przyznawana przez państwa
 • Art. 107: zgodność z rynkiem wewnętrznym pomocy przyznawanej przez Państwo Członkowskie
 • Art. 108: badanie systemów pomocy w Państwach Członkowskich
 • Art. 109: kompetencje Rady
 • Rozdział 2. Postanowienia podatkowe
 • Art. 110: zakaz nakładania podatków wyższych od nakładanych na produkty krajowe
 • Art. 111: zasady zwrotu podatków wewnętrznych na produkty wywożone na terytorium Państwa Członkowskiego
 • Art. 112: zakaz dokonywania zwolnień od opłat i zwrotów oraz stosowania opłat kompensacyjnych
 • Art. 113: kompetencje Rady w zakresie harmonizacji ustawodawstw podatkowych
 • Rozdział 3. Zbliżanie ustawodastw
 • Art. 114: działania zmierzające do zbliżenia przepisów Państw Członkowskich w sprawach rynku wewnętrznego
 • Art. 115: dyrektywy Rady dla zbliżenia przepisów Państw Członkowskich w zakresie rynku wewnętrznego
 • Art. 116: konsultacje Komisji z Państwami Członkowskimi
 • Art. 117: przyjęcie lub zmiana przepisów krajowych
 • Art. 118: stanowienie środków dotyczących tworzenia europejskich praw własności intelektualnej
 • Tytuł VIII. Polityka gospodarcza i pieniężna
 • Rozdział 1. Polityka gospodarcza
 • Art. 119: wspólna polityka gospodarcza i pieniężna
 • Art. 120: polityki gospodarcze Państw Członkowskich
 • Art. 121: polityki gospodarcze Państw Członkowskich jako przedmiot wspólnego zainteresowania
 • Art. 122: pomoc Unii w przypadku trudności Państwa Członkowskiego w zaopatrzeniu w niektóre produkty
 • Art. 123: zakaz udzielania pożyczek
 • Art. 124: zakaz uprzywilejowanego dostępu władz publicznych do instytucji finansowych
 • Art. 125: wyłączenie odpowiedzialności Unii za zobowiązania Państw Członkowskich
 • Art. 126: nadzór sytuacji budżetowej i wysokości długu publicznego w Państwach Członkowskich
 • Rozdział 2. Polityka pieniężna
 • Art. 127: główny cel Europejskiego Systemu Banków Centralnych
 • Art. 128: upoważnienie do emisji banknotów i monet euro
 • Art. 129: kierownictwo i statut ESBC
 • Art. 130: niezależność ESBC i EBC
 • Art. 131: zgodność ustawodawstwa krajowego z Traktatami i Statutem ESBC i EBC
 • Art. 132: wykonywanie zadań przez Europejski Bank Centralny
 • Art. 133: euro jako jedyna waluta
 • Rozdział 3. Postanowienia instytucjonalne
 • Art. 134: Komitet Ekonomiczno - Finansowy
 • Art. 135: prawo do żądania od Komisji zalecenia lub propozycji
 • Rozdział 4. Postanowienia szczególne dla państw członkowskich, których walutą jest euro
 • Art. 136: przyjmowanie środków w odniesieniu do Państw Członkowskich, których walutą jest euro
 • Art. 137: spotkania ministrów Państw Członkowskich, których walutą jest euro
 • Art. 138: zapewnienie pozycji dla euro w międzynarodowym systemie walutowym
 • Rozdział 5. Postanowienia przejściowe
 • Art. 139: wyłączenie stosowania niektórych przepisów wobec Państw Członkowskich objętych derogacją
 • Art. 140: sprawozdania w sprawie postępów Państw Członkowskich objętych derogacją; kryteria konwergencji
 • Art. 141: zadania EBC w odniesieniu do Państw Członkowskich objętych derogacją
 • Art. 142: polityka kursowa Państw Członkowskich objętych derogacją
 • Art. 143: poważne zagrożenie trudnościami w bilansie płatniczym Państwa Członkowskiego
 • Art. 144: środki ochronne w przypadku nagłego kryzysu w bilansie płatniczym
 • Tytuł IX. Zatrudnienie
 • Art. 145: wypracowanie skoordynowanej strategii dla zatrudnienia
 • Art. 146: koordynowanie działań w zakresie wspierania zatrudnienia
 • Art. 147: urzeczywistnianie wysokiego poziomu zatrudnienia
 • Art. 148: wytyczne do polityk zatrudnienia
 • Art. 149: działania Parlamentu Europejskiego i Rady w dziedzinie zatrudnienia
 • Art. 150: komitet do spraw zatrudnienia
 • Tytuł X. Polityka społeczna
 • Art. 151: harmonizacja systemów społecznych
 • Art. 152: dialog społeczny
 • Art. 153: dziedziny wspierania Państw Członkowskich przez Unię
 • Art. 154: konsultacje między partnerami społecznymi
 • Art. 155: umowy zbiorowe
 • Art. 156: koordynacja działań w zakresie polityki społecznej
 • Art. 157: równość wynagrodzenia bez dyskryminacji ze względu na płeć
 • Art. 158: równoważność systemów płatnych urlopów
 • Art. 159: sprawozdanie w sprawie postępów w harmonizacji systemów społecznych
 • Art. 160: komitet do spraw ochrony socjalnej
 • Art. 161: sprawozdanie w zakresie rozwoju sytuacji społecznej w Unii
 • Tytuł XI. Europejski fundusz społeczny
 • Art. 162: Europejski Fundusz Społeczny
 • Art. 163: zarządzanie Europejskim Funduszem Społecznym
 • Art. 164: rozporządzenia wykonawcze dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Tytuł XII. Edukacja, kształcenie zawodowe, młodzież i sport
 • Art. 165: wspieranie rozwoju edukacji i przedsięwzięć w zakresie sportu
 • Art. 166: polityka kształcenia zawodowego
 • Tytuł XIII. Kultura
 • Art. 167: rozwój kultur Państw Członkowskich
 • Tytuł XIV. Zdrowie publiczne
 • Art. 168: ochrona zdrowia
 • Tytuł XV. Ochrona konsumentów
 • Art. 169: ochrona konsumentów
 • Tytuł XVI. Sieci transeuropejskie
 • Art. 170: sieci transeuropejskie
 • Art. 171: działania Unii w dziedzinie sieci transeuropejskich
 • Art. 172: przyjmowanie wytycznych i innych środków w dziedzinie sieci transeuropejskich
 • Tytuł XVII. Przemysł
 • Art. 173: konkurencyjność przemysłu Unii
 • Tytuł XVIII. Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna
 • Art. 174: spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna
 • Art. 175: fundusze strukturalne i sprawozdania o postępach w rozwoju spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej
 • Art. 176: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Art. 177: rozporządzenia w sprawie funduszy strukturalnych, Fundusz Spójności
 • Art. 178: rozporządzenia wykonawcze dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • Tytuł XIX. Badania i rozwój technologiczny oraz przestrzeń kosmiczna
 • Art. 179: europejska przestrzeń badawcza
 • Art. 180: działania Unii w zakresie europejskiej przestrzeni badawczej
 • Art. 181: koordynacja działań w zakresie badań i rozwoju technologicznego
 • Art. 182: program ramowy działań Unii
 • Art. 183: działania Unii w zakresie realizacji wieloletniego programu ramowego
 • Art. 184: programy uzupełniające do wieloletniego programu ramowego
 • Art. 185: udział Unii w programach badawczych i rozwojowych
 • Art. 186: współpraca w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji
 • Art. 187: wspólne struktury do realizacji unijnych programów badawczych, rozwoju technologicznego i demonstracyjnych
 • Art. 188: kompetencje prawodawcze Rady w zakresie badań i rozwoju technologicznego
 • Art. 189: europejska polityka przestrzeni kosmicznej
 • Art. 190: sprawozdanie Komisji w zakresie badań i rozwoju technologicznego
 • Tytuł XX. Środowisko naturalne
 • Art. 191: polityka Unii w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego
 • Art. 192: działania w zakresie ochrony środowiska naturalnego
 • Art. 193: środki ochronne w zakresie ochrony środowiska naturalnego
 • Tytuł XXI. Energetyka
 • Art. 194: polityka Unii w dziedzinie energetyki
 • Tytuł XXII. Turystyka
 • Art. 195: wspieranie działań w sektorze turystycznym
 • Tytuł XXIII. Ochrona ludności
 • Art. 196: współpraca w zakresie systemów zapobiegania klęskom żywiołowym lub katastrofom
 • Tytuł XXIV. Współpraca administracyjna
 • Art. 197: współpraca administracyjna w zakresie wdrażania prawa Unii
 • Część czwarta. Stowarzyszenie krajów i terytoriów zamorskich
 • Art. 198: stowarzyszenia z Unią krajów i terytoriów pozaeuropejskich
 • Art. 199: cele stowarzyszenia z Unią krajów i terytorium pozaeuropejskich
 • Art. 200: cła na przywóz
 • Art. 201: zakłócenia w handlu spowodowane cłami
 • Art. 202: swoboda przepływu pracowników między krajami,i terytoriami i Państwami Członkowskimi
 • Art. 203: stanowienie przepisów dotyczących sposobów i procedury stowarzyszenia krajów i terytoriów z Unią
 • Art. 204: postanowienia mające zastosowanie do Grenlandii
 • Część piąta. Działania zewnętrzne Unii
 • Tytuł I. Postanowienia ogólne dotyczące działań zewnętrznych Unii
 • Art. 205: zasady działań Unii na arenie międzynarodowej
 • Tytuł II. Wspólna polityka handlowa
 • Art. 206: zadania unii celnej
 • Art. 207: wspólna polityka handlowa
 • Tytuł III. Współpraca z państwami trzecimi i pomoc humanitarna
 • Rozdział 1. Współpraca na rzecz rozwoju
 • Art. 208: współpraca na rzecz rozwoju
 • Art. 209: programy współpracy w dziedzinie rozwoju, zawieranie umów
 • Art. 210: koordynacja działań w dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju
 • Art. 211: współpraca w dziedzinie rozwoju z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi
 • Rozdział 2. Współpraca gospodarcza, finansowa i techniczna z państwami trzecimi
 • Art. 212: współpraca gospodarcza, finansowa i techniczna Unii z państwami trzecimi
 • Art. 213: pilna pomoc finansowa dla państwa trzeciego
 • Rozdział 3. Pomoc humanitarna
 • Art. 214: zasady pomocy humanitarnej
 • Tytuł IV. Środki ograniczające
 • Art. 215: środki ograniczające wobec państw trzecich, osób fizycznych lub prawnych
 • Tytuł V. Umowy międzynarodowe
 • Art. 216: umowy między Unią a państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi
 • Art. 217: umowy tworzące stowarzyszenie
 • Art. 218: procedura zawierania umów między Unią a państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowym
 • Art. 219: umowy formalne dotyczące systemu kursów wymiany euro
 • Tytuł VI. Stosunki Unii z organizacjami międzynarodowymi i państwami trzecimi oraz delegatury Unii
 • Art. 220: współpraca Unii z organizacjami międzynarodowymi
 • Art. 221: delegatury Unii
 • Tytuł VII. Klauzula solidarności
 • Art. 222: klauzula solidarności
 • Część szósta. Postanowienia instytucjonalne i finansowe
 • Tytuł I. Postanowienia instytucjonalne
 • Rozdział 1. Instytucje
 • Sekcja 1. Parlament Europejski
 • Art. 223: wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Art. 224: status partii politycznych na poziomie europejskim
 • Art. 225: obowiązek przedłożenia przez Komisję propozycji w zakresie aktów niezbędnych do wykonania Traktatów
 • Art. 226: tymczasowa komisja śledcza
 • Art. 227: petycje do Parlamentu Europejskiego
 • Art. 228: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Art. 229: sesje Parlamentu Europejskiego
 • Art. 230: udział Komisji w posiedzeniach Parlamentu Europejskiego
 • Art. 231: zasady stanowienia prawa przez Parlament Europejski
 • Art. 232: uchwalanie regulaminu Parlamentu Europejskiego i publikacja protokołów posiedzeń Parlamentu
 • Art. 233: rozpatrywanie ogólnych sprawozdań rocznych Komisji
 • Art. 234: wotum nieufności dla Komisji
 • Sekcja 2. Rada Europejska
 • Art. 235: głosowanie członków Rady Europejskiej
 • Art. 236: wymóg większości kwalifikowanej Rady Europejskiej
 • Sekcja 3. Rada
 • Art. 237: zwoływanie posiedzeń Rady
 • Art. 238: tryb przyjęcia aktu przez Radę
 • Art. 239: pełnomocnictwo dla członka Rady do głosowania
 • Art. 240: zadania komitetu stałych przedstawicieli rządów Państw Członkowskich, Sekretariat Generalny
 • Art. 241: przeprowadzenie analizanalizy Komisji na żądanie Rady
 • Art. 242: określanie statusu Komitetów
 • Art. 243: określanie uposażeń, dodatków i emerytur dla niektórych stanowisk w organach Unii
 • Sekcja 4. Komisja
 • Art. 244: wybór członków Komisji
 • Art. 245: zakazy dotyczące członków Komisji
 • Art. 246: rezygnacja, dymisja lub śmierć członka Komisji
 • Art. 247: zdymisjonowanie członka Komisji
 • Art. 248: uprawnienia przewodniczącego Komisji i obowiązki członków Komisji
 • Art. 249: regulamin wewnętrzny; publikacja sprawozdania z działalności Uniiuchwalenie i publikacja regulaminu wewnętrznego Komisji
 • Art. 250: podejmowanie uchwał przez Komisję
 • Sekcja 5. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • Art. 251: obrady Trybunału Sprawiedliwości
 • Art. 252: rzecznicy generalni Trybunału Sprawiedliwości
 • Art. 253: wybór i mianowanie sędziów i rzeczników generalnych Trybunału Sprawiedliwości
 • Art. 254: sędziowie Sądu, organizacja Sądu
 • Art. 255: komitet do spraw opiniowania kandydatów na funkcje sędziego i rzecznika generalnego w Trybunale Sprawiedliwości i Sądzie
 • Art. 256: właściwość Sądu
 • Art. 257: sądy wyspecjalizowane
 • Art. 258: uchybienie przez Państwo Członkowskie zobowiązaniom Traktatu
 • Art. 259: wniesienie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości
 • Art. 260: wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości
 • Art. 261: przyznanie Trybunałowi Sprawiedliwości nieograniczonego prawa orzekania
 • Art. 262: przyznanie Trybunałowi Sprawiedliwości właściwości w sprawach z zakresu własności intelektualnej
 • Art. 263: kontrola legalności aktów przez Trybunał Sprawiedliwości
 • Art. 264: stwierdzenie przez Trybunał Sprawiedliwości nieważności aktu
 • Art. 265: skarga o stwierdzenie naruszenia Traktatów
 • Art. 266: zobowiązanie do podjęcia środków dla wykonania orzeczenia o nieważności aktu
 • Art. 267: prejudycjalny tryb orzekania Trybunału Sprawiedliwości
 • Art. 268: orzekanie w sporach dotyczących odszkodowań od Unii
 • Art. 269: wniosek o stwierdzenie legalności aktu przyjętego przez Radę Europejską lub Radę
 • Art. 270: rozstrzyganie sporów między Unią i jej pracownikami
 • Art. 271: granice orzekania Trybunału Sprawiedliwości w niektórych sporach
 • Art. 272: klauzula arbitrażowa
 • Art. 273: rozstrzyganie sporów między Państwami Członkowskimi
 • Art. 274: jurysdykcja w sporach z Unią sądów krajowych
 • Art. 275: wyłączenie właściwości Trybunału Sprawiedliwości w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
 • Art. 276: wyłączenie właściwości Trybunału Sprawiedliwości w sprawach utrzymania porządku publicznego i ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Art. 277: powoływanie się niemożność stosowania aktu
 • Art. 278: skarga do Trybunału Sprawiedliwości a wykonanie zaskarżonego aktu
 • Art. 279: środki tymczasowe w sprawach rozpatrywanych przez Trybunał Sprawiedliwości
 • Art. 280: wykonanie wyroków Trybunału Sprawiedliwości
 • Art. 281: Statut Trybunału Sprawiedliwości
 • Sekcja 6. Europejski Bank Centralny
 • Art. 282: Europejski System Banków Centralnych (ESBC)
 • Art. 283: Rada Prezesów i Zarząd Europejskiego Banku Centralnego (EBC)
 • Art. 284: uczestnictwo w posiedzeniach Rady Prezesów EBC, sprawozdanie roczne EBC
 • Sekcja 7. Trybunał Obrachunkowy
 • Art. 285: Trybunał Obrachunkowy
 • Art. 286: członkowie Trybunału Obrachunkowego
 • Art. 287: kompetencje Trybunału Obrachunkowego
 • Rozdział 2. Akty prawne Unii, procedury przyjmowania i inne postanowienia
 • Sekcja 1. Akty prawne Unii
 • Art. 288: moc wiążąca rozporządzeń, dyrektyw, decyzji, zaleceń i opinii
 • Art. 289: procedury ustawodawcze
 • Art. 290: przekazanie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów
 • Art. 291: wprowadzanie w życie aktów Unii
 • Art. 292: akty przyjmowane przez Radę
 • Sekcja 2. Procedura przyjmowania aktów i inne postanowienia
 • Art. 293: zmiana wniosku Komisji o przyjęcie aktu przez Radę
 • Art. 294: zwykła procedura ustawodawcza
 • Art. 295: współpraca Parlamentu Europejskiego, Komisji i Rady
 • Art. 296: wybór rodzaju aktu prawnego, uzasadnianie aktów
 • Art. 297: podpisywanie aktów i ich publikacja
 • Art. 298: wsparcie administracji europejskiej
 • Art. 299: postępowanie egzekucyjne w sprawie zobowiązań pieniężnych
 • Rozdział 3. Organy doradcze Unii
 • Art. 300: Komitet Ekonomiczno-Społeczny i Komitet Regionów
 • Sekcja 1. Komitet Ekonomiczno-Społeczny
 • Art. 301: liczba członków, skład i diety członków Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
 • Art. 302: mianowanie i mandat członków Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
 • Art. 303: organizacja wewnętrzna Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
 • Art. 304: konsultowanie Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
 • Sekcja 2. Komitet regionów
 • Art. 305: liczba członków, skład, mianowanie i mandaty członków Komitetu Regionów
 • Art. 306: organizacja wewnętrzna Komitetu Regionów
 • Art. 307: konsultowanie Komitetu Regionów
 • Rozdział 4. Europejski Bank Inwestycyjny
 • Art. 308: osobowość, członkowie i statut Europejskiego Banku Inwestycyjnego
 • Art. 309: zadania Europejskiego Banku Inwestycyjnego
 • Tytuł II. Postanowienia finansowe
 • Art. 310: budżet Unii
 • Rozdział 1. Zasoby własne Unii
 • Art. 311: zasoby własne Unii
 • Rozdział 2. Wieloletnie ramy finansowe
 • Art. 312: wieloletnie ramy finansowe Unii
 • Rozdział 3. Roczny budżet Unii
 • Art. 313: rok budżetowy Unii
 • Art. 314: uchwalanie rocznego budżetu Unii
 • Art. 315: zasady dokonywania wydatków przed przyjęciem budżetu Unii
 • Art. 316: przenoszenie wydatków
 • Rozdział 4. Wykonanie budżetu i absolutorium
 • Art. 317: wykonywanie budżetu, kontrola i audyt Państw Członkowskich
 • Art. 318: rozliczenia wykonania budżetu i bilans finansowy Unii
 • Art. 319: udzielanie absolutorium z wykonania budżetu
 • Rozdział 5. Postanowienia wspólne
 • Art. 320: waluta wieloletnich ram finansowych i budżetu rocznego
 • Art. 321: przelewy w walutach Państw Członkowskich
 • Art. 322: rozporządzenia w sprawie zasad finansowych uchwalania i wykonywania budżetu i kontroli podmiotów odpowiedzialnych
 • Art. 323: dostępność środków finansowych dla wykonywania zobowiązań Unii wobec stron trzecich
 • Art. 324: spotkania przewodniczących Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji
 • Rozdział 6. Zwalczanie nadużyć finansowych
 • Art. 325: zwalczanie nadużyć finansowych i innych działań naruszających interesy Unii
 • Tytuł III. Wzmocniona współpraca
 • Art. 326: granice wzmocnionej współpracy
 • Art. 327: wzmocniona współpraca a niezależność Państw Członkowskich
 • Art. 328: uczestnictwo we wzmocnionej współpracy
 • Art. 329: wniosek o wzmocnioną współpracę
 • Art. 330: obrady Rady
 • Art. 331: notyfikacja zamiaru uczestnictwa we wzmocnionej współpracy
 • Art. 332: ponoszenie kosztów realizacji wzmocnionej współpracy
 • Art. 333: stanowienie przez Radę postanowień w ramach wzmocnionej współpracy
 • Art. 334: spójność działań w ramach wzmocnionej współpracy
 • Część siódma. Postanowienia ogólne i końcowe
 • Art. 335: zakres zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych Unii w państwach Członkowskich
 • Art. 336: regulamin pracowniczy urzędników Unii
 • Art. 337: określanie zasad zbierania przez Komisję informacji i dokonywanie weryfikacji
 • Art. 338: tworzenie statystyk
 • Art. 339: obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej
 • Art. 340: odpowiedzialność umowna i pozaumowna Unii
 • Art. 341: siedziba instytucji Unii
 • Art. 342: system językowy instytucji Unii
 • Art. 343: przywileje i immunitety Unii na terytorium Państw Członkowskich
 • Art. 344: spory dotyczące wykładni lub stosowania Traktatów
 • Art. 345: Traktaty a zasady prawa własności w Państwach Członkowskich
 • Art. 346: postanowienia Traktatów a stosowanie niektórych reguł
 • Art. 347: konsultacje miedzy Państwami Członkowskimi w celu podjęcia wspólnych działań
 • Art. 348: zakłócenie warunków konkurencji na rynku zewnętrznym
 • Art. 349: stosowanie Traktatów do niektórych terytoriów
 • Art. 350: związki regionalne
 • Art. 351: postanowienia Traktatów a umowy zawarte przed 1 stycznia 1958 r.
 • Art. 352: stanowienie przepisów przyznających uprawnienia do działania
 • Art. 353: wyłączenie stosowania przepisów Traktatu
 • Art. 354: zawieszenie niektórych praw wynikających z członkostwa w Unii
 • Art. 355: terytorialny zakres stosowania Traktatów
 • Art. 356: nieograniczoność Traktatu w czasie
 • Art. 357: ratyfikacja Traktatu, wejście Traktatu w życie
 • Art. 358: odpowiednie stosowanie art. 55 Traktatu o UE

Informacje dla Użytkownika

Dane Serwisu: Prawomaniacy Sp. z o.o., ul. Bajkowa 127/6, 10-696 Olsztyn, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000349059. Dane do kontaktu: e-mail kontakt@arslege.pl tel. 513-842-650.

Sposób zapłaty: płatności za pośrednictwem Przelewy24 (przelewy on-line, płatność kartą kredytową, możliwośc płatności przekazem pocztowym).

Termin zapłaty: zamówienie można opłacić w ciągu 7 dni od dnia dodania go do koszyka.

Dostęp jest aktywny od momentu zaksięgowania kwoty.

Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na na adres skrzynki pocztowej wskazanej w reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w ciągu 14 dni, liczonych od momentu zawarcia umowy bez podawania przyczyny. W tym celu powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (można skorzystać z gotowego formularza) i dostarczyć je drogą pocztową na adres Serwisu lub drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl W przypadku złożenia oświadczenia drogą elektroniczną Serwis potwierdzi odebranie wiadomości poprzez wysłanie do Użytkownika wiadomości e-mail. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, Serwis zwróci Użytkownikowi zapłaconą kwotę w taki sam sposób, w jaki została ona uiszczona.

Warunki techniczne - do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
 1. dostępu do sieci Internet;
 2. indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;
 3. zarejestrowanie się w Serwisie,
 4. skonfigurowanej prawidłowo przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Explorer 11, Mozilla Firefox 34.05, Google Chrome 39.0, Opera 26.0;
 5. w razie pobierania plików z Serwisu - posiadanie i zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pobranego pliku w formacie PDF, DOC, RTF, XLS lub MP3 oraz Flash Player do odtwarzania plików mp3.


W celu polubownego rozwiązania sporów powstałych w wyniku zawartej umowy z Serwisem, Użytkownik ma prawo zwrócić się do:
 1. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (WIIH),
 2. stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy WIIH,
  a także skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów lub organizacji społecznych, których zadaniem statutowym jest ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów).


Audioustawy - w przypadku zakupu będąc zarejestrowanym w serwisie audioustawy dostępne są w zakładce [link] przez okres 3 miesięcy (w tym czasie aktualizacja jest darmowa)
- zakup bez rejestracji - audioustawę można pobrać za pomocą linku zawartego w wiadomości e-mail, stan prawny audioustawy jest na dzień zakupu (nie podlega aktualizacji)

Przy zakupie kazusów użytkownik kupuje konkretną ilość kazusów. Następnie odblokowuje wybrane przez siebie kazusy wybierając ze wszystkich dostępnych w serwisie. Użytkownik może odblokować tyle kazusów ile zakupił. Możliwy jest również zakup dostępu na określony czas do wszystkich kazusów.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.