Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Egzamin próbny na aplikację notarialną 2024

17573 unikalnych pytań testowych - aktualne na dzień 18-07-2024
Test demo  
Zestaw pytań testowych na aplikację notarialną utworzony na podstawie wykazu aktów prawnych obwieszczonych przez komisję przygotowującą pytania testowe na tegoroczny egzamin wstępny na aplikację.
Kup dostęp

Zobacz szczegółową zawartość testu
 • Prawo Pracy i Ubezpieczeń
  • Kodeks pracy (2%)
   • Przepisy ogólne
   • Stosunek pracy
   • Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
   • Obowiązki pracownika i pracodawcy
   • Odpowiedzialność materialna pracowników
   • Czas pracy
   • Urlopy pracownicze
   • Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
   • Zatrudnianie młodocianych
   • Bezpieczeństwo i higiena pracy
   • Układy zbiorowe pracy
   • Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy
   • Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
   • Przedawnienie roszczeń
   • Przepisy końcowe
  • Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (5%)
 • Prawo Cywilne
  • Kodeks rodzinny i opiekuńczy (7%)
   • Zawarcie małżeństwa
   • Prawa i obowiązki małżonków
   • Małżeńskie ustroje majątkowe
   • Ustanie małżeństwa
   • Separacja
   • Rodzice i dzieci
   • Przysposobienie
   • Obowiązek alimentacyjny
   • Opieka nad małoletnim
   • Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie
   • Kuratela
  • Kodeks cywilny (12%)
   • ogólna
   • rzeczowa
   • zobowiązania
   • spadki
  • Kodeks postępowania cywilnego (6%)
   • Przepisy ogólne
   • Proces
   • Postępowanie nieprocesowe
   • Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt
   • Postępowanie zabezpieczające
   • Postępowanie egzekucyjne
   • Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego
   • Sąd polubowny
  • Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (3%)
  • Ustawa o własności lokali (2%)
  • Prawo wekslowe (1%)
  • Prawo spółdzielcze (1%)
  • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych (1%)
  • Ustawa o księgach wieczystych i hipotece (1%)
 • Prawo Administracyjne
  • Kodeks postępowania administracyjnego (6%)
   • Przepisy ogólne
   • Postępowanie
   • Przepisy w sprawach ubezpieczeń społecznych
   • Udział prokuratora
   • Wydawanie zaświadczeń
   • Skargi i wnioski
   • Opłaty i koszty postępowania
   • Przepisy końcowe
   • Administracyjne kary pieniężne
   • Europejska współpraca administracyjna
  • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (1%)
  • Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (2%)
  • Ustawa o samorządzie powiatowym (1%)
  • Ustawa o samorządzie województwa (1%)
  • Ustawa o samorządzie gminnym (1%)
  • Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej (1%)
  • Ustawa o dowodach osobistych (1%)
  • Prawo o aktach stanu cywilnego (1%)
 • Prawo Gospodarcze
  • Kodeks spółek handlowych (3%)
   • Przepisy wspólne dla spółek osobowych i kapitałowych
   • Spółka jawna
   • Spółka partnerska
   • Spółka komandytowa
   • Spółka komandytowo-akcyjna
   • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
   • Spółka akcyjna
   • Łączenie się spółek
   • Podział spółek
   • Przekształcenia spółek
   • Przepisy karne
  • Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym (1%)
  • Prawo upadłościowe (poprzedni tytuł: Prawo upadłościowe i naprawcze) (1%)
  • Prawo przedsiębiorców (1%)
  • Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (1%)
  • Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (poprzedni tytuł: Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej) (1%)
 • Prawo Konstytucyjne
  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (5%)
   • Rzeczpospolita
   • Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela
   • Źródła prawa
   • Sejm i Senat
   • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
   • Rada Ministrów i administracja rządowa
   • Samorząd terytorialny
   • Sądy i trybunały
   • Organy kontroli państwowej i ochrony prawa
   • Finanse publiczne
   • Stany nadzwyczajne
   • Zmiana Konstytucji
   • Przepisy przejściowe i końcowe
  • Prawo o ustroju sądów powszechnych (1%)
  • Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich (1%)
  • Ustawa o Sądzie Najwyższym (1%)
 • Prawo Europejskie
  • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (1%)
  • Traktat o Unii Europejskiej (1%)
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 650/2012 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego (1%)
 • Prawo Finansowe
  • Ordynacja podatkowa (5%)
  • Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych (5%)
  • Ustawa o podatku od spadków i darowizn (5%)
  • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (2%)
 • Prawo Międzynarodowe
  • Prawo prywatne międzynarodowe (1%)
 • Etyka i zawody prawnicze
  • Prawo o notariacie (2%)
  • Prawo o prokuraturze (1%)
 • Prawo o Nieruchomościach i Prawo Budowlane
  • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (1%)
  • Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (1%)
  • Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości (1%)
 • Pozostałe
  • Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego (1%)

Testy ArsLege

Testy z błędnych odpowiedzi

Zawsze możesz poprawić swój wynik przerabiając pytania, na które udzieliłeś negatywnej odpowiedzi.

Generowanie własnych testów

Sam decydujesz z jakiego aktu prawnego chcesz rozwiązać test. Możesz tworzyć test z kilku aktów prawnych.

Analiza postępów w nauce

Po każdym teście zobaczysz statystyki, które pomogą Ci w ocenie stanu przygotowania do egzaminu.

Aktualny stan prawny pytań

Nasi specjaliści codziennie aktualizują stan prawny pytań testowych oraz aktów prawnych.

Opracowanie Twojego planu nauki

Poinformujemy Cię o najbliższym egzaminie i wskażemy Ci, z czego się uczyć i ile czasu poświęcić na naukę.

Szczegółowy cennik
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.