Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Egzamin na doradcę restrukturyzacyjnego 2024

15774 unikalnych pytań testowych - aktualne na dzień 24-07-2024
Test demo  
Test ułożony na podstawie ogłoszonego wykazu aktów prawnych stanowiących podstawę opracowania pytań testowych na egzaminy dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego w 2024 roku.
Kup dostęp

Zobacz szczegółową zawartość testu
 • Prawo Pracy i Ubezpieczeń
  • Kodeks pracy
   • Przepisy ogólne
   • Stosunek pracy
   • Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
   • Obowiązki pracownika i pracodawcy
   • Odpowiedzialność materialna pracowników
   • Czas pracy
   • Urlopy pracownicze
   • Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
   • Zatrudnianie młodocianych
   • Bezpieczeństwo i higiena pracy
   • Układy zbiorowe pracy
   • Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy
   • Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
   • Przedawnienie roszczeń
   • Przepisy końcowe
  • Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
  • Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
  • Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
 • Prawo Cywilne
  • Kodeks rodzinny i opiekuńczy
   • Zawarcie małżeństwa
   • Prawa i obowiązki małżonków
   • Małżeńskie ustroje majątkowe
   • Ustanie małżeństwa
   • Separacja
   • Rodzice i dzieci
   • Przysposobienie
   • Obowiązek alimentacyjny
   • Opieka nad małoletnim
   • Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie
   • Kuratela
  • Kodeks cywilny
   • ogólna
   • rzeczowa
   • zobowiązania
   • spadki
  • Kodeks postępowania cywilnego
   • Przepisy ogólne
   • Proces
   • Postępowanie nieprocesowe
   • Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt
   • Postępowanie zabezpieczające
   • Postępowanie egzekucyjne
   • Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego
   • Sąd polubowny
  • Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
  • Ustawa o własności lokali
  • Prawo wekslowe
  • Prawo spółdzielcze
  • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
  • Ustawa o księgach wieczystych i hipotece
  • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
  • Ustawa o prawach konsumenta
 • Prawo Administracyjne
  • Kodeks postępowania administracyjnego
   • Przepisy ogólne
   • Postępowanie
   • Przepisy w sprawach ubezpieczeń społecznych
   • Udział prokuratora
   • Wydawanie zaświadczeń
   • Skargi i wnioski
   • Opłaty i koszty postępowania
   • Przepisy końcowe
   • Administracyjne kary pieniężne
   • Europejska współpraca administracyjna
  • Ustawa o gospodarce komunalnej
 • Prawo Gospodarcze
  • Kodeks spółek handlowych
   • Przepisy wspólne dla spółek osobowych i kapitałowych
   • Spółka jawna
   • Spółka partnerska
   • Spółka komandytowa
   • Spółka komandytowo-akcyjna
   • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
   • Spółka akcyjna
   • Łączenie się spółek
   • Podział spółek
   • Przekształcenia spółek
   • Przepisy karne
  • Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym
  • Prawo upadłościowe (poprzedni tytuł: Prawo upadłościowe i naprawcze)
  • Ustawa o rachunkowości
  • Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
  • Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (poprzedni tytuł: o terminach zapłaty w transakcjach handlowych)
  • Prawo restrukturyzacyjne
  • Prawo przedsiębiorców
 • Prawo Konstytucyjne
  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
   • Rzeczpospolita
   • Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela
   • Źródła prawa
   • Sejm i Senat
   • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
   • Rada Ministrów i administracja rządowa
   • Samorząd terytorialny
   • Sądy i trybunały
   • Organy kontroli państwowej i ochrony prawa
   • Finanse publiczne
   • Stany nadzwyczajne
   • Zmiana Konstytucji
   • Przepisy przejściowe i końcowe
 • Prawo Finansowe
  • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych
   • Przepisy ogólne
   • Podatek od nieruchomości
   • Ewidencja podatkowa nieruchomości
   • Podatek od środków transportowych
   • Opłaty lokalne
   • Przepisy końcowe
  • Prawo bankowe
  • Ordynacja podatkowa
  • Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych
  • Prawo dewizowe
  • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
  • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • Ustawa o podatku od towarów i usług
  • Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi
  • Ustawa o obligacjach
  • Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych
 • Etyka i zawody prawnicze
  • Ustawa o licencji doradcy restrukturyzacyjnego
  • Ustawa o komornikach sądowych
 • Prawo o Nieruchomościach i Prawo Budowlane
  • Prawo budowlane
  • Ustawa o gospodarce nieruchomościami
 • Pozostałe
  • Prawo własności przemysłowej
  • Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Testy ArsLege

Testy z błędnych odpowiedzi

Zawsze możesz poprawić swój wynik przerabiając pytania, na które udzieliłeś negatywnej odpowiedzi.

Generowanie własnych testów

Sam decydujesz z jakiego aktu prawnego chcesz rozwiązać test. Możesz tworzyć test z kilku aktów prawnych.

Analiza postępów w nauce

Po każdym teście zobaczysz statystyki, które pomogą Ci w ocenie stanu przygotowania do egzaminu.

Aktualny stan prawny pytań

Nasi specjaliści codziennie aktualizują stan prawny pytań testowych oraz aktów prawnych.

Opracowanie Twojego planu nauki

Poinformujemy Cię o najbliższym egzaminie i wskażemy Ci, z czego się uczyć i ile czasu poświęcić na naukę.

Szczegółowy cennik
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.