Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Egzamin próbny na aplikację komorniczą 2024

18337 unikalnych pytań testowych - aktualne na dzień 17-07-2024
Test demo  
Pakiet pytań testowych z ustaw, które w tym roku obowiązują na egzaminie wstępnym na aplikację komorniczą. Udział procentowy pytań w teście z konkretnych aktów jest identyczny jak na egzaminie. Wybierz ilość pytań, jakie chcesz rozwiązać i poczuj się jak na egzaminie!
Kup dostęp

Zobacz szczegółową zawartość testu
 • Prawo Pracy i Ubezpieczeń (9%)
  • Kodeks pracy
   • Przepisy ogólne
   • Stosunek pracy
   • Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
   • Obowiązki pracownika i pracodawcy
   • Odpowiedzialność materialna pracowników
   • Czas pracy
   • Urlopy pracownicze
   • Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
   • Zatrudnianie młodocianych
   • Bezpieczeństwo i higiena pracy
   • Układy zbiorowe pracy
   • Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy
   • Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
   • Przedawnienie roszczeń
   • Przepisy końcowe
  • Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
  • Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Prawo Karne (8%)
  • Kodeks karny
   • część ogólna
   • część szczególna
   • część wojskowa
 • Prawo Cywilne (24%)
  • Kodeks rodzinny i opiekuńczy
   • Zawarcie małżeństwa
   • Prawa i obowiązki małżonków
   • Małżeńskie ustroje majątkowe
   • Ustanie małżeństwa
   • Separacja
   • Rodzice i dzieci
   • Przysposobienie
   • Obowiązek alimentacyjny
   • Opieka nad małoletnim
   • Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie
   • Kuratela
  • Kodeks cywilny
   • ogólna
   • rzeczowa
   • zobowiązania
   • spadki
  • Kodeks postępowania cywilnego
   • Przepisy ogólne
   • Proces
   • Postępowanie nieprocesowe
   • Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt
   • Postępowanie zabezpieczające
   • Postępowanie egzekucyjne
   • Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego
   • Sąd polubowny
  • Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
  • Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
  • Ustawa o własności lokali
  • Prawo wekslowe
  • Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
  • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
  • Ustawa o księgach wieczystych i hipotece
  • Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • Prawo Administracyjne (8%)
  • Kodeks postępowania administracyjnego
   • Przepisy ogólne
   • Postępowanie
   • Przepisy w sprawach ubezpieczeń społecznych
   • Udział prokuratora
   • Wydawanie zaświadczeń
   • Skargi i wnioski
   • Opłaty i koszty postępowania
   • Przepisy końcowe
   • Administracyjne kary pieniężne
   • Europejska współpraca administracyjna
  • Ustawa o samorządzie powiatowym
  • Ustawa o samorządzie województwa
  • Ustawa o samorządzie gminnym
  • Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  • Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
  • Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  • Ustawa o ewidencji ludności
 • Prawo Gospodarcze (12%)
  • Kodeks spółek handlowych
   • Przepisy wspólne dla spółek osobowych i kapitałowych
   • Spółka jawna
   • Spółka partnerska
   • Spółka komandytowa
   • Spółka komandytowo-akcyjna
   • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
   • Spółka akcyjna
   • Łączenie się spółek
   • Podział spółek
   • Przekształcenia spółek
   • Przepisy karne
  • Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym
  • Prawo upadłościowe (poprzedni tytuł: Prawo upadłościowe i naprawcze)
  • Prawo restrukturyzacyjne
  • Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
 • Prawo Konstytucyjne (8%)
  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
   • Rzeczpospolita
   • Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela
   • Źródła prawa
   • Sejm i Senat
   • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
   • Rada Ministrów i administracja rządowa
   • Samorząd terytorialny
   • Sądy i trybunały
   • Organy kontroli państwowej i ochrony prawa
   • Finanse publiczne
   • Stany nadzwyczajne
   • Zmiana Konstytucji
   • Przepisy przejściowe i końcowe
  • Prawo o ustroju sądów powszechnych
  • Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich
  • Ustawa o fundacjach
  • Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym
  • Ustawa o Sądzie Najwyższym
 • Prawo Finansowe (9%)
  • Ustawa o finansach publicznych
   • Zasady finansów publicznych
   • Państwowy dług publiczny
   • Wieloletni Plan Finansowy Państwa i ustawa budżetowa
   • Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
   • Budżet, wieloletnia prognoza finansowa i uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego
   • Audyt wewnętrzny oraz koordynacja audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych
  • Ordynacja podatkowa
  • Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych
 • Prawo Europejskie (5%)
  • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
  • Traktat o Unii Europejskiej
 • Prawo Międzynarodowe (3%)
  • Prawo prywatne międzynarodowe
 • Etyka i zawody prawnicze (3%)
  • Ustawa o komornikach sądowych
 • Prawo o Nieruchomościach i Prawo Budowlane (8%)
  • Ustawa o gospodarce nieruchomościami
 • Pozostałe (3%)
  • Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki
  • Ustawa o kosztach komorniczych

Testy ArsLege

Testy z błędnych odpowiedzi

Zawsze możesz poprawić swój wynik przerabiając pytania, na które udzieliłeś negatywnej odpowiedzi.

Generowanie własnych testów

Sam decydujesz z jakiego aktu prawnego chcesz rozwiązać test. Możesz tworzyć test z kilku aktów prawnych.

Analiza postępów w nauce

Po każdym teście zobaczysz statystyki, które pomogą Ci w ocenie stanu przygotowania do egzaminu.

Aktualny stan prawny pytań

Nasi specjaliści codziennie aktualizują stan prawny pytań testowych oraz aktów prawnych.

Opracowanie Twojego planu nauki

Poinformujemy Cię o najbliższym egzaminie i wskażemy Ci, z czego się uczyć i ile czasu poświęcić na naukę.

Szczegółowy cennik
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.