Na potrzeby naszej
witryny używamy plików
cookie w celu personalizacji
treści i reklam, analizowania
ruchu na stronie
oraz udostępniania funkcji mediów
społecznościowych.
Korzystanie z portalu oznacza
akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Egzamin adwokacki

21647 unikalnych pytań testowych - aktualne na dzień 23-09-2021
Test demo  
Zestaw pytań testowych opracowanych na podstawie wykazu aktów prawnych obowiązujących na egzaminie adwokackim w 2016 roku. Udział procentowy pytań w teście z konkretnych aktów jest identyczny jak na egzaminie. Wybierz ilość pytań, jakie chcesz rozwiązać i poczuj się jak na egzaminie!
Kup dostęp

Zobacz szczegółową zawartość testu
 • Prawo Pracy i Ubezpieczeń
  • Kodeks pracy (3%)
   • Przepisy ogólne
   • Stosunek pracy
   • Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
   • Obowiązki pracownika i pracodawcy
   • Odpowiedzialność materialna pracowników
   • Czas pracy
   • Urlopy pracownicze
   • Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
   • Zatrudnianie młodocianych
   • Bezpieczeństwo i higiena pracy
   • Układy zbiorowe pracy
   • Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy
   • Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
   • Przedawnienie roszczeń
   • Przepisy końcowe
  • Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (1%)
  • Ustawa o pomocy społecznej (1%)
 • Prawo Karne
  • Kodeks karny (6%)
   • część ogólna
   • część szczególna
   • część wojskowa
  • Kodeks wykroczeń (2%)
   • część ogólna
   • część szczególna
  • Kodeks karny skarbowy (2%)
   • część ogólna
   • część szczególna
   • postępowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe
   • postępowanie wykonawcze w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe
  • Kodeks postępowania karnego (8%)
   • Przepisy wstępne
   • Sąd
   • Uczestnicy postępowania
   • Czynności procesowe
   • Dowody
   • Środki przymusu
   • Postępowanie przygotowawcze
   • Postępowanie przed sądem pierwszej instancji
   • Postępowanie odwoławcze
   • Postępowania szczególne
   • Nadzwyczajne środki zaskarżenia
   • Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia
   • Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych
   • Koszty procesu
   • Postępowanie karne w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych
  • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (2%)
   • Zasady ogólne
   • Sąd
   • Uczestnicy postępowania
   • Czynności procesowe
   • Dowody
   • Środki przymusu
   • Czynności wyjaśniające
   • Postępowanie zwyczajne
   • Postępowanie szczególne
   • Środki odwoławcze
   • Nadzwyczajne środki zaskarżenia
   • Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia
   • Koszty postępowania
   • Postępowanie w sprawach ze stosunkó międzynarodowych
 • Prawo Cywilne
  • Kodeks rodzinny i opiekuńczy (3%)
   • Zawarcie małżeństwa
   • Prawa i obowiązki małżonków
   • Małżeńskie ustroje majątkowe
   • Ustanie małżeństwa
   • Separacja
   • Rodzice i dzieci
   • Przysposobienie
   • Obowiązek alimentacyjny
   • Opieka nad małoletnim
   • Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie
   • Kuratela
  • Kodeks cywilny (9%)
   • ogólna
   • rzeczowa
   • zobowiązania
   • spadki
  • Kodeks postępowania cywilnego (9%)
   • Przepisy ogólne
   • Proces
   • Postępowanie nieprocesowe
   • Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt
   • Postępowanie zabezpieczające
   • Postępowanie egzekucyjne
   • Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego
   • Sąd polubowny
  • Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (1%)
  • Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (1%)
  • Ustawa o własności lokali (1%)
  • Prawo wekslowe (1%)
  • Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (2%)
  • Prawo spółdzielcze (1%)
  • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych (1%)
  • Ustawa o księgach wieczystych i hipotece (1%)
  • Ustawa o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania (1%)
  • Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (1%)
 • Prawo Administracyjne
  • Kodeks postępowania administracyjnego (3%)
   • Przepisy ogólne
   • Postępowanie
   • Przepisy w sprawach ubezpieczeń społecznych
   • Udział prokuratora
   • Wydawanie zaświadczeń
   • Skargi i wnioski
   • Opłaty i koszty postępowania
   • Przepisy końcowe
  • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (1%)
  • Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (2%)
  • Ustawa o samorządzie gminnym (1%)
  • Prawo o ustroju sądów administracyjnych (1%)
 • Prawo Gospodarcze
  • Kodeks spółek handlowych (6%)
   • Przepisy wspólne dla spółek osobowych i kapitałowych
   • Spółka jawna
   • Spółka partnerska
   • Spółka komandytowa
   • Spółka komandytowo-akcyjna
   • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
   • Spółka akcyjna
   • Łączenie się spółek
   • Podział spółek
   • Przekształcenia spółek
   • Przepisy karne
  • Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym (1%)
  • Prawo upadłościowe (2%)
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (1%)
  • Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów (2%)
  • Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (1%)
  • Ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (1%)
 • Prawo Konstytucyjne
  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (3%)
   • Rzeczpospolita
   • Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela
   • Źródła prawa
   • Sejm i Senat
   • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
   • Rada Ministrów i administracja rządowa
   • Samorząd terytorialny
   • Sądy i trybunały
   • Organy kontroli państwowej i ochrony prawa
   • Finanse publiczne
   • Stany nadzwyczajne
   • Zmiana Konstytucji
   • Przepisy przejściowe i końcowe
  • Prawo o ustroju sądów powszechnych (1%)
  • Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich (1%)
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (1%)
  • Ustawa o Sądzie Najwyższym (1%)
 • Prawo Europejskie
  • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (1%)
  • Traktat o Unii Europejskiej (1%)
 • Etyka i zawody prawnicze
  • Prawo o adwokaturze (3%)
  • Kodeks Etyki Adwokackiej (3%)
  • Ustawa o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (1%)
  • Prawo o prokuraturze (1%)
 • Prawo o Nieruchomościach i Prawo Budowlane
  • Prawo budowlane (1%)
  • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (1%)
 • Pozostałe
  • Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (1%)
  • Prawo własności przemysłowej (1%)

Testy ArsLege

Testy z błędnych odpowiedzi

Zawsze możesz poprawić swój wynik przerabiając pytania, na które udzieliłeś negatywnej odpowiedzi.

Generowanie własnych testów

Sam decydujesz z jakiego aktu prawnego chcesz rozwiązać test. Możesz tworzyć test z kilku aktów prawnych.

Analiza postępów w nauce

Po każdym teście zobaczysz statystyki, które pomogą Ci w ocenie stanu przygotowania do egzaminu.

Aktualny stan prawny pytań

Nasi specjaliści codziennie aktualizują stan prawny pytań testowych oraz aktów prawnych.

Opracowanie Twojego planu nauki

Poinformujemy Cię o najbliższym egzaminie i wskażemy Ci, z czego się uczyć i ile czasu poświęcić na naukę.

Szczegółowy cennik
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.