Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Audioustawa


Prawo spółdzielcze

Wykorzystaj zmysł słuchu

Oszczędzaj czas

Ucz się w każdym miejscu

 
 • Darmowa aktualizacja przez 3 miesiące
 • Uniwersalny format mp3
 • Pobieranie bezpośrednio ze strony serwisu
 • Łatwa nawigacja, artykuły z indeksami rzeczowymi
Wartość audioustawy:

Cena: 11,99

  Dodaj do koszyka
 • Stan prawny na dzień: 2024-06-17
 • Czas trwania: 03:08:59
 • Rozmiar: 85 MB
Co to jest audioustawa?
 • Część I. Spółdzielnie
 • Tytuł I. Przepisy wspólne
 • Dział I. Spółdzielnia i jej statut
 • Art. 1: pojęcie spółdzielni i jej działalność
 • Art. 2: działalność spółdzielni
 • Art. 3: własność majątku spółdzielni
 • Art. 4: uchylony
 • Art. 5: elementy statutu spółdzielni
 • Dział II. Tryb zakładania i rejestrowania spółdzielni
 • Art. 6: spółdzielnia i tryb jej zakładania
 • Art. 7: obowiązek wpisu spółdzielni do KRS
 • Art. 8: uchylony
 • Art. 8a: uchylony
 • Art. 9: uchylony
 • Art. 10: uchylony
 • Art. 11: moment nabycia osobowości prawnej przez spółdzielnię
 • Art. 12: uchylony
 • Art. 12a: zmiana statutu - warunki
 • Art. 13: uchylony
 • Art. 14: organ właściwy do publikowania ogłoszeń spółdzielczych
 • Dział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki
 • Art. 15: skład i liczba członków spółdzielni
 • Art. 16: przyjęcie na członka spółdzielni - deklaracja członkowska
 • Art. 16a: dziedziczenie udziału członka spółdzielni
 • Art. 17: nabycie członkostwa w spółdzielni
 • Art. 18: prawa i obowiązki członka spółdziuelni
 • Art. 19: katalog obowiązków członka spółdzielni
 • Art. 20: zadeklarowanie ilości udziałów jako obowiązek członka spółdzielni
 • Art. 21: żądanie zwrotu wypłat przez członka spółdzielni - zasady
 • Art. 22: wypowiedzenia członkostwa w spółdzielni
 • Art. 23: uchylony
 • Art. 24: wykluczenie lub wykreślenie członka spółdzielni
 • Art. 25: skutek śmierci członka spółdzielni
 • Art. 26: wypłata udziału byłego członka
 • Art. 27: rozporządzanie roszczeniami przez członka spółdzielni
 • Art. 28: obowiązek uczestnictwa w stratach spółdzielni - warunki
 • Art. 29: przedawnienie roszczeń w stosunku do spółdzielni
 • Art. 30: rejestr członków spółdzielni - zasady i organ prowadzący
 • Art. 31: żądanie wydania odpisu i obowiązek jego wydania
 • Art. 32: możliwość wskazania w statucie innego organu odwoławczego
 • Art. 33: uchylony
 • Art. 34: uchylony
 • Dział IV. Organy spółdzielni
 • Art. 35: organy spółdzielni
 • Rozdział 1. Walne zgromadzenie
 • Art. 36: walne zgromadzenie
 • Art. 37: zebrania przedstawicieli
 • Art. 38: wyłączna właściwość walnego zgromadzenia
 • Art. 39: zasady zwoływania walnego zgromadzenia
 • Art. 40: zawiadomienie o walnym zgromadzeniu (zebraniu przedstawicieli) i uprawnienie do żądania jego zwołania
 • Art. 41: podejmowanie uchwał zgodnie z porządkiem obrad
 • Art. 42: obowiązywanie uchwał walnego zgromadzenia
 • Art. 43: uchylony
 • Rozdział 2. Rada nadzorcza
 • Art. 44: Rada nadzorcza spółdzielni
 • Art. 45: Rada nadzorcza i jej skład
 • Art. 46: zakres działania Rady nadzorczej
 • Art. 46a: dopuszczalność niepowoływania rady nadzorczej w spółdzielni
 • Art. 47: uchylony
 • Rozdział 3. Zarząd
 • Art. 48: zarząd spółdzielni i jego rola
 • Art. 49: określenie w statucie składu zarządu
 • Art. 50: zawieszenia w czynnościach członka zarządu
 • Art. 51: uchylony
 • Art. 52: nawiązanie stosunku pracy z członkami rady spółdzielni
 • Art. 53: uchylony
 • Art. 54: tryb składania oświadczeń woli za spółdzielnię
 • Art. 55: możliwość udzielenia pełnomocnictwa przez zarząd do dokonywania czynności prawnych
 • Rozdział 4. Przepisy wspólne dla rady i zarządu
 • Art. 56: niemożność pełnienia jednocześnie dwóch funkcji
 • Art. 57: niemożność bycia członkiem rady ze względu na pokrewieństwo
 • Art. 58: odpowiedzialność członka zarządu, rady lub likwidatora wobec spółdzielni
 • Rozdział 5. Zebrania grup członkowskich
 • Art. 59: zebrania grup członkowskich
 • Dział V. Uchylony
 • Art. 60: uchylony
 • Art. 61: uchylony
 • Art. 62: uchylony
 • Art. 63: uchylony
 • Art. 64: uchylony
 • Art. 65: uchylony
 • Dział VI. (Uchylony)
 • Art. 66: uchylony
 • Dział VII. Gospodarka spółdzielni
 • Art. 67: prowadzenie działalności przez spółdzielnię na zasadach rachunku ekonomicznego
 • Art. 68: odpowiedzialność spółdzielni za zobowiązania
 • Art. 69: uchylony
 • Art. 70: uchylony
 • Art. 71: uchylony
 • Art. 72: uchylony
 • Art. 73: uchylony
 • Art. 74: uchylony
 • Art. 75: pojęcie nadwyżki bilansowej
 • Art. 76: zasady podziału nadwyżki bilansowej
 • Art. 77: przeznaczenie części nadwyżki bilansowej na cele określone w uchwale
 • Art. 78: fundusze własne tworzone w spółdzielni
 • Art. 79: uchylony
 • Art. 80: uchylony
 • Art. 81: uchylony
 • Art. 82: oprocentowanie wkładów pieniężnych jako koszt uzyskania przychodów
 • Art. 83: składki spółdzielni na centralny związek lub inne związki
 • Art. 84: uchylony
 • Art. 85: uchylony
 • Art. 86: uchylony
 • Art. 87: rachunkowość spółdzielni
 • Art. 88: uchylony
 • Art. 88a: zasady badania rocznego sprawozdania spółdzielni
 • Art. 89: wyłożenie rocznego sprawozdania w lokalu spółdzielni
 • Art. 90: zasady pokrywania strat bilansowych spółdzielni
 • Dział VIII. Lustracja
 • Art. 91: zasady i zakres lustracji spółdzielni
 • Art. 92: obowiązek zawiadomienia o rozpoczęciu lustracji
 • Art. 93: sporządzenie protokołu z lustracji oraz tryb lustracji
 • Art. 93a: uprawnienia ministra wobec spółdzielni mieszkaniowych
 • Art. 93b: zakres stosowania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
 • Art. 93c: żądanie ograniczenia przetwarzania danych
 • Art. 94: uchylony
 • Art. 95: uchylony
 • Dział IX. Łączenie się spółdzielni
 • Art. 96: przesłanki łączenia się spółdzielni
 • Art. 97: elementy uchwały o połączeniu spółdzielni
 • Art. 98: sprawozdania finansowe łączących się spółdzielni jako podstawa rachunkowa
 • Art. 99: moment wywierania skutków połączenia
 • Art. 100: członkowie spółdzielni przejmowanej jako członkowie spółdzielni przejmującej
 • Art. 101: skutek połączenia w stosunku do majątku spółdzielni
 • Art. 102: zarząd i rada spółdzielni przejmującej
 • Dział X. (Uchylony)
 • Art. 103: uchylony
 • Art. 104: uchylony
 • Art. 105: uchylony
 • Art. 106: uchylony
 • Art. 107: uchylony
 • Dział XI. Podział spółdzielni
 • Art. 108: przesłanki podziału spółdzielni
 • Art. 108a: podział spółdzielni na żądanie jej członków
 • Art. 108b: uprawnienia członków spółdzielni do przyjęcia uchwały o podziale spółdzielni
 • Art. 109: obowiązki zebrania członków lub zebrania przedstawicieli po podjęciu uchwały o podziale spółdzielni
 • Art. 110: obowiązki zarządu spółdzielni powstającej
 • Art. 111: skutek podziału spółdzielni w stosunku do majątku
 • Art. 112: odpowiednie stosowanie do podziału spółdzielni przepisów o łączeniu spółdzielni
 • Dział XII. Likwidacja spółdzielni
 • Art. 113: przesłanki likwidacji spółdzielni
 • Art. 114: przesłanki postawienia spółdzielni w stan likwidacji
 • Art. 115: wykreślenie z KRS na wniosek związku rewizyjnego
 • Art. 116: przywrócenie działalności spółdzielni wcześniej postawionej w stan likwidacji
 • Art. 117: możliwość połączenia się spółdzielni w stanie likwidacji
 • Art. 118: możliwość bycia likwidatorem
 • Art. 119: likwidator - uprawnienia, obowiązki
 • Art. 120: skutek wpisania otwarcia likwidacji do KRS
 • Art. 121: oznaczenie spółdzielni w likwidacji
 • Art. 122: obowiązki likwidatora po wyznaczeniu go
 • Art. 123: wyłączenie stosowania przepisów dotyczących zasad pokrywania strat bilansowych spółdzielni
 • Art. 124: odmowa zaspokojenia zgłoszonych wierzytelności
 • Art. 125: kolejność zaspokajania należności od spółdzielni
 • Art. 126: sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji
 • Art. 127: wykreślenie spółdzielni z KRS przed zakończeniem sporów sądowych
 • Art. 128: odpowiedzialność likwidatora po wykreśleniu spółdzielni z KRS
 • Art. 129: upoważnienie ministra do wydania rozporządzenia
 • Dział XIII. Upadłość spółdzielni
 • Art. 130: przesłanki ogłoszenia upadłości spółdzielni
 • Art. 131: wniosek o ogłoszenie upadłości - tryb wystąpienia
 • Art. 132: wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości
 • Art. 133: przesłanki nie przeprowadzania postępowania upadłościowego
 • Art. 134: stosowanie przepisów o organach spółdzielni w razie upadłości spółdzielni
 • Art. 135: żądanie syndyka o uiszczenie niewpłaconego udziału
 • Art. 136: wniosek syndyka o wykreślenie z KRS
 • Art. 137: stosowanie przepisów prawa upadłościowego w sprawach nieuregulowanych
 • Tytuł II. Przepisy szczególne dla spółdzielni produkcji rolnej, spółdzielni kółek rolniczych i spółdzielni pracy
 • Dział I. Spółdzielnie produkcji rolnej
 • Rozdział I. Rolnicze spółdzielnie produkcyjne
 • Oddział 1. Przedmiot działalności i członkostwo
 • Art. 138: rolnicza spółdzielnia produkcyjna i przedmiot jej działalności
 • Art. 139: członkowie rolniczej spółdzielni - wymagania
 • Art. 140: uchylony
 • Oddział 2. Wkłady gruntowe i pieniężne
 • Art. 141: wniesienie gruntu jako wkładu do spółdzielni rolniczej - warunki
 • Art. 142: działka przyzagrodowa
 • Art. 143: odpłatność użytkownika wkładów gruntowych
 • Art. 144: szacunek porównawczy wartości użytkowej gruntów
 • Art. 145: nabycie użytkowania przez spółdzielnię
 • Art. 146: uchylony
 • Art. 147: możliwość rozporządzania gruntem wniesionym jako wkład
 • Art. 148: elementy statutu dotyczące wnoszenia wkładu gruntowego
 • Art. 149: działka zamienna jako przedmiot zasiedzenia
 • Art. 150: uchylony
 • Art. 151: wycofanie wkładu gruntowego
 • Art. 152: statutowe zobowiązanie do wniesienia wkładu rzeczowego
 • Art. 153: ustanie członkostwa a wkład pieniężny
 • Art. 154: nadobowiązkowy wkład pieniężny
 • Art. 154a: powiększenie wkładów pieniężnych z dochodu ogólnego
 • Oddział 3. Praca
 • Art. 155: wymiar pracy w spółdzielni
 • Art. 156: możliwość zatrudniania domowników w spółdzielni
 • Art. 157: zatrudnianie innych osób
 • Art. 158: zasady wynagradzania za pracę członków
 • Art. 159: zasady wynagradzania za pracę domowników
 • Art. 160: wymiar urlopu wypoczynkowego dla członków spółdzielni i domowników
 • Art. 161: prawo do świadczeń związanych z okresem ciąży, urodzeniem i wychowywaniem
 • Art. 162: prawa członkowskie emerytów i rencistów
 • Oddział 4. Dochodzenie i ochrona roszczeń z tytułu pracy
 • Art. 163: dochodzenie roszczeń z tytułu wynagrodzenia
 • Art. 164: przedawnienie roszczeń członka i domownika za pracę
 • Art. 165: ochrona wynagrodzenia członka i domownika
 • Oddział 5. Fundusze spółdzielni, dochód i jego podział
 • Art. 166: pojęcie i zakres dochodu ogólnego spółdzielni
 • Art. 167: rodzaje funduszy własnych w spółdzielni
 • Art. 168: zasady podziału dochodu ogólnego
 • Art. 169: uchylony
 • Art. 170: uchylony
 • Art. 171: podział pozostałego dochodu między członków i domowników z tytułu wykonywanej pracy
 • Art. 172: odesłanie do ogólnych przepisów o gospodarce spółdzielni
 • Rozdział 2. (Uchylony)
 • Art. 173: uchylony
 • Art. 174: uchylony
 • Art. 175: uchylony
 • Art. 176: uchylony
 • Art. 177: uchylony
 • Rozdział 3. Inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną
 • Art. 178: tworzenie innych spółdzielni prowadzących wspólne gospodarstwo rolne
 • Rozdział 4. (Uchylony)
 • Art. 179: uchylony
 • Dział II. Spółdzielnie kółek rolniczych (usług rolniczych)
 • Art. 180: spółdzielnie kółek rolniczych - zadania
 • Dział III. Spółdzielnie pracy
 • Art. 181: spółdzielnia pracy - przedmiot działalności
 • Art. 181a: spółdzielnia inwalidów, niewidomych - przedmiot działalności
 • Art. 182: obowiązek pozostawania w stosunku pracy
 • Art. 183: wynagrodzenie za pracę członka spółdzielni
 • Art. 184: przesłanki wypowiedzenia członkowi spółdzielni warunków pracy lub płacy
 • Art. 185: zapewnienie pracy wszystkim członkom - skutek
 • Art. 186: przesłanki wygaśnięcia spółdzielczej umowy o pracę
 • Art. 187: przesłanki rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem
 • Art. 188: roszczenia członka spółdzielni w razie wadliwego wypowiedzenia
 • Art. 189: przesłanki rozwiązania umowy bez wypowiedzenia
 • Art. 190: obowiązek współdziałania ze związkami zawodowymi w razie wypowiadania umowy
 • Art. 191: forma oświadczenia o wypowiedzeniu spółdzielczej umowy o pracę
 • Art. 192: obowiązek zawarcia spółdzielczej umowy o pracę po ustaniu przyczyn uzasadniających rozwiązanie stosunku pracy
 • Art. 193: przesłanki wykluczenia członka ze spółdzielni
 • Art. 194: przesłanki wykreślenia z rejestru członków spółdzielni
 • Art. 195: opinia organu związkowego w razie wykluczenia lub wykreślenia członka
 • Art. 196: roszczenie członka wykreślonego lub wykluczonego
 • Art. 197: termin do wszczęcia przez członka spółdzielni postępowania przed sądem
 • Art. 198: sąd właściwy do rozpoznawania spraw
 • Art. 199: stosowanie w sprawach nieuregulowanych przepisów prawa pracy
 • Art. 200: okres kandydacki jako warunek przyjęcia na członka spółdzielni
 • Art. 201: formy zatrudnienia członków spółdzielni
 • Art. 202: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do członków spółdzielni zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą.
 • Art. 203: określenie statutowe praw i obowiązków członków zatrudnionych na innej podstawie
 • Dział V. Uchylony
 • Art. 203a: uchylony
 • Art. 203b: uchylony
 • Art. 203c: uchylony
 • Art. 203d: uchylony
 • Dział VI. (Uchylony)
 • Art. 203e: uchylony
 • Art. 203f: uchylony
 • Art. 203g: uchylony
 • Art. 203h: uchylony
 • Art. 203i: uchylony
 • Art. 203j: uchylony
 • Art. 203k: uchylony
 • Art. 203l: uchylony
 • Art. 203m: uchylony
 • Art. 203n: uchylony
 • Art. 203o: uchylony
 • Art. 203p: uchylony
 • Art. 203q: uchylony
 • Art. 203r: uchylony
 • Art. 203s: uchylony
 • Art. 203t: uchylony
 • Art. 203u: uchylony
 • Art. 203w: uchylony
 • Art. 203x: uchylony
 • Art. 204: uchylony
 • Art. 205: uchylony
 • Art. 206: uchylony
 • Art. 207: uchylony
 • Art. 208: uchylony
 • Art. 209: uchylony
 • Art. 210: uchylony
 • Art. 211: uchylony
 • Art. 212: uchylony
 • Art. 213: uchylony
 • Art. 214: uchylony
 • Art. 215: uchylony
 • Art. 216: uchylony
 • Art. 217: uchylony
 • Art. 218: uchylony
 • Art. 219: uchylony
 • Art. 220: uchylony
 • Art. 221: uchylony
 • Art. 222: uchylony
 • Art. 223: uchylony
 • Art. 224: uchylony
 • Art. 225: uchylony
 • Art. 226: uchylony
 • Art. 227: uchylony
 • Art. 228: uchylony
 • Art. 229: uchylony
 • Art. 230: uchylony
 • Art. 231: uchylony
 • Art. 232: uchylony
 • Art. 233: uchylony
 • Art. 234: uchylony
 • Art. 235: uchylony
 • Art. 236: uchylony
 • Art. 237: uchylony
 • Art. 238: uchylony
 • Art. 239: uchylony
 • Część II. Związki spółdzielcze i Krajowa Rada Spółdzielcza
 • Tytuł I. Związki spółdzielcze
 • Art. 240: związki rewizyjne
 • Art. 240a: uchylony
 • Art. 241: rejestr związków rewizyjnych - zasady prowadzenia
 • Art. 242: przesłanki likwidacji związku rewizyjnego
 • Art. 243: związki gospodarcze - tryb i cel zakładania
 • Art. 244: uchylony
 • Art. 245: uchylony
 • Art. 246: uchylony
 • Art. 247: uchylony
 • Art. 248: uchylony
 • Art. 249: uchylony
 • Art. 250: uchylony
 • Art. 251: uchylony
 • Art. 252: uchylony
 • Art. 253: uchylony
 • Art. 254: uchylony
 • Art. 255: uchylony
 • Art. 256: uchylony
 • Art. 257: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do związków spółdzielczych
 • Art. 257a: przekazanie 1,5% podatku rolnego na rzecz związku rolniczych spółdzielni produkcyjnych
 • Art. 257b: lista związków rolniczych spółdzielni produkcyjnych uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku rolnego podatników
 • Tytuł II. Krajowy Samorząd Spółdzielczy
 • Art. 258: Kongres Spółdzielczości jako najwyższy organ samorządu spółdzielczego
 • Art. 258a: zadania Kongresu Spółdzielczości
 • Art. 259: Krajowa Rada Spółdzielcza jako naczelny organ samorządu spółdzielczego
 • Art. 259a: Krajowa Rada Spółdzielcza - funkcjonowanie
 • Art. 260: uchylony
 • Art. 261: uchylony
 • Art. 262: uchylony
 • Art. 263: uchylony
 • Art. 264: uchylony
 • Art. 265: uchylony
 • Art. 266: Krajowa Rada Spółdzielcza i jej wydatki
 • Art. 266a: dofinansowanie kosztów uczestnictwa Krajowej Rady w Głównym Komitecie Spółdzielczości Rolniczej
 • Art. 267: uchylony
 • Część IIa. Przepisy karne
 • Art. 267a: uchylony
 • Art. 267b: nie zgłoszenie upadłości - odpowiedzialność
 • Art. 267c: naruszanie przepisów ustawy - odpowiedzialność
 • Art. 267d: ogłaszanie nieprawdziwych danych - odpowiedzialność
 • Część III. Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe
 • Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących
 • Art. 268: zmiana ustawy - Kodeks cywilny
 • Art. 269: zmiana ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
 • Art. 270: zmiana ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Rozdział 2. Przepisy przejściowe i końcowe
 • Art. 271: przepis przejściowy
 • Art. 272: przepis przejściowy
 • Art. 273: przepis przejściowy
 • Art. 274: uchylony
 • Art. 275: uchylony
 • Art. 276: przepis przejściowy
 • Art. 277: przepis przejściowy
 • Art. 278: przepis przejściowy
 • Art. 279: przepis przejściowy
 • Art. 280: utrata mocy ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. o spółdzielniach i ich związkach
 • Art. 281: wejście ustawy w życie

Informacje dla Użytkownika

Dane Serwisu: Prawomaniacy Sp. z o.o., ul. Bajkowa 127/6, 10-696 Olsztyn, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000349059. Dane do kontaktu: e-mail kontakt@arslege.pl tel. 513-842-650.

Sposób zapłaty: płatności za pośrednictwem Przelewy24 (przelewy on-line, płatność kartą kredytową, możliwośc płatności przekazem pocztowym).

Termin zapłaty: zamówienie można opłacić w ciągu 7 dni od dnia dodania go do koszyka.

Dostęp jest aktywny od momentu zaksięgowania kwoty.

Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na na adres skrzynki pocztowej wskazanej w reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w ciągu 14 dni, liczonych od momentu zawarcia umowy bez podawania przyczyny. W tym celu powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (można skorzystać z gotowego formularza) i dostarczyć je drogą pocztową na adres Serwisu lub drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl W przypadku złożenia oświadczenia drogą elektroniczną Serwis potwierdzi odebranie wiadomości poprzez wysłanie do Użytkownika wiadomości e-mail. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, Serwis zwróci Użytkownikowi zapłaconą kwotę w taki sam sposób, w jaki została ona uiszczona.

Warunki techniczne - do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
 1. dostępu do sieci Internet;
 2. indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;
 3. zarejestrowanie się w Serwisie,
 4. skonfigurowanej prawidłowo przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Explorer 11, Mozilla Firefox 34.05, Google Chrome 39.0, Opera 26.0;
 5. w razie pobierania plików z Serwisu - posiadanie i zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pobranego pliku w formacie PDF, DOC, RTF, XLS lub MP3 oraz Flash Player do odtwarzania plików mp3.


W celu polubownego rozwiązania sporów powstałych w wyniku zawartej umowy z Serwisem, Użytkownik ma prawo zwrócić się do:
 1. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (WIIH),
 2. stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy WIIH,
  a także skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów lub organizacji społecznych, których zadaniem statutowym jest ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów).


Audioustawy - w przypadku zakupu będąc zarejestrowanym w serwisie audioustawy dostępne są w zakładce [link] przez okres 3 miesięcy (w tym czasie aktualizacja jest darmowa)
- zakup bez rejestracji - audioustawę można pobrać za pomocą linku zawartego w wiadomości e-mail, stan prawny audioustawy jest na dzień zakupu (nie podlega aktualizacji)

Przy zakupie kazusów użytkownik kupuje konkretną ilość kazusów. Następnie odblokowuje wybrane przez siebie kazusy wybierając ze wszystkich dostępnych w serwisie. Użytkownik może odblokować tyle kazusów ile zakupił. Możliwy jest również zakup dostępu na określony czas do wszystkich kazusów.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.