Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Audioustawa


Prawo o stowarzyszeniach

Wykorzystaj zmysł słuchu

Oszczędzaj czas

Ucz się w każdym miejscu

 
 • Darmowa aktualizacja przez 3 miesiące
 • Uniwersalny format mp3
 • Pobieranie bezpośrednio ze strony serwisu
 • Łatwa nawigacja, artykuły z indeksami rzeczowymi
Wartość audioustawy:

Cena: 11,99

  Dodaj do koszyka
 • Stan prawny na dzień: 2024-06-17
 • Czas trwania: 00:54:29
 • Rozmiar: 27 MB
Co to jest audioustawa?
 • Rozdział 1. Przepisy ogólne
 • Art. 1: prawo zrzeszania się w stowarzyszeniach i jego ograniczenia
 • Art. 2: cechy stowarzyszenia
 • Art. 3: wymagania na członka stowarzyszenia
 • Art. 4: prawo zrzeszania się cudzoziemców
 • Art. 5: stowarzyszenia międzynarodowe
 • Art. 6: zakaz bezwzględnego posłuszeństwa członków stowarzyszenia
 • Art. 7: wyłączenia podmiotowe ustawy
 • Art. 8: obowiązek wpisu stowarzyszenia do KRS, nadzór nad działalnością stowarzyszeń
 • Rozdział 2. Tworzenie stowarzyszeń
 • Art. 9: czynności założycieli przed założeniem stowarzyszenia
 • Art. 10: statut stowarzyszenia
 • Art. 10a: terenowe jednostki organizacyjne stowarzyszenia
 • Art. 10b: powołanie zarządu komisarycznego w terenowej jednostce organizacyjnej stowarzyszenia
 • Art. 11: walne zebranie członków stowarzyszenia
 • Art. 12: wniosek o wpis stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego
 • Art. 13: uchylony
 • Art. 14: uchylony
 • Art. 15: uchylony
 • Art. 16: postanowienie o wpisie stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego
 • Art. 17: uzyskanie osobowości prawnej przez stowarzyszenie
 • Art. 18: uchylony
 • Art. 19: uchylony
 • Art. 20: obowiązki zarządu
 • Art. 21: wpis zmiany statutu stowarzyszenia do KRS
 • Art. 22: warunki założenia związku stowarzyszeń
 • Art. 23: uchylony
 • Art. 24: uchylony
 • Rozdział 3. Nadzór nad stowarzyszeniami
 • Art. 25: nadzór nad działalnością stowarzyszeń
 • Art. 25a: kontrola nad działalnością stowarzyszenia
 • Art. 26: grzywna na wniosek organu nadzorującego
 • Art. 27: wojewoda lub starosta jako organ nadzorujący
 • Art. 28: uprawnienia organu nadzorującego w przypadku nieprawidłowości w działalności stowarzyszenia
 • Art. 29: uprawnienia sądu w w razie wniosku organu nadzorującego
 • Art. 30: ustanowienie kuratora dla stowarzyszenia
 • Art. 31: rozwiązanie stowarzyszenia na wniosek organu nadzorującego lub kuratora
 • Art. 32: tryb rozpoznawania wniosków przez sąd
 • Rozdział 4. Majątek stowarzyszenia
 • Art. 33: składniki majątku stowarzyszenia
 • Art. 34: działalność gospodarcza stowarzyszenia
 • Art. 35: dotacje dla stowarzyszeń
 • Rozdział 5 Likwidacja stowarzyszeń.
 • Art. 36: likwidatorzy stowarzyszenia
 • Art. 37: obowiązki likwidatora
 • Art. 38: przeznaczenie majątku zlikwidowanego stowarzyszenia
 • Art. 39: koszty likwidacji
 • Rozdział 6. Stowarzyszenia zwykłe
 • Art. 40: zasady i tryb tworzenia stowarzyszenia zwykłego
 • Art. 40a: wpis stowarzyszenia zwykłego do ewidencji stowarzyszeń
 • Art. 40b: zakres danych w ewidencji stowarzyszeń
 • Art. 41: zakaz założenia stowarzyszenia zwykłego
 • Art. 41a: przedstawiciel stowarzyszenia zwykłego
 • Art. 42: zasady działalności stowarzyszenia zwykłego
 • Art. 42a: przekształcenie stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenie
 • Art. 42b: zawiadomienie członków stowarzyszenia zwykłego o zamiarze przekształcenia w stowarzyszenie
 • Art. 42c: tryb przekształcenia stowarzyszenia zwykłego
 • Art. 42d: przejście na stowarzyszenie praw i obowiązków stowarzyszenia zwykłego
 • Art. 42e: odpowiednie stosowanie do przepisów ustawy do przekształcenia stowarzyszenia zwykłego
 • Art. 43: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do stowarzyszenia zwykłego
 • Rozdział 7. Przepisy szczególne, zmiana przepisów obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe
 • Art. 44: wymóg uzyskania zezwolenia na działalność stowarzyszenia
 • Art. 45: obowiązek uzgodnienia działalności stowarzyszenia
 • Art. 46: uchylony
 • Art. 47: zmiana ustawy o zgromadzeniach
 • Art. 48: zmiana ustawy o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
 • Art. 49: zmiana ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
 • Art. 50: zmiana ustawy o szkolnictwie wyższym
 • Art. 51: przepis przejściowy
 • Art. 52: przepis przejściowy
 • Art. 53: uchylony
 • Art. 54: przepis przejściowy
 • Art. 55: przepis przejściowy
 • Art. 56: utrata mocy przepisów
 • Art. 57: wejście ustawy w życie

Informacje dla Użytkownika

Dane Serwisu: Prawomaniacy Sp. z o.o., ul. Bajkowa 127/6, 10-696 Olsztyn, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000349059. Dane do kontaktu: e-mail kontakt@arslege.pl tel. 513-842-650.

Sposób zapłaty: płatności za pośrednictwem Przelewy24 (przelewy on-line, płatność kartą kredytową, możliwośc płatności przekazem pocztowym).

Termin zapłaty: zamówienie można opłacić w ciągu 7 dni od dnia dodania go do koszyka.

Dostęp jest aktywny od momentu zaksięgowania kwoty.

Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na na adres skrzynki pocztowej wskazanej w reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w ciągu 14 dni, liczonych od momentu zawarcia umowy bez podawania przyczyny. W tym celu powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (można skorzystać z gotowego formularza) i dostarczyć je drogą pocztową na adres Serwisu lub drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl W przypadku złożenia oświadczenia drogą elektroniczną Serwis potwierdzi odebranie wiadomości poprzez wysłanie do Użytkownika wiadomości e-mail. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, Serwis zwróci Użytkownikowi zapłaconą kwotę w taki sam sposób, w jaki została ona uiszczona.

Warunki techniczne - do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
 1. dostępu do sieci Internet;
 2. indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;
 3. zarejestrowanie się w Serwisie,
 4. skonfigurowanej prawidłowo przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Explorer 11, Mozilla Firefox 34.05, Google Chrome 39.0, Opera 26.0;
 5. w razie pobierania plików z Serwisu - posiadanie i zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pobranego pliku w formacie PDF, DOC, RTF, XLS lub MP3 oraz Flash Player do odtwarzania plików mp3.


W celu polubownego rozwiązania sporów powstałych w wyniku zawartej umowy z Serwisem, Użytkownik ma prawo zwrócić się do:
 1. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (WIIH),
 2. stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy WIIH,
  a także skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów lub organizacji społecznych, których zadaniem statutowym jest ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów).


Audioustawy - w przypadku zakupu będąc zarejestrowanym w serwisie audioustawy dostępne są w zakładce [link] przez okres 3 miesięcy (w tym czasie aktualizacja jest darmowa)
- zakup bez rejestracji - audioustawę można pobrać za pomocą linku zawartego w wiadomości e-mail, stan prawny audioustawy jest na dzień zakupu (nie podlega aktualizacji)

Przy zakupie kazusów użytkownik kupuje konkretną ilość kazusów. Następnie odblokowuje wybrane przez siebie kazusy wybierając ze wszystkich dostępnych w serwisie. Użytkownik może odblokować tyle kazusów ile zakupił. Możliwy jest również zakup dostępu na określony czas do wszystkich kazusów.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.