Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Audioustawa


Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Wykorzystaj zmysł słuchu

Oszczędzaj czas

Ucz się w każdym miejscu

 
 • Darmowa aktualizacja przez 3 miesiące
 • Uniwersalny format mp3
 • Pobieranie bezpośrednio ze strony serwisu
 • Łatwa nawigacja, artykuły z indeksami rzeczowymi
Wartość audioustawy:

Cena: 11,99

  Dodaj do koszyka
 • Stan prawny na dzień: 2024-06-17
 • Czas trwania: 04:33:52
 • Rozmiar: 129 MB
Co to jest audioustawa?
 • Dział I. Przepisy wstępne
 • Rozdział 1. Przepisy ogólne
 • Art. 1: zakres regulacji ustawy
 • Art. 2: rodzaj spraw rozpoznawanych przez sądy administracyjne
 • Art. 3: kontrola działalności administracji publicznej
 • Art. 4: zakres właściwości sądów administracyjnych
 • Art. 5: wyłączenie właściwości sądów administracyjnych
 • Art. 6: pouczenia stron w zakresie czynności procesowych
 • Art. 7: zasada szybkości postępowania sądowego
 • Art. 8: prokurator i Rzecznik Praw Obywatelskich w postępowaniu sądowo-administracyjnym
 • Art. 9: udział organizacji społecznej w postępowaniu
 • Art. 10: zasada jawności rozpoznawania spraw
 • Art. 11: związanie sądu administracyjnego wyrokiem wydanym w postępowaniu karnym
 • Art. 12: ustawowe pojęcie strony postępowania
 • Art. 12a: akta spraw sądowo-administracyjnych
 • Art. 12b: dokument elektroniczny
 • Rozdział 2. Właściwość wojewódzkich sądów administracyjnych
 • Art. 13: właściwość rzeczowa wojewódzkich sądów administracyjnych
 • Art. 14: zasada ciągłości właściwości sądu
 • Art. 14a: wyznaczenie przez NSA innego wojewódzkiego sądu administracyjnego do rozpoznania sprawy lub dokonania czynności
 • Rozdział 3. Właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • Art. 15: właściwość rzeczowa NSA
 • Rozdział 4. Skład sądu
 • Art. 16: skład orzekający sądu administracyjnego
 • Art. 17: wyznaczania składu orzekającego lub zmiana składu
 • Rozdział 5. Wyłączenie sędziego
 • Art. 18: przesłanki wyłączenia sędziego z mocy ustawy
 • Art. 19: wyłączenie sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony
 • Art. 20: tryb wyłączenia sędziego
 • Art. 21: obowiązek zawiadomienia o podstawie wyłączenia sędziego
 • Art. 22: rozstrzyganie w przedmiocie wyłączenia sędziego
 • Art. 23: uchylony
 • Art. 24: wyłączenie protokolanta, referendarza sądowego i prokuratora
 • Dział II. Strony
 • Rozdział 1. Zdolność sądowa i procesowa
 • Art. 25: pojęcie i zakres zdolności sądowej
 • Art. 26: zdolność procesowa
 • Art. 27: podejmowanie czynności przez osobę nie mającą zdolności do czynności w postępowaniu
 • Art. 28: uprawnienie do dokonywania czynności w postępowaniu
 • Art. 29: wykazanie umocowania dokumentem przez przedstawiciela ustawowego, organy lub osoby uprawnione
 • Art. 30: przesłanki i tryb ustanowienia kuratora
 • Art. 31: usunięcie braków w zakresie zdolności sądowej lub procesowej albo w składzie organów
 • Rozdział 2. Strony i uczestnicy postępowania
 • Art. 32: strony postępowania w sprawie sądowoadministracyjnej
 • Art. 33: uczestnik postępowania na prawach strony
 • Rozdział 3. Pełnomocnicy
 • Art. 34: forma działania przed sądem stron i ich organów
 • Art. 35: pełnomocnik strony
 • Art. 36: rodzaje pełnomocnictwa
 • Art. 37: pełnomocnictwo
 • Art. 37a: pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego
 • Art. 38: pełnomocnictwo udzielone przez osobę nie mogącą się podpisać
 • Art. 39: zakres pełnomocnictwa
 • Art. 40: zasada oceny pełnomocnictwa według jego treści
 • Art. 41: uprawnienia mocodawczy występującym jednocześnie z pełnomocnikiem
 • Art. 42: wypowiedzenie pełnomocnictwa
 • Art. 43: wygaśnięcie pełnomocnictwa
 • Art. 44: podjęcie naglącej czynności przez osobę bez umocowania prawnego
 • Dział III. Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym
 • Rozdział 1. Pisma w postępowaniu sądowym
 • Art. 45: pismo w postępowaniu sądowym
 • Art. 46: wymogi formalne pisma procesowego
 • Art. 47: załączniki do pisma procesowego
 • Art. 48: powołanie się strony na dokument
 • Art. 49: skutek niezachowania warunków formalnych pisma
 • Art. 49a: potwierdzenie wniesienia pisma drogą elektroniczną
 • Art. 49b: wzory dokumentów elektronicznych w postępowaniu w sprawach sądowoadministracyjnych
 • Rozdział 2. Skarga
 • Art. 50: podmioty uprawnione do wniesienia skargi
 • Art. 51: skarga w jednej sprawie kilku uprawnionych
 • Art. 52: skarga po wyczerpaniu środków zaskarżenia
 • Art. 53: termin wniesienia skargi
 • Art. 54: skarga do sądu administracyjnego
 • Art. 54a: wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy i skarga do sądu
 • Art. 55: nieprzekazanie przez organ skargi sądowi
 • Art. 56: zawieszenie postępowania administracyjnego w razie wniesienia skargi do sądu
 • Art. 57: wymogi formalne skargi do sądu administracyjnego
 • Art. 57a: skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie
 • Art. 58: przesłanki odrzucenia skargi
 • Art. 59: obowiązek przekazania sprawy według właściwości
 • Art. 60: cofnięcie skargi przez skarżącego
 • Art. 61: skarga a wykonywanie aktu lub czynności
 • Art. 62: obowiązki przewodniczącego wydziału lub wyznaczonego sędziego
 • Rozdział 3. Wniosek o wszczęcie postępowania
 • Art. 63: wszczynanie postępowania sądowego na wniosek
 • Art. 64: wniosek o wszczęcie postępowania
 • Rozdział 3a. Sprzeciw od decyzji
 • Art. 64a: sprzeciw od decyzji
 • Art. 64b: wymogi formalne sprzeciwu od decyzji
 • Art. 64c: tryb i termin wnoszenia sprzeciwu od decyzji
 • Art. 64d: rozpoznanie sprzeciwu od decyzji
 • Art. 64e: granice rozpoznawania sprzeciwu od decyzji
 • Rozdział 4. Doręczenia
 • Art. 65: sposoby doręczania pism w postępowaniu sądowym
 • Art. 65a: doręczenia pism stronie na adres adres do doręczeń elektronicznych
 • Art. 65b: opatrywanie pism procesowych sądu doręczanych w postaci elektronicznej podpisem lub pieczęcią
 • Art. 66: wzajemne doręczanie pism przez uczestników postępowania
 • Art. 67: doręczanie pism i orzeczeń w postępowaniu sądowym
 • Art. 68: doręczanie pism w dni ustawowo wolne od pracy oraz w porze nocnej
 • Art. 69: miejsce doręczania pism adresatowi
 • Art. 70: obowiązek zawiadamiania o zmianie miejsca zamieszkania i adresu do doręczeń
 • Art. 71: doręczanie pism żołnierzom i osobom pozbawionym wolności
 • Art. 72: doręczanie pisma domownikowi adresata lub w miejscu jego pracy
 • Art. 73: warunki i termin składania pism do poczty
 • Art. 74: odmowa przyjęcia pisma przez adresata
 • Art. 74a: doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 • Art. 75: obowiązek doręczania pism w odpisach
 • Art. 76: doręczenie pism pełnomocnikowi
 • Art. 77: potwierdzenie odbioru pisma
 • Art. 78: doręczanie pism stronie, której miejsce pobytu nie jest znane
 • Art. 79: ustanowienie kuratora dla strony, której miejsce pobytu nie jest znane
 • Art. 80: stanowienie kuratora dla jednostek organizacyjnych bez organów lub ich organów nieznanych z siedziby
 • Art. 81: skutek nieuzasadnionego ustanowienia kuratora lub wywieszenia pisma
 • Rozdział 5. Terminy
 • Art. 82: początek biegu terminu sądowego
 • Art. 83: zasady obliczania terminów procesowych
 • Art. 84: przedłużenie lub skrócenie terminu sądowego
 • Rozdział 6. Uchybienie i przywrócenie terminu
 • Art. 85: bezskuteczność czynności podjętej po upływie terminu
 • Art. 86: przywrócenie terminu do dokonania czynności
 • Art. 87: wniosek o przywrócenie terminu
 • Art. 88: spóźniony lub niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu
 • Art. 89: wstrzymanie postępowania lub wykonania orzeczenia w związku z wnioskiem o przywrócenie terminu
 • Rozdział 7. Posiedzenia sądowe
 • Art. 90: zasada jawności posiedzeń sądowych
 • Art. 91: wyznaczanie posiedzeń sądowych
 • Art. 92: udział w postępowaniu prokuratora, Rzecznika Praw Obywatelskich lub Rzecznika Praw Dziecka
 • Art. 93: elementy zawiadomienia o posiedzeniu
 • Art. 94: miejsca posiedzeń sądowych
 • Art. 95: wstęp na posiedzenia sądu
 • Art. 96: przesłanki rozpoznania sprawy z urzędu przy drzwiach zamkniętych
 • Art. 97: prawo obecności na posiedzeniu przy drzwiach zamkniętych
 • Art. 98: uprawnienia przewodniczącego w toku posiedzenia
 • Art. 99: odroczenie posiedzenia na wniosek stron
 • Art. 100: obowiązek sporządzenia protokołu lub notatki urzędowej.
 • Art. 101: elementy protokołu z posiedzenia
 • Art. 102: utrwalanie przebiegu czynności za pomocą aparatury dźwiękowej
 • Art. 103: żądanie sprostowania lub uzupełnienia protokołu z posiedzenia
 • Art. 104: dokumenty załączane do protokołu z posiedzenia
 • Art. 105: zgłoszenie do protokołu zastrzeżeń w toku posiedzenia
 • Art. 106: przebieg rozprawy
 • Art. 107: nieobecność stron lub ich pełnomocników na rozprawie
 • Art. 108: przebieg rozprawy w razie nieobecności strony lub jej pełnomocnika
 • Art. 109: przesłanki odroczenia rozprawy
 • Art. 110: odroczenie rozprawy dla powiadomienia o postępowaniu osoby nie będącej stroną
 • Art. 111: połączenie spraw w celu ich łącznego rozpoznania
 • Art. 112: wymierzanie grzywny organowi
 • Art. 113: zamknięcie rozprawy
 • Art. 114: termin odwołanie się stron od orzeczeń przewodniczącego wydanych w toku rozprawy
 • Rozdział 8. Postępowanie mediacyjne i uproszczone
 • Art. 115: postępowanie mediacyjn
 • Art. 116: mediator
 • Art. 116a: bezstronność mediatora
 • Art. 116b: udostępnianie mediatorowi akt sprawy
 • Art. 116c: postępowanie mediacyjne
 • Art. 116d: wynagrodzenie mediatora
 • Art. 116e: protokół z przebiegu postępowania mediacyjnego
 • Art. 117: skutki ustaleń dokonanych w postępowaniu mediacyjnym
 • Art. 118: skarga na akt lub czynność wydane lub podjęte na podstawie ustaleń w postępowaniu mediacyjnymi.
 • Art. 119: skład sądu w sprawie w trybie uproszczonym
 • Art. 120: skład sądu w sprawie w trybie uproszczonym
 • Art. 121: tryb uproszczony sprawy o nieprzekazanie akt
 • Art. 122: przekazanie sprawy rozpoznawanej w trybie uproszczonym do rozpoznania na rozprawie
 • Rozdział 9. Zawieszenie i podjęcie postępowania
 • Art. 123: zawieszenie postępowania z mocy prawa
 • Art. 124: przesłanki obligatoryjnego zawieszenia postępowania z urzędu
 • Art. 125: fakultatywne przesłanki zawieszenia postępowania
 • Art. 126: zawieszenie postępowania na wniosek stron
 • Art. 127: skutki zawieszenia postępowania
 • Art. 128: przesłanki podjęcia postępowania z urzędu
 • Art. 129: podjęcie postępowania zawieszonego na wniosek stron
 • Art. 130: umorzenie zawieszonego postępowania
 • Art. 131: postanowienia w przedmiocie zawieszenia, podjęcia i umorzenia postępowania
 • Rozdział 10. Orzeczenia sądowe
 • Art. 132: forma rozstrzygnięcia sprawy przez sąd
 • Art. 133: wydanie wyroku
 • Art. 134: zasady rozstrzygania w sprawie
 • Art. 135: stosowanie przez sąd środków w celu usunięcia naruszeń prawa
 • Art. 136: zasada bezpośredniości wyrokowania
 • Art. 137: przebieg i tryb wydawania wyroku
 • Art. 138: sentencja wyroku
 • Art. 139: ogłoszenie wyroku
 • Art. 140: pouczenie o sposobie wniesienia środka odwoławczego
 • Art. 141: uzasadnienie wyroku
 • Art. 142: doręczanie odpisu wyroku i jego uzasadnienia
 • Art. 143: obowiązek podpisania uzasadnienia wyroku
 • Art. 144: chwila związania sądu wydanym wyrokiem
 • Art. 145: uwzględnienie skargi na decyzję lub postanowienie
 • Art. 145a: zobowiązanie organu do załatwienia sprawy lub jej rozstrzygnięcia
 • Art. 146: uwzględnienie przez sąd skargi na akty lub czynności z zakresu administracji publicznej
 • Art. 147: uwzględnienie przez sąd skargi na uchwałę lub akt prawa miejscowego
 • Art. 148: uwzględnienie przez sąd skargi na akt nadzoru
 • Art. 149: uwzględnienie skargi na bezczynność lub przewlekłość postępowania
 • Art. 150: rozstrzygnięcia sądu uwzględniające skargi na inne akty i czynności
 • Art. 151: oddalenie skargi
 • Art. 151a: uwzględnienie lub oddalenie sprzeciwu od decyzji
 • Art. 152: uwzględnienie skargi na akt lub czynność
 • Art. 153: związanie organów orzeczeniem sądu wydanym w wyniku skargi
 • Art. 154: skarga na organ z żądaniem wymierzenia grzywny
 • Art. 155: informacja o stwierdzonych naruszeniach prawa przez organ
 • Art. 156: sprostowania z urzędu niedokładności w wyroku
 • Art. 157: uzupełnienie wyroku
 • Art. 158: postanowienie sądu rozstrzygające wątpliwości co do treści wydanego wyroku
 • Art. 159: wniosek o sprostowanie, uzupełnienie lub wykładnię wyroku a bieg terminu do wniesienia środka zaskarżenia
 • Art. 160: przesłanki wydania przez sąd orzeczenia w formie postanowienia
 • Art. 161: przesłanki postanowienia o umorzeniu postępowania
 • Art. 162: wpisywanie do protokołu rozstrzygnięć z postanowień niekończących postępowanie
 • Art. 163: uzasadnianie i doręczanie postanowień
 • Art. 164: chwila związania sądu postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym
 • Art. 165: zmiana postanowień niekończących postępowanie wskutek zmiany okoliczności sprawy
 • Art. 166: odpowiednie stosowanie do postanowień przepisów o wyrokach
 • Art. 167: odpowiednie stosowanie do zarządzeń przewodniczącego przepisów o orzeczeniach
 • Art. 167a: zarządzenia i postanowienia referendarza sądowego
 • Rozdział 11. Prawomocność orzeczeń
 • Art. 168: prawomocność orzeczeń
 • Art. 169: stwierdzenie prawomocności orzeczenia
 • Art. 170: zakres podmiotowy związania prawomocnym orzeczeniem
 • Art. 171: powaga rzeczy osądzonej
 • Art. 172: unieważnienie prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego
 • Dział IV. Środki odwoławcze
 • Rozdział 1. Skarga kasacyjna
 • Art. 173: skarga kasacyjna
 • Art. 174: podstawy do wniesienia skargi kasacyjnej
 • Art. 175: przymus adwokacko-radcowski w skardze kasacyjnej
 • Art. 176: wymogi skargi kasacyjnej
 • Art. 177: wnoszenie skargi kasacyjnej
 • Art. 177a: wezwanie do usunięcia braków skargi kasacyjnej
 • Art. 178: odrzucenie skargi kasacyjnej przez wojewódzki sąd administracyjny
 • Art. 178a: umorzenie postępowania kasacyjnego
 • Art. 179: odpowiedź na skargę kasacyjną
 • Art. 179a: uchylenie orzeczenia przez wojewódzki sąd administracyjny
 • Art. 180: przesłanki odrzucenia skargi kasacyjnej przez NSA
 • Art. 181: skład sądu rozpoznającego skargę kasacyjną
 • Art. 182: posiedzenie w sprawie skargi kasacyjnej
 • Art. 182a: termin rozpoznania skargi kasacyjnej od wyroku oddalającego sprzeciw od decyzji
 • Art. 183: przesłanki stwierdzenia nieważności postępowania
 • Art. 184: oddalenie skargi kasacyjnej
 • Art. 185: uwzględnienie skargi kasacyjnej.
 • Art. 186: uchylenie wyroku w części niezaskarżonej skargą kasacyjną
 • Art. 187: rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego budzącego poważne wątpliwości.
 • Art. 188: uchylenie orzeczenia i rozpoznanie skargi przez NSA
 • Art. 189: uchylenie orzeczenia oraz odrzucenie skargi lub umorzenie postępowania przez NSA
 • Art. 190: związanie sądu wykładnią prawa dokonaną przez NSA
 • Art. 191: rozpoznawanie postanowień niepodlegających zaskarżeniu
 • Art. 192: zawieszenia postępowania przed NSA
 • Art. 193: postępowanie przed NSA
 • Rozdział 2. Zażalenie
 • Art. 194: zażalenie do NSA
 • Art. 195: wnoszenie zażalenia do NSA
 • Art. 196: możliwość wstrzymania zaskarżonego postanowienia
 • Art. 197: rozpoznawanie zażalenia
 • Art. 198: odpowiednie stosowanie do zażaleń na zarządzenia przewodniczącego przepisów ustawy dotyczących zażaleń
 • Dział V. Koszty postępowania
 • Rozdział 1. Zwrot kosztów postępowania między stronami
 • Art. 199: ponoszenie kosztów postępowania przez strony
 • Art. 200: zwrot skarżącemu kosztów postępowania
 • Art. 201: zwrot kosztów w razie umorzenia postępowania
 • Art. 202: zwrot kosztów postępowania w przypadku kilku uprawnionych w sprawie
 • Art. 203: zwrot kosztów postępowania stronie wnoszącej skargę kasacyjną
 • Art. 204: ponoszenie kosztów postępowania kasacyjnego w razie oddalenia skargi kasacyjnej
 • Art. 205: zakres kosztów postępowania
 • Art. 206: odstąpienie od zasądzenia zwrotu kosztów postępowania
 • Art. 207: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy w sprawach kosztów postępowania kasacyjnego
 • Art. 208: obowiązek zwrotu przez stronę kosztów wywołanych jej nieodpowiednim zachowaniem
 • Art. 209: rozstrzygnięcie wniosku strony o zwrot kosztów
 • Art. 210: utrata uprawnienia do żądania zwrotu kosztów postępowania
 • Rozdział 2. Koszty sądowe
 • Oddział 1. Przepisy ogólne
 • Art. 211: zakres kosztów sądowych
 • Art. 212: opłaty sądowe
 • Art. 213: wydatki
 • Art. 214: podmiot obowiązany do uiszczenia kosztów sądowyc
 • Art. 215: obowiązek podania wartości przedmiotu zaskarżenia
 • Art. 216: należność pieniężna jako przedmiot zaskarżenia
 • Art. 217: zasady obliczania wartości przedmiotu zaskarżenia
 • Art. 218: zarządzenie dochodzenia dla sprawdzenia wartości przedmiotu zaskarżenia
 • Art. 219: obowiązek uiszczenia opłaty sądowej
 • Art. 220: niewniesienie opłaty od pisma przez stronę
 • Art. 221: uchylony
 • Art. 222: zwolnienie od opłaty pism podlegających odrzuceniu
 • Art. 223: obowiązek uzupełnienia opłaty sądowej
 • Art. 224: postanowienie uzupełniające w przedmiocie kosztów sądowych
 • Art. 225: zwrot z urzędu opłaty sądowej lub zaliczki wpłaconej na pokrycie wydatków
 • Art. 226: termin przedawnienia prawa żądania zwrotu kosztów sądowych
 • Art. 227: zażalenie na zarządzenie na zarządzenie przewodniczącego lub postanowienie w przedmiocie kosztów sądowych
 • Art. 228: przeznaczenie i egzekucja grzywien nałożonych w postępowaniu przed sądem administracyjnym
 • Art. 229: umorzenie lub rozłożenie na raty należności z tytułu kosztów sądowych i grzywien orzeczonych przez sąd administracyjny
 • Oddział 2. Wpis
 • Art. 230: wpisy od pism wszczynających postępowanie
 • Art. 231: zasady pobierania wpisu stałego i stosunkowego
 • Art. 232: zwrot z urzędu uiszczonego wpisu
 • Art. 233: rozporządzenie w sprawach pobierania wpisu
 • Oddział 3. Opłata kancelaryjna
 • Art. 234: opłata kancelaryjna
 • Art. 235: opłata kancelaryjna
 • Art. 235a: opłata za wydruki dokumentów elektronicznych
 • Art. 236: rozporządzenie w sprawie opłat kancelaryjnych
 • Oddział 4. Wydatki
 • Art. 237: zaliczka na pokrycie wydatków
 • Art. 238: niewpłacenie przez stronę zaliczki na wydatki
 • Rozdział 3. Zwolnienie od kosztów sądowych
 • Oddział 1. Przepisy ogólne
 • Art. 239: podmioty zwolnione z obowiązku uiszczenia kosztów sądowych
 • Art. 240: rozporządzenie w sprawie zwolnienia organizacji społecznych od obowiązku uiszczania wpisu
 • Art. 241: całkowite zwolnienie z obowiązku wnoszenia opłat sądowych i ponoszenia wydatków
 • Art. 242: ponoszenie wydatków za stronę zwolnioną od kosztów sądowych
 • Oddział 2. Prawo pomocy
 • Art. 243: przyznanie prawa pomocy
 • Art. 244: zakres prawa pomocy
 • Art. 245: prawo pomocy w zakresie całkowitym lub częściowym
 • Art. 246: prawo pomocy przyznane osobie fizycznej i prawnej
 • Art. 247: wyłączenie prawa do prawa pomocy stronie w razie oczywistej bezzasadności jej skargi
 • Art. 248: zwrot kosztów postępowania w przypadku przyznania prawa pomocy
 • Art. 249: cofnięcie przyznania prawa pomocy
 • Art. 249a: umorzenie postępowania w sprawie przyznania prawa pomocy
 • Art. 250: wynagrodzenie podmiotów profesjonalnych
 • Art. 251: wygaśnięcie przyznania prawa pomocy
 • Art. 252: wniosek i postanowienie w sprawie przyznania prawa pomocy
 • Art. 253: wyznaczenie profesjonalisty dla korzystającego z prawa pomocy
 • Art. 254: składanie wniosków w sprawach prawa pomocy
 • Art. 255: obowiązek złożenia dodatkowego dokumentu o stanie majątku, dochodach lub stanie rodzinnym
 • Art. 256: rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o udzielenie pomocy prawnej
 • Art. 257: braki formalne wniosku o przyznanie prawa pomocy
 • Art. 258: czynności referendarzy sądowych w postępowaniu o przyznanie prawa pomocy
 • Art. 259: sprzeciw od zarządzeń i postanowień referendarza sądowego
 • Art. 260: sprzeciw od zarządzenia i postanowienia referendarza sądowego w sprawach przyznawania pomocy
 • Art. 261: zwolnienie z opłat od sprzeciwu i zażaleń w sprawach prawa pomocy
 • Art. 262: odpowiednie stosowanie do stron zwolnionych od kosztów sądowych przepisów o przyznaniu prawa pomocy
 • Art. 263: uchylony
 • Dział VI. Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • Art. 264: tryb podejmowania uchwał przez NSA
 • Art. 265: podmioty zobowiązane do udziału w posiedzeniach NSA
 • Art. 266: uchwała pełnego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego lub pełnego składu Izby
 • Art. 267: postanowienie NSA o odmowie podjęcia uchwały
 • Art. 268: obowiązek uzasadnienia wniosku o podjęcie uchwał oraz uchwał Naczelnego Sadu Administracyjnego
 • Art. 269: ponowna uchwała NSA w sprawie rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego
 • Dział VII. Wznowienie postępowania
 • Art. 270: wznowienie postępowania
 • Art. 271: żądanie wznowienia postępowania z powodu nieważności
 • Art. 272: skarga o wznowienie postępowania w [przypadku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
 • Art. 273: żądanie wznowienia postępowania z innych przyczyn
 • Art. 274: żądanie wznowienia postępowania z powodu przestępstwa
 • Art. 275: właściwość sądu w sprawach o wznowienie postępowania
 • Art. 276: skarga o wznowienie postępowania
 • Art. 277: termin do wniesienia skargi o wznowienie postępowania
 • Art. 278: przedawnienie terminu do żądania wznowienia postępowania
 • Art. 279: dodatkowe elementy skargi o wznowienie postępowania
 • Art. 280: badanie dopuszczalności skargi o wznowienie
 • Art. 281: badanie dopuszczalności wznowienia postępowania
 • Art. 282: rozpoznawanie sprawy o wznowienie postępowania
 • Art. 283: wyłączenie sędziego od orzekania w postępowaniu ze skargi o wznowienie postępowania
 • Art. 284: wniesienie skargi o wznowienie postępowania a wykonanie zaskarżonego orzeczenia
 • Art. 285: niedopuszczalność wznowienia postępowania
 • Dział VIIa. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Art. 285a: skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Art. 285b: prawo do wniesienia przez Prokuratora Generalnego lub Rzecznika Praw Obywatelskich skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Art. 285c: asada tylko jednej skargi od tego samego orzeczenia o stwierdzenie jego niezgodności z prawem
 • Art. 285d: podstawy skargo o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Art. 285e: wymogi formalne skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Art. 285f: tryb wnoszenia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Art. 285g: czynności wojewódzkiego sądu administracyjnego po otrzymaniu skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Art. 285h: odrzucenie przez NSA skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Art. 285i: skład NSA rozpatrującego skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Art. 285j: zakres rozpoznania skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Art. 285k: rodzaje rozstrzygnięć w sprawie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Art. 285l: dpowiednie stosowanie do postępowania w sprawie o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia przepisów o skardze kasacyjnej
 • Dział VIII. Wykonywanie orzeczeń sądowych
 • Art. 286: czynności sądu po uprawomocnieniu się orzeczenia
 • Art. 287: uchylony
 • Dział IX. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt
 • Art. 288: zakres odtworzenia zaginionych lub zniszczonych akt
 • Art. 289: wszczęcie postępowania w sprawie zaginionych lub zniszczonych akt
 • Art. 290: właściwość sądu do odtworzenia zaginionych lub zniszczonych akt
 • Art. 291: wniosek o odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt
 • Art. 292: wezwanie do złożenia dokumentów lub oświadczenia
 • Art. 293: grzywna za niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów lub oświadczenia
 • Art. 294: zarządzenie o dołączeniu do akt złożonych odpisów dokumentów.
 • Art. 295: wezwanie do złożenia oświadczeń co do treści zaginionych lub zniszczonych pism
 • Art. 296: dochodzenia w celu ustalenia treści zaginionych lub zniszczonych akt
 • Art. 297: postanowienie w sprawie zakresu odtworzenia lub niemożności odtworzenia zaginionych lub zniszczonych akt
 • Art. 298: niemożność lub niewystarczające odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt
 • Dział X. Przepisy z zakresu postępowania w obrocie zagranicznym
 • Art. 299: pełnomocnik do doręczeń w Polsce
 • Art. 300: odpowiednie stosowanie w postępowaniu w zakresie obrotu zagranicznego przepisów Kodeksu postępowania cywilnego
 • Dział XI. Przepis końcowy
 • Art. 301: wejście ustawy w życie

Informacje dla Użytkownika

Dane Serwisu: Prawomaniacy Sp. z o.o., ul. Bajkowa 127/6, 10-696 Olsztyn, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000349059. Dane do kontaktu: e-mail kontakt@arslege.pl tel. 513-842-650.

Sposób zapłaty: płatności za pośrednictwem Przelewy24 (przelewy on-line, płatność kartą kredytową, możliwośc płatności przekazem pocztowym).

Termin zapłaty: zamówienie można opłacić w ciągu 7 dni od dnia dodania go do koszyka.

Dostęp jest aktywny od momentu zaksięgowania kwoty.

Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na na adres skrzynki pocztowej wskazanej w reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w ciągu 14 dni, liczonych od momentu zawarcia umowy bez podawania przyczyny. W tym celu powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (można skorzystać z gotowego formularza) i dostarczyć je drogą pocztową na adres Serwisu lub drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl W przypadku złożenia oświadczenia drogą elektroniczną Serwis potwierdzi odebranie wiadomości poprzez wysłanie do Użytkownika wiadomości e-mail. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, Serwis zwróci Użytkownikowi zapłaconą kwotę w taki sam sposób, w jaki została ona uiszczona.

Warunki techniczne - do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
 1. dostępu do sieci Internet;
 2. indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;
 3. zarejestrowanie się w Serwisie,
 4. skonfigurowanej prawidłowo przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Explorer 11, Mozilla Firefox 34.05, Google Chrome 39.0, Opera 26.0;
 5. w razie pobierania plików z Serwisu - posiadanie i zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pobranego pliku w formacie PDF, DOC, RTF, XLS lub MP3 oraz Flash Player do odtwarzania plików mp3.


W celu polubownego rozwiązania sporów powstałych w wyniku zawartej umowy z Serwisem, Użytkownik ma prawo zwrócić się do:
 1. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (WIIH),
 2. stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy WIIH,
  a także skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów lub organizacji społecznych, których zadaniem statutowym jest ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów).


Audioustawy - w przypadku zakupu będąc zarejestrowanym w serwisie audioustawy dostępne są w zakładce [link] przez okres 3 miesięcy (w tym czasie aktualizacja jest darmowa)
- zakup bez rejestracji - audioustawę można pobrać za pomocą linku zawartego w wiadomości e-mail, stan prawny audioustawy jest na dzień zakupu (nie podlega aktualizacji)

Przy zakupie kazusów użytkownik kupuje konkretną ilość kazusów. Następnie odblokowuje wybrane przez siebie kazusy wybierając ze wszystkich dostępnych w serwisie. Użytkownik może odblokować tyle kazusów ile zakupił. Możliwy jest również zakup dostępu na określony czas do wszystkich kazusów.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.