Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Audioustawa


Prawo o adwokaturze

Wykorzystaj zmysł słuchu

Oszczędzaj czas

Ucz się w każdym miejscu

 
 • Darmowa aktualizacja przez 3 miesiące
 • Uniwersalny format mp3
 • Pobieranie bezpośrednio ze strony serwisu
 • Łatwa nawigacja, artykuły z indeksami rzeczowymi
Wartość audioustawy:

Cena: 11,99

  Dodaj do koszyka
 • Stan prawny na dzień: 2024-06-17
 • Czas trwania: 03:19:26
 • Rozmiar: 89 MB
Co to jest audioustawa?
 • Dział I. Przepisy ogólne
 • Art. 1: cele i organizacja adwokatury
 • Art. 2: skład adwokatury
 • Art. 3: zadania samorządu zawodowego adwokatury
 • Art. 4: zawód adwokata
 • Art. 4a: formy prawne wykonywania zawodu przez adwokata
 • Art. 4b: przesłanki niemożności wykonywania zawodu przez adwokata
 • Art. 4c: trwała niezdolność do wykonywania zawodu adwokata
 • Art. 4d: skutki zawieszenia adwokata w wykonywaniu czynności zawodowych
 • Art. 5: ślubowanie adwokata
 • Art. 6: obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej
 • Art. 7: ochrona prawna adwokata podczas i w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych
 • Art. 8: wolność wypowiedzi adwokata
 • Art. 8a: obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
 • Art. 8b: rozporządzenie w sprawie zakresu ubezpieczenia obowiązkowego adwokata
 • Art. 9: organy adwokatury
 • Art. 10: osobowość prawna organów adwokatury
 • Art. 11: wybory do organów adwokatury, izb i zespołów adwokackich
 • Art. 12: uchwały organów adwokatury
 • Art. 13: sprawozdanie z działalności adwokatury
 • Art. 13a: przesyłanie Ministrowi Sprawiedliwości odpisów uchwał organów adwokatury
 • Art. 14: zaskarżanie uchwał organów adwokatury
 • Art. 15: obowiązek podjęcia uchwały na wniosek Ministra Sprawiedliwości
 • Art. 16: opłaty za czynności adwokackie
 • DZIAŁ Ia. Przetwarzanie danych osobowych
 • Art. 16a: zakres stosowania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
 • Art. 16b: udzielanie pomocy prawnej Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych a tajemnica zawodowa
 • Art. 16c: okres przechowywania danych osobowych
 • Dział II. Wykonywanie zawodu adwokata
 • Art. 17: zespół adwokacki
 • Art. 18: członkostwo w zespole adwokackim
 • Art. 19: uchylony
 • Art. 20: uchylony
 • Art. 21: miejsce świadczenia pomocy prawnej przez adwokata
 • Art. 22: uchylony
 • Art. 23: uprawnienia członka zespołu adwokackiego
 • Art. 24: prawo do świadczeń społecznych
 • Art. 25: umowa klienta z zespołem adwokackim
 • Art. 26: zastępstwo adwokata niemającego możności prowadzenia sprawy
 • Art. 27: wypowiedzenie pełnomocnictwa przez adwokata
 • Art. 28: odmowa udzielenia pomocy prawnej przez adwokata
 • Art. 29: ponoszenie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
 • Art. 30: organy zespołu adwokackiego
 • Art. 31: zebranie zespołu adwokackiego
 • Art. 32: uchwały zebrania zespołu adwokackiego
 • Art. 33: uchylenie lub zmiana sprzecznej z prawem uchwały zebrania adwokackiego
 • Art. 34: odwołanie kierownika zespołu adwokackiego lub jego zastępcy
 • Art. 35: rozwiązanie zespołu adwokackiego
 • Art. 36: wizytacje dokonywane przez okręgową radę adwokacką
 • Art. 37: odpowiednie stosowanie przepisów do adwokatów w kancelarii i spółkach
 • Art. 37a: obowiązek zapewnienia przez adwokata zastępstwa
 • Art. 37b: podpis elektroniczny adwokata na potrzeby elektronicznego postępowania upominawczego
 • Art. 37c: obowiązek posiadania adresu do doręczeń elektronicznych
 • Art. 37d: obowiązek posiadania konta w portalu informacyjnym
 • Dział III. Izby adwokackie
 • Art. 38: izba adwokacka
 • Art. 39: organy izby adwokackiej
 • Art. 40: zakres działania zgromadzenia izby adwokackiej
 • Art. 41: zwoływanie zgromadzeń izby adwokackiej
 • Art. 42: okręgowa rada adwokacka
 • Art. 43: prezydium okręgowej rady adwokackiej
 • Art. 44: zakres działania okręgowej rady adwokackiej
 • Art. 45: uchwały okręgowej rady adwokackiej
 • Art. 46: odwołanie od uchwały okręgowej rady adwokackiej
 • Art. 47:
 • Art. 48: zakres działania dziekana i wicedziekana okręgowej rady adwokackiej
 • Art. 49: listy adwokatów i aplikantów adwokackich oraz prawników zagranicznych
 • Art. 50: zakres działania sądu dyscyplinarnego
 • Art. 51: skład sądu dyscyplinarnego
 • Art. 51a: zakres działania rzecznika dyscyplinarnego
 • Art. 52: zakres działania komisji rewizyjnej
 • Art. 53: skład komisji rewizyjnej
 • Dział IV. Organy adwokatury
 • Rozdział 1. Krajowy Zjazd Adwokatury
 • Art. 54: Krajowy Zjazd Adwokatury
 • Art. 55: zwoływanie Krajowego Zjazdu Adwokatury
 • Art. 56: zakres działania Krajowego Zjazdu Adwokatury
 • Rozdział 2. Naczelna Rada Adwokacka
 • Art. 57: Naczelna Rada Adwokacka
 • Art. 58: zakres działania Naczelnej Rady Adwokackiej
 • Art. 58a: udostępnianie list adwokatów i aplikantów adwokackich oraz prawników zagranicznych
 • Art. 59: Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
 • Art. 60: uchylanie sprzecznych z prawem uchwał okręgowych rad adwokackich
 • Art. 61: obowiązek podjęcia uchwały przez okręgową radę adwokacką
 • Art. 62: Centralny Zespół Wizytatorów
 • Rozdział 3. Wyższy Sąd Dyscyplinarny
 • Art. 63: Wyższy Sąd Dyscyplinarny
 • Rozdział 3a. Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury
 • Art. 63a: zakres działania Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury
 • Rozdział 4. Wyższa Komisja Rewizyjna
 • Art. 64: Wyższa Komisja Rewizyjna
 • Dział V. Wpis na listę adwokatów
 • Art. 65: warunki wpisu na listę adwokatów
 • Art. 66: zwolnienie z odbycia aplikacji i egzaminu adwokackiego
 • Art. 67: uchylony
 • Art. 68: wniosek o wpis na listę adwokatów
 • Art. 69: przesłanie uchwały o wpisie na listę adwokatów i listę aplikantów adwokackich
 • Art. 69a: sprzeciw Ministra Sprawiedliwości od wpisu na listę adwokatów lub aplikantów adwokackich
 • Art. 69b: termin do złożenia wniosku o wpis na listę adwokatów
 • Art. 70: obowiązek zawiadomienia o siedzibie zawodowej
 • Art. 71: zmiana siedziby zawodowej adwokata w okręgu tej samej izby
 • Art. 71a: przeniesienie przez adwokata siedziby zawodowej do okręgu innej izby adwokackiej
 • Art. 71b: siedziba zawodowa adwokata
 • Art. 71c: wyznaczenie dodatkowej siedziby adwokatowi
 • Art. 71d: zawiadomienie o siedzibie zawodowej
 • Dział VI. Skreślenie z listy adwokatów
 • Art. 72: skreślenie z listy adwokatów
 • Art. 73: ponowny wpis na listę adwokatów
 • Art. 74: skreślenie z listy adwokatów na skutek czynu stanowiącego przeszkodę do wpisu
 • Dział VII. Aplikacja adwokacka
 • Art. 75: nabór na aplikację adwokacką
 • Art. 75a: egzamin wstępny na aplikację adwokacką
 • Art. 75b: zespół do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów adwokackich i radcowskich
 • Art. 75c: ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką
 • Art. 75d: płata za egzamin wstępny na aplikację adwokacką
 • Art. 75e: komisje kwalifikacyjne
 • Art. 75f: wygaśnięcie członkostwa w komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką
 • Art. 75g: wyłączenie z prac komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką
 • Art. 75h: przebieg egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką
 • Art. 75i: test na egzaminie wstępnym i jego ocena
 • Art. 75j: ustalanie i ogłaszanie wyników egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką
 • Art. 76: aplikacja adwokacka
 • Art. 76a: zatrudnianie aplikanta przez patrona
 • Art. 76b: opłata za aplikację adwokacką
 • Art. 77: zastępowanie adwokata przez aplikanta
 • Art. 77a: zespół do przygotowania pytań i zadań na egzamin adwokacki
 • Art. 77b: warunki przystąpienia do egzaminu adwokackiego
 • Art. 78: zasady przeprowadzania egzaminu adwokackiego
 • Art. 78a: ogłoszenie o egzaminie adwokackim
 • Art. 78b: opłata za egzamin adwokacki
 • Art. 78c: uprawnienia pracownika w związku z egzaminem adwokackim
 • Art. 78d: egzamin adwokacki
 • Art. 78e: oceny z egzaminu adwokackiego
 • Art. 78f: uchwała o wyniku egzaminu adwokackiego
 • Art. 78g: protokół z przebiegu egzaminu adwokackiego
 • Art. 78h: odwołanie od uchwały o wyniku egzaminu adwokackiego
 • Art. 78i: przystępowanie do kolejnych egzaminów adwokackich
 • Art. 79: skreślenie z listy aplikantów adwokackich
 • Art. 79a: wydłużenie okresu na przystąpienie do egzaminu adwokackiego
 • Dział VIII. Odpowiedzialność dyscyplinarna
 • Art. 80: odpowiedzialność dyscyplinarna adwokatów i aplikantów adwokackich
 • Art. 81: katalog kar dyscyplinarnych
 • Art. 82: kara pieniężna i kara wydalenia z adwokatury
 • Art. 83: odpowiedzialność dyscyplinarna aplikantów
 • Art. 84: kara łączna w postępowaniu dyscyplinarnym
 • Art. 85: upomnienie dziekańskie
 • Art. 86: zbieg postępowania dyscyplinarnego i karnego
 • Art. 86a: postępowanie dyscyplinarne
 • Art. 87: uchylony
 • Art. 88: przedawnienie karalności przewinienia dyscyplinarnego
 • Art. 88a: orzeczenia i postanowienia kończące postępowanie dyscyplinarne
 • Art. 89: niezawisłość sądu dyscyplinarnego
 • Art. 90: wszczynanie postępowania dyscyplinarnego
 • Art. 91: właściwość sądów dyscyplinarnych
 • Art. 91a: kasacja od orzeczenia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego
 • Art. 91b: zasady kasacji w postępowaniu dyscyplinarnym
 • Art. 91c: tryb i termin wnoszenia kasacji od orzeczenia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego
 • Art. 91d: rozpoznanie kasacji w postępowaniu dyscyplinarnym
 • Art. 91e: uchylony
 • Art. 92: właściwość miejscowa sądu dyscyplinarnego
 • Art. 93: uczestnicy postępowania dyscyplinarnego
 • Art. 93a: obowiązek informacyjny rzecznika dyscyplinarnego
 • Art. 93b: nieusprawiedliwione niestawiennictwo obwinionego
 • Art. 94: prawo obwinionego do ustanowienia obrońcy
 • Art. 95: orzekanie i rozstrzygnięcia sądu dyscyplinarnego
 • Art. 95a: zasada jawności rozprawy przed sądem dyscyplinarnym i wyłączenie jawności
 • Art. 95b: prawo wglądu do akt postępowania dyscyplinarnego
 • Art. 95c: etapy postępowania dyscyplinarnego
 • Art. 95d: umorzenie postępowania dyscyplinarnego
 • Art. 95e: kary porządkowe nakładane na świadka lub biegłego
 • Art. 95f: uchylony
 • Art. 95g: związanie Wyższego sądu Dyscyplinarnego cofnięciem odwołania
 • Art. 95h: granice rozpoznawania odwołania przez Wyższy Sąd Dyscyplinarny.
 • Art. 95i: orzekanie przez Wyższy Sąd Dyscyplinarny na niekorzyść obwinionego.
 • Art. 95j: zawieszenie w czynnościach w czasie postępowania dyscyplinarnego
 • Art. 95k: uchylony
 • Art. 95l: koszty postępowania dyscyplinarnego
 • Art. 95m: uchylony
 • Art. 95n: odesłanie do przepisów innych ustaw
 • Art. 95ł: wykonanie prawomocnego orzeczenia sądu dyscyplinarnego
 • Dział IX. Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe
 • Art. 96: zmiana ustawy - Kodeks postępowania karnego
 • Art. 97: przepis przejściowy
 • Art. 98: uchylony
 • Art. 99: przepis przejściowy
 • Art. 100: przepis przejściowy
 • Art. 101: utrata mocy ustawy z dnia 19 grudnia 1963 r. o ustroju adwokatury
 • Art. 102: wejście ustawy w życie

Informacje dla Użytkownika

Dane Serwisu: Prawomaniacy Sp. z o.o., ul. Bajkowa 127/6, 10-696 Olsztyn, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000349059. Dane do kontaktu: e-mail kontakt@arslege.pl tel. 513-842-650.

Sposób zapłaty: płatności za pośrednictwem Przelewy24 (przelewy on-line, płatność kartą kredytową, możliwośc płatności przekazem pocztowym).

Termin zapłaty: zamówienie można opłacić w ciągu 7 dni od dnia dodania go do koszyka.

Dostęp jest aktywny od momentu zaksięgowania kwoty.

Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na na adres skrzynki pocztowej wskazanej w reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w ciągu 14 dni, liczonych od momentu zawarcia umowy bez podawania przyczyny. W tym celu powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (można skorzystać z gotowego formularza) i dostarczyć je drogą pocztową na adres Serwisu lub drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl W przypadku złożenia oświadczenia drogą elektroniczną Serwis potwierdzi odebranie wiadomości poprzez wysłanie do Użytkownika wiadomości e-mail. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, Serwis zwróci Użytkownikowi zapłaconą kwotę w taki sam sposób, w jaki została ona uiszczona.

Warunki techniczne - do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
 1. dostępu do sieci Internet;
 2. indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;
 3. zarejestrowanie się w Serwisie,
 4. skonfigurowanej prawidłowo przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Explorer 11, Mozilla Firefox 34.05, Google Chrome 39.0, Opera 26.0;
 5. w razie pobierania plików z Serwisu - posiadanie i zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pobranego pliku w formacie PDF, DOC, RTF, XLS lub MP3 oraz Flash Player do odtwarzania plików mp3.


W celu polubownego rozwiązania sporów powstałych w wyniku zawartej umowy z Serwisem, Użytkownik ma prawo zwrócić się do:
 1. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (WIIH),
 2. stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy WIIH,
  a także skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów lub organizacji społecznych, których zadaniem statutowym jest ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów).


Audioustawy - w przypadku zakupu będąc zarejestrowanym w serwisie audioustawy dostępne są w zakładce [link] przez okres 3 miesięcy (w tym czasie aktualizacja jest darmowa)
- zakup bez rejestracji - audioustawę można pobrać za pomocą linku zawartego w wiadomości e-mail, stan prawny audioustawy jest na dzień zakupu (nie podlega aktualizacji)

Przy zakupie kazusów użytkownik kupuje konkretną ilość kazusów. Następnie odblokowuje wybrane przez siebie kazusy wybierając ze wszystkich dostępnych w serwisie. Użytkownik może odblokować tyle kazusów ile zakupił. Możliwy jest również zakup dostępu na określony czas do wszystkich kazusów.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.