Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Audioustawa


Kodeks spółek handlowych

Wykorzystaj zmysł słuchu

Oszczędzaj czas

Ucz się w każdym miejscu

 
 • Darmowa aktualizacja przez 3 miesiące
 • Uniwersalny format mp3
 • Pobieranie bezpośrednio ze strony serwisu
 • Łatwa nawigacja, artykuły z indeksami rzeczowymi
Wartość audioustawy:

Cena: 11,99

  Dodaj do koszyka
 • Stan prawny na dzień: 2024-06-17
 • Czas trwania: 16:12:57
 • Rozmiar: 377 MB
Co to jest audioustawa?
 • Tytuł I. Przepisy ogólne
 • Dział I. Przepisy wspólne
 • Art. 1: zakres regulacji ustawy, definicja spółki handlowej
 • Art. 2: odesłanie do przepisów Kodeksu cywilnego
 • Art. 3: umowa spółki handlowej
 • Art. 4: objaśnienie pojęć
 • Art. 5: ogłaszanie informacji o spółkach
 • Art. 6: spółka dominująca i jej obowiązki
 • Art. 7: uchylony
 • Art. 71: zawarcie umowy spółki lub wykonanie innej czynności przy wykorzystaniu wzorców w systemie teleinformatycznym
 • Dział II. Spółki osobowe
 • Art. 8: status prawny spółki osobowej
 • Art. 9: zgoda wspólników spółki osobowej na zmianę umowy
 • Art. 10: przenoszenie praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej
 • Art. 101: zasady prowadzenia ewidencji przez spółkę osobową
 • Dział III. Spółki kapitałowe
 • Art. 11: status prawny spółki kapitałowej w organizacji
 • Art. 12: osobowość prawna spółki kapitałowej
 • Art. 13: odpowiedzialność za zobowiązania spółki kapitałowej w organizacji
 • Art. 14: zasady wnoszenia do spółki kapitałowej wkładów niepieniężnych
 • Art. 15: zawieranie umów z członkiem organu spółki kapitałowej
 • Art. 16: skutek przedwczesnego rozporządzenia udziałem lub akcją spółki kapitałowej
 • Art. 17: skutek czynności spółki bez wymaganej zgody
 • Art. 18: wymogi wobec członków organów spółek i likwidatorów
 • Art. 19: wymóg złożenia podpisów przez wszystkich członków zarządu
 • Art. 20: zasada równego traktowania wspólników lub akcjonariuszy spółki kapitałowej
 • Art. 21: przesłanki rozwiązania przez sąd rejestrowy spółki kapitałowej
 • DZIAŁ IV. Grupa spółek
 • Art. 211: spółka dominująca i spółka zależna uczestniczące w grupie spółek
 • Art. 212: wiążące polecenie wydane spółce zależnej przez spółkę dominującą
 • Art. 213: uchwała spółki zależnej o wykonaniu wiążącego polecenia
 • Art. 214: uchwała spółki zależnej o odmowie wykonania wiążącego polecenia
 • Art. 215: wyłączenie odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną wykonaniem wiążącego polecenia
 • Art. 216: uprawnienie spółki dominującej do przeglądania ksiąg i dokumentów spółki zależnej
 • Art. 217: nadzór nad realizacją interesu grupy spółek przez spółkę zależną
 • Art. 218: sprawozdanie o powiązaniach umownych spółki zależnej ze spółką dominującą
 • Art. 219: wniosek o wyznaczenie firmy audytorskiej w celu zbadania rachunkowości oraz działalności grupy spółek
 • Art. 2110: żądanie umieszczenia w porządku obrad zgromadzenia podjęcia uchwały o przymusowym odkupie udziałów albo akcji przez spółkę dominującą
 • Art. 2111: uchwała o przymusowym wykupie udziałów albo akcji wspólników albo akcjonariuszy
 • Art. 2112: odpowiedzialność spółki dominującej wobec spółki zależnej
 • Art. 2113: odpowiedzialność spółki dominującej podejmującej uchwałę o uczestnictwie w grupie spółek i o zmianie umowy lub statutu spółki zależnej
 • Art. 2114: odpowiedzialność spółki dominującej za szkodę wyrządzoną wierzycielowi spółki zależnej
 • Art. 2115: ustanie uczestnictwa w grupie spółek
 • Art. 2116: stosowanie przepisów ustawy do spółki powiązanej ze spółką dominującą
 • Tytuł II. Spółki osobowe
 • Dział I. Spółka jawna
 • Rozdział 1. Przepisy ogólne
 • Art. 22: definicja spółki jawnej
 • Art. 23: forma umowy spółki jawnej
 • Art. 231: umowa spółki jawnej przy wykorzystaniu wzorca umowy
 • Art. 24: firma spółki jawnej
 • Art. 25: elementy umowy spółki jawnej
 • Art. 251: moment powstania spółki jawnej
 • Art. 26: zgłoszenie spółki jawnej do sądu rejestrowego
 • Art. 27: wzmianka w rejestrze o stosunkach majątkowych wspólnika spółki jawnej z współmałżonkiem
 • Rozdział 2. Stosunek do osób trzecich
 • Art. 28: majątek spółki jawnej
 • Art. 29: reprezentowanie spółki jawnej przez wspólników
 • Art. 30: pozbawienie wspólnika spółki jawnej prawa reprezentowania spółki
 • Art. 31: odpowiedzialność subsydiarna wspólników spółki jawnej
 • Art. 32: odpowiedzialność przystępującego do spółki jawnej
 • Art. 33: odpowiedzialność za przedsiębiorstwo wniesione do spółki jawnej
 • Art. 34: bezskuteczność postanowień umownych
 • Art. 35: zarzuty wspólnika spółki jawnej wobec wierzyciela
 • Art. 36: zakaz potrącania wierzytelności wspólnika spółki jawnej
 • Rozdział 3. Stosunki wewnętrzne spółki
 • Art. 37: stosowanie przepisów rozdziału do umowy spółki
 • Art. 38: zakaz powierzania spraw spółki jawnej osobom trzecim z wyłączeniem wspólnika spółki
 • Art. 39: prowadzenie spraw spółki jawnej
 • Art. 40: powierzenie prowadzenia spraw spółki jawnej przez jednego lub kilku wspólników
 • Art. 401: uchwały wspólników spółki jawnej przy wykorzystaniu wzorca uchwały
 • Art. 41: ustanowienie i odwołanie prokury w spółce jawnej
 • Art. 42: wymóg jednomyślności wspólników sprawach nieprzekraczających zwykłych czynności spółki jawnej
 • Art. 43: wymóg zgody wspólników w spółce jawnej w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności
 • Art. 44: wykonanie czynności nagłej przez wspólnika w spółce jawnej
 • Art. 45: odesłanie do przepisów o zleceniu i o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia
 • Art. 46: nieodpłatność prowadzenia spraw spółki jawnej
 • Art. 47: sądowe orzeczenie o odebraniu prawa do prowadzenia spraw spółki jawnej
 • Art. 48: wkłady wspólników spółki jawnej
 • Art. 49: wnoszenie do spółki jawnej wkładów niepieniężnych
 • Art. 50: udział kapitałowy wspólnika spółki jawnej
 • Art. 51: udział wspólnika w zyskach i stratach spółki jawnej
 • Art. 52: podział i wypłata zysku spółki jawnej
 • Art. 53: prawo do odsetek od udziału kapitałowego w spółce jawnej
 • Art. 54: zmniejszenie udziału kapitałowego w spółce jawnej
 • Art. 55: przeniesienie praw z tytułu uczestnictwa w spółce jawnej na osobę trzecią
 • Art. 56: zakaz działalności konkurencyjnej wspólnika
 • Art. 57: naruszenie zakazu konkurencji przez wspólnika spółki jawnej
 • Rozdział 4. Rozwiązanie spółki i wystąpienie wspólnika
 • Art. 58: przyczyny rozwiązania spółki jawnej
 • Art. 59: przedłużenie umowy spółki jawnej na czas nieoznaczony
 • Art. 60: dziedziczenie praw wspólnika spółki jawnej
 • Art. 61: wypowiedzenie umowy spółki jawnej przez wspólnika
 • Art. 62: zajęcie praw spółki przez wierzyciela spółki jawnej
 • Art. 63: rozwiązanie spółki przez sąd
 • Art. 64: kontynuacja spółki jawnej mimo śmierci lub upadłości wspólnika albo wypowiedzenie umowy spółki
 • Art. 65: wypłata udziału kapitałowego po wystąpieniu wspólnika ze spółki jawnej
 • Art. 66: przyznanie przez sąd wspólnikowi prawa do przejęcia majątku spółki jawnej
 • Rozdział 5. Likwidacja
 • Art. 67: likwidacja spółki jawnej
 • Art. 68: stosowanie przepisów w okresie likwidacji spółki jawnej
 • Art. 69: zakaz konkurencji w okresie likwidacji spółki jawnej
 • Art. 70: likwidatorzy spółki jawnej
 • Art. 71: ustanowienie likwidatorów spółki jawnej przez sąd rejestrowy
 • Art. 72: odwołanie likwidatora przez wspólników spółki jawnej
 • Art. 73: odwołanie likwidatora spółki jawnej przez sąd rejestrowy
 • Art. 74: zgłoszenie likwidacji spółki jawnej do sądu rejestrowego
 • Art. 75: reprezentacja spółki jawnej przez likwidatorów
 • Art. 76: uchwały likwidatorów spółki jawnej
 • Art. 77: obowiązki likwidatorów spółki jawnej
 • Art. 78: uprawnienia likwidatorów spółki jawnej
 • Art. 79: likwidacja spółki jawnej a prokura
 • Art. 80: odpowiedzialność spadkobiercy wspólnika za zobowiązania z okresu trwania likwidacji spółki jawnej
 • Art. 81: bilanse rozpoczęcia i zakończenia likwidacji spółki jawnej
 • Art. 82: podział majątku spółki jawnej
 • Art. 83: pokrycie niedoboru w majątku spółki jawnej
 • Art. 84: zakończenie likwidacji spółki jawnej
 • Art. 85: upadłość spółki jawnej i jej rozwiązanie
 • Dział II. Spółka partnerska
 • Rozdział 1. Przepisy ogólne
 • Art. 86: definicja spółki partnerskiej
 • Art. 87: wymogi wobec partnerów spółki
 • Art. 88: wymogi w zakresie uprawnień zawodowych partnerów w spółce
 • Art. 89: odpowiednie stosowanie przepisów o spółce jawnej
 • Art. 90: firma spółki partnerskiej
 • Art. 91: umowa spółki partnerskiej
 • Art. 92: forma umowy spółki partnerskiej
 • Art. 93: elementy zgłoszenia spółki partnerskiej do sądu
 • Art. 94: chwila powstania spółki partnerskiej
 • Rozdział 2. Stosunek do osób trzecich
 • Art. 95: odpowiedzialność partnerów w spółce
 • Art. 96: reprezentowanie spółki partnerskiej
 • Art. 97: zarząd w spółce partnerskiej
 • Rozdział 3. Rozwiązanie spółki
 • Art. 98: katalog przyczyn rozwiązania spółki partnerskiej
 • Art. 99: odesłanie do przepisów o likwidacji spółki jawnej
 • Art. 100: utrata uprawnień zawodowych przez partnera spółki partnerskiej
 • Art. 101: pozycja prawna spadkobiercy partnera spółki partnerskiej
 • Dział III. Spółka komandytowa
 • Rozdział 1. Przepisy ogólne
 • Art. 102: definicja spółki komandytowej
 • Art. 103: odpowiednie stosowanie stosowanie przepisów o spółce jawnej
 • Art. 104: elementy firmy spółki komandytowej
 • Art. 105: elementy umowy spółki komandytowej
 • Art. 106: forma umowy spółki komandytowej
 • Art. 1061: umowa spółki komandytowej przy wykorzystaniu wzorca umowy
 • Art. 107: aport komandytariusza
 • Art. 108: wkłady komandytariuszy
 • Art. 109: chwila powstania spółki komandytowej
 • Art. 110: elementy zgłoszenia spółki komandytowej do sądu rejestrowego
 • Rozdział 2. Stosunek do osób trzecich
 • Art. 111: odpowiedzialność komandytariusza za zobowiązania spółki komandytowej
 • Art. 112: częściowe zwolnienie komandytariusza z odpowiedzialności za zobowiązania spółki komandytowej
 • Art. 113: skutki obniżenia sumy komandytowej dla wierzycieli spółki komandytowej
 • Art. 114: przystąpienie do spółki komandytowej nowego komandytariusza
 • Art. 115: przyjęcie do spółki komandytowej nowego komplementariusza
 • Art. 116: odpowiedzialność komandytariusza spółki komandytowej za zobowiązania przedsiębiorstwa w razie zawarcia umowy z przedsiębiorcą
 • Art. 117: reprezentowanie spółki komandytowej przez komplementariuszy
 • Art. 118: reprezentowanie spółki komandytowej przez komandytariusza
 • Art. 119: bezskuteczność odmiennych postanowień umowy spółki komandytowej
 • Rozdział 3. Stosunki wewnętrzne spółki
 • Art. 120: uprawnienia komandytariusza spółki komandytowej w zakresie dostępu do informacji
 • Art. 121: prawa i obowiązki komandytariusza spółki komandytowej
 • Art. 122: zbycie praw i obowiązków komandytariusza spółki komandytowej
 • Art. 123: udział komandytariusza w zyskach i stratach spółki komandytowej
 • Art. 124: śmierć komandytariusza spółki komandytowej
 • Dział IV. Spółka komandytowo-akcyjna
 • Rozdział 1. Przepisy ogólne
 • Art. 125: definicja spółki komandytowo-akcyjnej
 • Art. 126: odpowiednie stosowanie przepisów o spółce jawnej i akcyjnej
 • Art. 127: firma spółki komandytowo-akcyjnej
 • Art. 128: obowiązki akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
 • Rozdział 2. Powstanie spółki
 • Art. 129: podpisy pod statutem spółki komandytowo-akcyjnej
 • Art. 130: elementy statutu spółki komandytowo-akcyjnej
 • Art. 131: forma statutu spółki komandytowo-akcyjnej
 • Art. 132: wkład komplementariusza do spółki komandytowo-akcyjnej
 • Art. 133: elementy zgłoszenia spółki komandytowo-akcyjnej do sądu rejestrowego
 • Art. 134: chwila powstania spółki komandytowo-akcyjnej
 • Rozdział 3. Stosunek do osób trzecich
 • Art. 135: wyłączenie odpowiedzialności akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
 • Art. 136: wstąpienie do spółki komandytowo-akcyjnej nowego komplementariusza
 • Art. 137: reprezentowanie spółki komandytowo-akcyjnej przez komplementariuszy
 • Art. 138: reprezentowanie spółki komandytowo-akcyjnej przez akcjonariusza
 • Art. 139: bezskuteczność postanowień statutu spółki komandytowo-akcyjnej
 • Rozdział 4. Stosunki wewnętrzne spółki
 • Art. 140: prowadzenie spraw spółki przez komplementariuszy
 • Art. 141: ograniczenie uprawnień komplementariusza
 • Art. 142: ustanowienie rady nadzorczej w spółce komandytowo-akcyjnej
 • Art. 143: obowiązki i uprawnienia rady nadzorczej w spółce komandytowo-akcyjnej
 • Art. 144: reprezentowanie spółki komandytowo-akcyjnej przez pełnomocnika
 • Art. 145: walne zgromadzenie w spółce komandytowo-akcyjnej
 • Art. 146: katalog spraw wymagających uchwały walnego zgromadzenia w spółce komandytowo-akcyjnej
 • Art. 147: udział komplementariusza i akcjonariusza w zyskach spółki komandytowo akcyjnej
 • Rozdział 5. Rozwiązanie i likwidacja spółki
 • Art. 148: katalog przyczyn rozwiązania spółki komandytowo-akcyjnej
 • Art. 149: wypowiedzenie umowy spółki przez komplementariusza
 • Art. 150: odpowiednie stosowanie przepisów o likwidacji spółki akcyjnej
 • Tytuł III. Spółki kapitałowe
 • Dział I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Rozdział 1. Powstanie spółki
 • Art. 151: definicja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Art. 152: udziały kapitału zakładowego spółki z o.o.
 • Art. 153: liczba udziałów wspólnika w spółce z o.o.
 • Art. 154: wysokość kapitału zakładowego spółki z .o.o.
 • Art. 155: oddziały i przedstawicielstwa spółki z o.o. z siedzibą za granicą
 • Art. 156: uprawnienia jedynego wspólnika w jednoosobowej spółce z o.o.
 • Art. 157: elementy umowy spółki z o.o.
 • Art. 1571: umowa spółki z.o.o. przy wykorzystaniu wzorca umowy
 • Art. 158: forma wkładu do spółki z o.o.w celu pokrycia udziału
 • Art. 159: szczególne korzyści i obowiązki wspólnika w spółce z o.o.
 • Art. 160: firma spółki z o.o.
 • Art. 161: spółka z o.o. w organizacji
 • Art. 1611: umożliwienie przez spółkę w organizacji dokonywania rozliczeń pieniężnych z tytułu wpłat na udziały
 • Art. 162: ograniczenie w reprezentacji jednoosobowej spółki z o.o. w organizacji
 • Art. 163: warunki powstania spółki z o.o.
 • Art. 164: zgłoszenie spółki z o.o. do sądu rejestrowego
 • Art. 165: braki zgłoszeniu spółki z o.o. do sądu rejestrowego
 • Art. 166: elementy zgłoszenia spółki z o.o. do sądu rejestrowego
 • Art. 167: załączniki do zgłoszenia spółki z o.o. do sądu rejestrowego
 • Art. 168: obowiązek aktualizacji danych w zgłoszeniu spółki z o.o. do sądu rejestrowego
 • Art. 169: niezgłoszenie zawiązania spółki z o.o. do sądu rejestrowego
 • Art. 170: likwidacja spółki z o.o.
 • Art. 171: uchylony
 • Art. 172: wezwanie do usunięcia braków formalnych po zarejestrowaniu spółki z o.o.
 • Art. 173: forma oświadczeń woli jedynego wspólnika spółki z o.o.
 • Rozdział 2. Prawa i obowiązki wspólników
 • Art. 174: prawa i obowiązki wspólników spółki z o.o.
 • Art. 175: przeszacowanie wartości wkładów niepieniężnych wniesionych do spółki z o.o.
 • Art. 176: powtarzające się świadczenia niepieniężne wspólnika spółki z o.o.
 • Art. 177: zobowiązanie wspólników spółki z o.o. do dopłat
 • Art. 178: wysokość i terminy dopłat dokonywanych przez wspólników spółki z o.o.
 • Art. 179: zwrot wspólnikom spółki z o. o. dokonanych dopłat
 • Art. 180: forma zbycia lub zastawienia udziału w spółce z o.o.
 • Art. 181: zbycie części udziału w spółce z o.o.
 • Art. 182: zgoda spółki z o.o. na zbycie udziału lub jego części
 • Art. 1821: ograniczenia w zakresie oferty nabycia udziałów w spółce
 • Art. 183: wstąpienie do spółki z o.o. spadkobierców wspólnika
 • Art. 1831: wstąpienie do spółki z o.o.małżonka wspólnika
 • Art. 184: wykonywanie praw przez współuprawnionych z udziałów w spółce z o.o.
 • Art. 185: egzekucyjna sprzedaż udziałów spółki z o.o.
 • Art. 186: odpowiedzialność nabywcy udziału spółki z o.o.
 • Art. 187: zawiadomienie spółki z o.o. o przejściu udziału bądź ustanowienia jego zastawu lub użytkowania
 • Art. 188: księga udziałów wspólników spółki z o.o.
 • Art. 189: zakaz zwrotu wspólnikom spółki z o.o.wniesionych wkładów
 • Art. 190: zakaz poboru odsetek od niesionych wkładów do spółki z o.o.
 • Art. 191: udział wspólników w zyskach spółki z o.o.
 • Art. 192: wysokość przeznaczonego do podziału zysku spółki z o.o.
 • Art. 193: ustalanie uprawnionych do dywidendy i wyznaczanie dnia wypłaty
 • Art. 194: upoważnienie zarządu spółki z o.o. do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
 • Art. 195: wypłata wspólnikom spółki z o.o.zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
 • Art. 196: dywidenda na udział uprzywilejowany w spółce z o.o.
 • Art. 197: okres ochrony dywidendy uprzywilejowanej niewypłaconej w latach poprzednich w spółce z o.o.
 • Art. 198: obowiązek zwrotu spółce z o.o. pobranej dywidendy nienależnej
 • Art. 199: umorzenie udziału w spółce z o.o.
 • Art. 200: zakaz nabywania udziałów własnych przez spółkę z o.o.
 • Rozdział 3. Organy spółki
 • Oddział 1. Zarząd
 • Art. 201: zarząd spółki z o.o.
 • Art. 2011: postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka zarządu spółki z o.o.
 • Art. 202: wygaśnięcie mandatu członka zarządu spółki z o.o.
 • Art. 203: odwołanie członka zarządu spółki z o.o.
 • Art. 2031: zasady wynagradzania członków zarządu spółki z o.o.
 • Art. 204: uprawnienia członka zarządu spółki z o.o.
 • Art. 205: reprezentowanie spółki z o.o. przez zarząd wieloosobowy
 • Art. 206: pisma i zamówienia handlowe spółki z o.o.
 • Art. 207: ograniczenia uprawnień członków zarządu spółki z o.o.
 • Art. 208: uprawnienia członków zarządu wieloosobowego spółki z o.o.
 • Art. 2081: protokołowanie uchwał zarządu spółki z o.o
 • Art. 209: sprzeczność interesów spółki z o.o. z interesami członków zarządu lub bliskich im osób
 • Art. 2091: obowiązki członka zarządu spółki z o.o.
 • Art. 210: reprezentowanie spółki z o.o. w sporach z członkiem zarządu
 • Art. 211: zakaz działalności konkurencyjnej członka zarządu spółki z o.o.
 • Oddział 2. Nadzór
 • Art. 212: uprawnienie wspólnika spółki z o.o.do do kontroli spółki
 • Art. 213: ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej w spółce z o.o.
 • Art. 214: zakaz łączenia stanowisk w spółce z o.o.
 • Art. 2141: obowiązki członka rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki z o.o.
 • Art. 215: skład rady nadzorczej spółki z o.o.
 • Art. 216: kadencja członków rady nadzorczej spółki z o.o.
 • Art. 217: skład i tryb powoływania komisji rewizyjnej spółki z o.o.
 • Art. 218: wygaśnięcie mandatów członków rady nadzorczej i komisji rewizyjnej spółki z o.o.
 • Art. 219: obowiązki rady nadzorczej spółki z o.o.
 • Art. 2191: komitet rady nadzorczej spółki z o.o.
 • Art. 2192: doradca rady nadzorczej spółki z o.o.
 • Art. 220: rozszerzenie uprawnień rady nadzorczej w umowie spółki z o.o.
 • Art. 221: obowiązki komisji rewizyjnej spółki z o.o.
 • Art. 2211: posiedzenia rady nadzorczej spółki z o.o.
 • Art. 222: uchwały rady nadzorczej i komisji rewizyjnej spółki z o.o.
 • Art. 2221: wynagrodzenie członków rady nadzorczej spółki z o.o.
 • Art. 223: wyznaczenie przez sąd rejestrowy firmy audytorskiej w celu zbadania rachunkowości i działalności spółki z o.o.
 • Art. 224: uprawnienia biegłego rewidenta w trakcie badania rachunkowości i działalności spółki z o.o.
 • Art. 225: sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rachunkowości i działalności spółki z o.o.
 • Art. 226: wynagrodzenie biegłego rewidenta za badanie rachunkowości i działalności spółki z o.o.
 • Oddział 3. Zgromadzenie wspólników
 • Art. 227: uchwały zgromadzenia wspólników spółki z o.o.
 • Art. 228: sprawy wymagające uchwał wspólników w spółce z o.o.
 • Art. 2281: szczególne postanowienia uchwały wspólników lub umowy spółki z o.o.
 • Art. 229: umowy wymagające uchwały wspólników spółki z o.o.
 • Art. 230: uchwała wspólników w sprawie rozporządzenia i zobowiązania o wartości dwukrotnie wyższej niż kapitał zakładowy spółki z o.o.
 • Art. 231: zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z o.o.
 • Art. 232: nadzwyczajne zgromadzenie wspólników - przesłanki zwołania
 • Art. 233: uchwała dotycząca dalszego istnienia spółki z o.o.
 • Art. 2331: obowiązek zwołania zgromadzenia wspólników spółki z o.o.
 • Art. 234: miejsce odbywania zgromadzeń wspólników spółki z o.o.
 • Art. 2341: udział w zgromadzeniu wspólników spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
 • Art. 235: podmioty uprawnione do zwołania zgromadzenia wspólników spółki z o.o.
 • Art. 236: prawo żądania zwołania lub odwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników społki z o.o.
 • Art. 237: upoważnienie przez sąd do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o.
 • Art. 238: tryb zwoływania zgromadzenia wspólników spółki z o.o.
 • Art. 239: powzięcie przez zgromadzenie wspólników spółki z o.o. uchwały nie objętej porządkiem obrad
 • Art. 240: powzięcie uchwały bez formalnego zwołania zgromadzenia wspólników spółki z o.o.
 • Art. 2401: uchwały wspólników spółki z o.o. z wykorzystaniem wzorca uchwały
 • Art. 241: ważność zgromadzenia wspólników spółki z o.o.
 • Art. 242: zasady przydziału głosów w spółce z o.o.
 • Art. 243: działanie wspólników spółki z o.o. na zgromadzeniu wspólników przez pełnomocników
 • Art. 244: zakaz głosowania przez wspólnika spółki z o.o. uchwał we własnej sprawie
 • Art. 245: wymóg bezwzględnej większości głosów wspólników z o.o.
 • Art. 246: wymóg kwalifikowanej większości głosów wspólników z o.o.
 • Art. 247: głosowanie na zgromadzeniu wspólników spółki z o.o.
 • Art. 248: księga protokołów zgromadzenia wspólników spółki z o.o.
 • Art. 249: zaskarżanie uchwał wspólników spółki z o.o.
 • Art. 250: uprawnienie do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały wspólników spółki z o.o.
 • Art. 251: termin do wniesienia powództwa o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników spółki z o.o.
 • Art. 252: prawo do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników spółki z o.o.
 • Art. 253: reprezentacja spółki z o.o. w sporze o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały wspólników
 • Art. 254: skutki wyroku sądu uchylającego uchwałę wspólników spółki z o.o.
 • Rozdział 4. Zmiana umowy spółki
 • Art. 255: zmiana umowy spółki z .o.o. i obniżenie kapitału zakładowego
 • Art. 256: zgłoszenie zmiany umowy spółki z o.o.do sądu rejestrowego
 • Art. 257: podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. bez zmiany umowy
 • Art. 2571: ograniczenia w zakresie oferty objęcia nowych udziałów w spółce
 • Art. 258: prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z o.o.
 • Art. 259: forma oświadczenia nowego wspólnika spółki z o.o.
 • Art. 2591: podwyższenie kapitału w spółce z o.o. zawartej przy pomocy wzorca umowy
 • Art. 260: podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki z o.o.
 • Art. 261: odpowiednie stosowanie przepisów przy podwyższaniu kapitału zakładowego spółki z o.o.
 • Art. 262: zgłoszenie do sądu rejestrowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki z o.o.
 • Art. 263: uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego spółki z o.o.
 • Art. 264: ogłoszenie o uchwalonym obniżeniu kapitału zakładowego spółki z o.o.
 • Art. 265: zgłoszenie do sądu rejonowego obniżenia kapitału zakładowego spółki z o.o.
 • Rozdział 5. Wyłączenie wspólnika
 • Art. 266: wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o.
 • Art. 267: elementy orzeczenia o wyłączeniu wspólnika ze spółki z o.o.
 • Art. 268: zawieszenie wspólnika w wykonywaniu jego praw udziałowych w spółce z o.o.
 • Art. 269: dzień wyłączenia wspólnika ze spółki z o.o.
 • Rozdział 6. Rozwiązanie i likwidacja spółki
 • Art. 270: przyczyny rozwiązania spółki z o.o.
 • Art. 271: sądowe orzeczenie o rozwiązaniu spółki z o.o.
 • Art. 272: chwila rozwiązania spółki z o.o.
 • Art. 273: cofnięcie rozwiązania spółki z o.o. uchwałą wspólników
 • Art. 274: otwarcie likwidacji spółki z o.o.
 • Art. 275: przebieg likwidacji spółki z o.o.
 • Art. 276: likwidatorzy spółki z o.o.
 • Art. 277: zgłoszenie do sądu likwidacji spółki z o.o.
 • Art. 278: zgłoszenie do sądu uchylenia likwidacji spółki z o.o.
 • Art. 279: ogłoszenie o rozwiązaniu spółki z o.o., otwarciu likwidacji i wezwanie do zgłaszania wierzytelności
 • Art. 280: odpowiednie stosowanie do likwidatorów przepisów o zarządzie spółki z o.o.
 • Art. 281: bilanse likwidatorów spółki z o.o.
 • Art. 282: obowiązki likwidatorów spółki z o.o.
 • Art. 283: uprawnienia likwidatorów spółki z o.,o.
 • Art. 284: wygaśnięcie prokury w okresie likwidacji spółki z o.o.
 • Art. 285: przesłanki złożenia sum do depozytu sądowego
 • Art. 286: podział między wspólników spółki z o.o. majątku pozostałego po jej likwidacji
 • Art. 287: zaspokojenie nieujawnionych wierzycieli spółki z o.o.
 • Art. 288: sprawozdanie likwidacyjne i wniosek o wykreślenie spółki z o.o. z rejestru
 • Art. 289: zakończenie postępowania likwidacyjnego spółki z o.o.
 • Art. 290: zawiadomienie urzędu skarbowego o rozwiązaniu spółki z o.o.
 • Rozdział 7. Odpowiedzialność cywilnoprawna
 • Art. 291: odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.za podanie fałszywych danych
 • Art. 292: odpowiedzialność za szkodę przy tworzeniu spółki z o.o.
 • Art. 293: odpowiedzialność członków organów spółki z o.o.za szkodę wyrządzoną spółce
 • Art. 294: solidarna odpowiedzialność za wyrządzoną wspólnie szkodę
 • Art. 295: powództwo wspólnika spółki z o.o.o naprawienie szkody
 • Art. 296: skutki wytoczenia powództwa o naprawienie szkody wyrządzonej spółce z o.o.
 • Art. 297: przedawnienie roszczenia o naprawienie szkody
 • Art. 298: właściwość miejscowa sądu w sprawach powództwa o odszkodowanie przeciwko członkom organów i likwidatorom spółki z o.o.
 • Art. 299: odpowiedzialność członków zarządu w razie bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce z o.o.
 • Art. 2991: odpowiedzialność likwidatorów spółki z o.o.
 • Art. 300: prawo dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych
 • Dział Ia. Prosta spółka akcyjna
 • Rozdział 1. Powstanie spółki
 • Art. 3001: zawiązanie prostej spółki akcyjnej
 • Art. 3002: objęcie i wartość akcji prostej spółki akcyjnej
 • Art. 3003: kapitał akcyjny prostej spółki akcyjnej
 • Art. 3004: warunki powstania prostej spółki akcyjnej
 • Art. 3005: elementy umowy prostej spółki akcyjnej
 • Art. 3006: forma umowy prostej spółki akcyjnej
 • Art. 3007: umowa prostej spółki akcyjnej przy wykorzystaniu wzorca umowy
 • Art. 3008: firma prostej spółki akcyjnej
 • Art. 3009: wniesienie wkładów przez akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej
 • Art. 30010: przeszacowanie aportu wniesionego do prostej spółki akcyjnej
 • Art. 30011: chwila powstania prostej spółki akcyjnej w organizacji
 • Art. 30012: zgłoszenie zawiązania prostej spółki akcyjnej do sądu rejestrowego
 • Art. 30013: odpowiednie stosowanie przepisów o spółce z ograniczona odpowiedzialnością i o Krajowym Rejestrze Sądowym
 • Art. 30014: wykonywanie uprawień akcjonariusza w jednoosobowej prostej spółce akcyjnej
 • Rozdział 2. Prawa i obowiązki akcjonariuszy
 • Oddział 1. Akcje i uprawnienia indywidualne akcjonariusza
 • Art. 30015: udział akcjonariusza w zysku i kwota dywidendy
 • Art. 30016: dzień dywidendy
 • Art. 30017: zaliczka na poczet dywidendy
 • Art. 30018: wyrównanie dywidendy z zysku
 • Art. 30019: zasilenie kapitału akcyjnego w celu pokrycia strat
 • Art. 30020: zasilenie kapitału akcyjnego ze środków na dywidendy
 • Art. 30021: wartość świadczeń innych niż z akcji
 • Art. 30022: obowiązek zwrotu nienależnie pobranej dywidendy
 • Art. 30023: prawo głosu z akcji
 • Art. 30024: uprawnienie akcjonariusza prostej spółki akcyjnej do kontroli spółki
 • Art. 30025: akcje uprzywilejowane
 • Art. 30026: akcje założycielskie
 • Art. 30027: akcje nieme
 • Art. 30028: osobiste uprawnienia akcjonariusza prostej spółki akcyjnej
 • Oddział 2. Forma akcji
 • Art. 30029: forma akcji i odpowiednie stosowanie przepisów o akcjach
 • Art. 30030: rejestr akcjonariuszy i wpis do rejestru
 • Art. 30031: zasady prowadzenia rejestru akcjonariuszy
 • Art. 30032: zawarcie i rozwiązanie umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy
 • Art. 30033: elementy zgłoszenia prostej spółki akcyjnej do rejestru akcjonariuszy
 • Art. 30034: obowiązki podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy
 • Art. 30035: jawność rejestru akcjonariuszy
 • Oddział 3. Rozporządzanie akcją
 • Art. 30036: rozporządzanie akcjami prostej spółki akcyjnej
 • Art. 30037: chwila nabycia akcji prostej spółki akcyjnej
 • Art. 30038: akcjonariusz i wykonywanie praw przez współuprawnionych
 • Art. 30039: zgoda prostej spółki akcyjnej na zbycie akcji
 • Art. 30040: zbycie nie w pełni pokrytej akcji prostej spółki akcyjnej
 • Art. 30041: wstąpienie do prostej spółki akcyjnej spadkobierców akcjonariusza
 • Art. 30042: prawo pierwszeństwa nabycia akcji przeznaczonych do zbycia przez innego akcjonariusza
 • Art. 30043: ułamkowe części akcji prostej spółki akcyjnej
 • Oddział 4. Umorzenie akcji i nabycie akcji własnych
 • Art. 30044: umorzenie akcji prostej spółki akcyjnej
 • Art. 30045: przesłanki umorzenia przymusowego akcji prostej spółki akcyjnej
 • Art. 30046: umorzenie akcji prostej spółki akcyjnej w przypadku ziszczenia się określonego zdarzenia
 • Art. 30047: nabycie akcji własnych przez prostą spółkę akcyjną
 • Art. 30048: zakaz objęcia akcji własnych przez prostą spółkę akcyjną
 • Oddział 5. Wyłączenie i ustąpienie akcjonariusza oraz unieważnienie akcji
 • Art. 30049: wyłączenie akcjonariusza z prostej spółki akcyjnej przez sąd
 • Art. 30050: orzeczenie sądu o ustąpieniu akcjonariusza z prostej spółki akcyjnej na jego żądanie
 • Art. 30051: unieważnienie akcji prostej spółki akcyjnej w przypadku braku wniesienia wkładów
 • Rozdział 3. Organy spółki
 • Oddział 1. Przepisy ogólne
 • Art. 30052: ustanowienie organów prostej spółki akcyjnej
 • Art. 30053: ograniczenia członków zarządu i dyrektorów wobec prostej spółki akcyjnej
 • Art. 30054: obowiązki członka organu prostej spółki akcyjnej
 • Art. 30055: sprzeczność interesów prostej spółki akcyjnej z interesami członka organu lub jego bliskich
 • Art. 30056: wygaśnięcie mandatu członka organu prostej spółki akcyjnej
 • Art. 30057: organizacja prac organu prostej spółki akcyjnej i komitet organu spółki
 • Art. 30058: uchwały organów prostej spółki akcyjnej
 • Art. 30059: tryb zwoływania rady nadzorczej albo rady dyrektorów
 • Art. 30060: wybór firmy audytorskiej do badania lub przeglądu sprawozdania finansowego prostej spółki akcyjnej
 • Art. 30061: elementy pism i zamówień handlowych prostej spółki akcyjnej
 • Oddział 2. Zarząd
 • Art. 30062: zarząd prostej spółki akcyjnej
 • Art. 30063: odwołanie członka zarządu prostej spółki akcyjnej
 • Art. 30064: prowadzenie spraw prostej spółki akcyjnej przez zarząd wieloosobowy
 • Art. 30065: reprezentowanie prostej spółki akcyjnej przez członka zarządu
 • Art. 30066: reprezentowanie prostej spółki akcyjnej przez zarząd wieloosobowy
 • Art. 30067: umowa prostej spółki akcyjnej z członkiem zarządu
 • Oddział 3. Rada nadzorcza
 • Art. 30068: rada nadzorcza prostej spółki akcyjnej
 • Art. 30069: obowiązki i kompetencje rady nadzorczej prostej spółki akcyjnej
 • Art. 30070: delegowanie członków rady nadzorczej prostej spółki akcyjnej do wykonywania czynności członków zarządu
 • Art. 30071: uprawnienie rady nadzorczej prostej spółki akcyjnej do badania dokumentów spółki i żądania informacji o spółce
 • Art. 30071a: doradca rady nadzorczej prostej spółki akcyjnej
 • Art. 30072: zakaz łączenia stanowisk w prostej spółce akcyjnej
 • Oddział 4. Rada dyrektorów
 • Art. 30073: rada dyrektorów prostej spółki akcyjnej
 • Art. 30074: tryb odwołania dyrektora prostej spółki akcyjnej
 • Art. 30075: uchwały rady dyrektorów prostej spółki akcyjnej
 • Art. 30076: kompetencje dyrektorów prostej spółki akcyjnej
 • Art. 30077: reprezentowanie prostej spółki akcyjnej przez dyrektora
 • Art. 30078: reprezentowanie prostej spółki akcyjnej przez wieloosobową radę dyrektorów
 • Art. 30079: umowa między prostą spółką akcyjną a dyrektorem
 • Oddział 5. Walne zgromadzenie
 • Art. 30080: uchwały akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej
 • Art. 30081: czynności prawne wymagające uchwały akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej
 • Art. 30082: zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej
 • Art. 30083: niedopuszczalność ograniczania uprawnień akcjonariuszy mniejszościowych prostej spółki akcyjnej
 • Art. 30084: zwoływanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej
 • Art. 30085: żądanie zwołania nadzwyczajnego walne zgromadzenia akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej
 • Art. 30086: żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej
 • Art. 30087: tryb zwołania walnego zgromadzenia akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej
 • Art. 30088: miejsce walnego zgromadzenia akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej
 • Art. 30089: podjęcie uchwały nieobjętej porządkiem obrad walnego zgromadzenia akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej
 • Art. 30090: podjęcie uchwały mimo braku formalnego zwołania walnego zgromadzenia akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej
 • Art. 30091: prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej
 • Art. 30092: uczestnictwo w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
 • Art. 30093: lista uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej
 • Art. 30094: ważność walnego zgromadzenia akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej
 • Art. 30095: uczestnictwo pełnomocnika akcjonariusza prostej spółki akcyjnej w walnym zgromadzeniu spółki
 • Art. 30096: wyłączenie od głosowania przy podejmowaniu uchwał dotyczących odpowiedzialności osobistej akcjonariusza
 • Art. 30097: obowiązek udzielenia akcjonariuszowi podczas obrad walnego zgromadzenia informacji dotyczących prostej spółki akcyjnej
 • Art. 30098: uchwały walnego zgromadzenia prostej spółki akcyjnej wymagające kwalifikowanej większości głosów
 • Art. 30099: głosowanie na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej
 • Art. 300100: protokół z walnego zgromadzenia akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej
 • Art. 300101: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do uchwał akcjonariuszy
 • Rozdział 4. Zmiana umowy spółki i emisja akcji
 • Oddział 1. Zmiana umowy spółki i zwykła emisja akcji
 • Art. 300102: zmiana umowy prostej spółki akcyjnej i zgłoszenie zmiany do rejestru
 • Art. 300103: emisja akcji a zmiana umowy spółki
 • Art. 300104: elementy uchwały o emisji akcji
 • Art. 300105: umowa objęcia akcji nowej emisji i jej forma
 • Art. 300106: prawo poboru nowych akcji spółki
 • Art. 300107: elementy zgłoszenia emisji akcji do rejestru
 • Art. 300108: emisja akcji na podstawie upoważnienia zarządu i warunkowa emisja akcji
 • Art. 300109: upoważnienie zarządu spółki do emisji akcji a kompetencje walnego zgromadzenia do emisji akcji
 • Oddział 2. Upoważnienie zarządu do emisji akcji
 • Art. 300110: umowne upoważnienie zarządu spółki do emisji akcji
 • Art. 300111: umotywowanie uchwały walnego zgromadzenia dotyczącej upoważnienia zarządu do emisji akcji
 • Art. 300112: uchwały zarządu w sprawach emisji akcji
 • Art. 300113: pozbawienie prawa poboru akcji w całości lub w części
 • Oddział 3. Warunkowa emisja akcji
 • Art. 300114: uchwała walnego zgromadzenia o warunkowej emisji akcji
 • Art. 300115: elementy uchwały o warunkowej emisji akcji
 • Art. 300116: elementy zgłoszenia warunkowej emisji akcji do rejestru
 • Art. 300117: oświadczenie o objęciu akcji i wpis akcji do rejestru akcjonariuszy
 • Art. 300118: nabycie praw z akcji i zgłoszenie wykazu objętych akcji do rejestru
 • Art. 300119: emisja warrantów subskrypcyjnych
 • Rozdział 5. Rozwiązanie i likwidacja spółki
 • Art. 300120: rozwiązanie prostej spółki akcyjnej
 • Art. 300121: ogłoszenie o rozwiązaniu prostej spółki akcyjnej i podział majątku spółki
 • Art. 300122: przejęcie majątku prostej spółki akcyjnej przez akcjonariusza przejmującego
 • Rozdział 6. Odpowiedzialność cywilnoprawna
 • Art. 300123: odpowiedzialność członków zarządu prostej spółki akcyjnej za podanie fałszywych danych
 • Art. 300124: odpowiedzialność za wyrządzenie prostej spółce akcyjnej szkody przy jej tworzeniu
 • Art. 300125: odpowiedzialność członków organów prostej spółki akcyjnej za wyrządzoną spółce szkodę
 • Art. 300126: solidarna odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną prostej spółki akcyjnej
 • Art. 300127: powództwo wspólnika prostej spółki akcyjnej o naprawienie szkody wyrządzonej prostej spółce akcyjnej
 • Art. 300128: niedopuszczalność powoływania się na uchwałę akcjonariuszy o udzieleniu absolutorium lub zrzeczenie się przez spółkę roszczeń o odszkodowanie
 • Art. 300129: roszczenia spółki o zwrot przez akcjonariusza wypłat dokonanych wbrew przepisom prawa lub postanowieniom umowy spółki
 • Art. 300130: terminy przedawnienia roszczeń prostej spółki akcyjnej o naprawienie szkody
 • Art. 300131: właściwość miejscowa sądu w sprawach roszczeń o naprawienie szkody przez członków organów lub likwidatorów prostej spółki akcyjnej
 • Art. 300132: odpowiedzialność członków zarządu w razie bezskuteczności egzekucji przeciwko prostej spółce akcyjnej
 • Art. 300133: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do likwidatorów prostej spółki akcyjnej
 • Art. 300134: prawo do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych
 • Dział II. Spółka akcyjna
 • Rozdział 1. Powstanie spółki
 • Art. 301: zawiązanie spółki akcyjnej
 • Art. 302: równa wartość nominalna akcji spółki akcyjnej
 • Art. 303: wykonywanie uprawnień akcjonariusza w jednoosobowej spółce akcyjnej
 • Art. 304: elementy statutu spółki akcyjnej
 • Art. 305: firma spółki akcyjnej
 • Art. 306: warunki powstania spółki akcyjnej
 • Art. 307: odziały i przedstawicielstwa spółki akcyjnej z siedzibą za granicą RP
 • Art. 308: kapitał zakładowy spółki akcyjnej
 • Art. 309: zasady obejmowania i pokrycia akcji spółki akcyjnej
 • Art. 310: chwila zawiązania spółki akcyjnej
 • Art. 311: sprawozdanie założycieli spółki akcyjnej
 • Art. 312: badanie sprawozdania założycieli spółki akcyjnej przez biegłego rewidenta
 • Art. 3121: odstąpienie od badania sprawozdania założycieli spółki akcyjnej w odniesieniu do niektórych wkładów niepieniężnych
 • Art. 313: forma zgody na zawiązanie spółki akcyjnej i brzmienie statutu
 • Art. 314: potwierdzenie zapoznania się akcjonariuszy spółki akcyjnej ze sprawozdaniem założycieli oraz opinią biegłego rewidenta
 • Art. 315: wpłaty na akcje spółki akcyjnej
 • Oddział 1. Akcje i uprawnienia indywidualne akcjonariusza
 • Art. 316: zgłoszenie do sądu zawiązania spółki akcyjnej
 • Art. 317: usuwanie braków w zgłoszeniu do sądu zawiązania spółki akcyjnej
 • Art. 318: elementy zgłoszenia do sądu spółki akcyjnej
 • Art. 319: elementy zgłoszenia do sądu jednoosobowej spółki akcyjnej
 • Art. 320: załączniki do zgłoszenia do sądu spółki akcyjnej
 • Art. 321: obowiązek aktualizacji danych spółki akcyjnej
 • Art. 322: uchylony
 • Art. 323: chwila powstania spółki akcyjnej w organizacji
 • Art. 324: uchylony
 • Art. 325: skutek braku wpisu spółki akcyjnej do rejestru
 • Art. 326: likwidacja spółki akcyjnej przez zarząd lub sąd
 • Art. 327: wezwanie do usunięcia braków formalnych po zarejestrowaniu spółki akcyjnej
 • Rozdział 2. Prawa i obowiązki akcjonariuszy
 • Art. 328: akcje
 • Art. 3281: rejestr akcjonariuszy
 • Art. 3282: umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy
 • Art. 3283: elementy rejestru akcjonariuszy
 • Art. 3284: wpis w rejestrze akcjonariuszy
 • Art. 3285: dostęp do danych w rejestrze akcjonariuszy
 • Art. 3286: świadectwo rejestrowe
 • Art. 3287: blokada akcji
 • Art. 3288: utrata ważności świadectwa rejestrowego
 • Art. 3289: nabycie akcji albo ustanowienie na niej ograniczonego prawa rzeczowego
 • Art. 32810: wykonywanie zobowiązania pieniężnego wobec akcjonariuszy z praw z akcji
 • Art. 32811: rejestracja akcji w depozycie papierów wartościowych
 • Art. 32812: zakaz rejestrowania akcji jednocześnie w rejestrze akcjonariuszy i depozycie papierów wartościowych
 • Art. 32813: obowiązki informacyjne podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych
 • Art. 32814: stosowanie przepisów ustawy wobec spółki niebędącej spółką publiczną, której akcje są zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych
 • Art. 32815: odpowiednie stosowanie przepisów o organizacji walnego zgromadzenia spółki publicznej
 • Art. 329: obowiązek wniesienia pełnego wkładu na akcje
 • Art. 330: określenie terminów i wysokości wpłat na akcje
 • Art. 331: pozbawienie akcjonariusza praw udziałowych
 • Art. 3311: wezwanie akcjonariusza do spełnienia świadczenia i wykreślenie z rejestru akcjonariuszy
 • Art. 3312: sprzedaż praw udziałowych akcjonariusza
 • Art. 332: uchylony
 • Art. 3321: uchylony
 • Art. 333: zasada niepodzielności akcji
 • Art. 334: rodzaje akcji
 • Art. 335: uchylony
 • Art. 336: uchylony
 • Art. 337: zasady rozporządzania akcjami
 • Art. 338: ograniczenia umowne rozporządzania akcjami
 • Art. 339: uchylony
 • Art. 340: wykonywanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika akcji
 • Art. 341: uchylony
 • Art. 342: uchylony
 • Art. 343: akcjonariusz, zastawnik, użytkownik akcji
 • Art. 344: zakaz zwrotu wpłat na akcje
 • Art. 345: finansowanie nabycia lub objęcia akcji własnych przez spółkę
 • Art. 346: zakaz pobierania odsetek od wkładów i akcji
 • Art. 347: prawo akcjonariusza do do udziału w zysku spółki
 • Art. 348: maksymalna kwota dywidendy i termin jej wypłaty
 • Art. 349: wypłata zaliczki na poczet dywidendy
 • Art. 350: obowiązek zwrotu przez akcjonariusza świadczenia nienależnego
 • Art. 351: akcje o szczególnych uprawnieniach (akcje uprzywilejowane)
 • Art. 352: liczba głosów z akcji
 • Art. 353: dywidenda na akcje uprzywilejowane
 • Art. 354: osobiste uprawnienia akcjonariusza
 • Art. 355: imienne świadectwa założycielskie
 • Art. 356: obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych
 • Art. 357: uchylony
 • Art. 358: uchylony
 • Art. 359: umorzenie akcji
 • Art. 360: obniżenia kapitału zakładowego w wyniku umorzenia akcji
 • Art. 361: świadectwa użytkowe
 • Art. 362: ograniczenia w nabywaniu akcji własnych przez spółkę
 • Art. 363: warunki nabywania akcji własnych przez spółkę
 • Art. 364: skutek naruszenia przez spółkę zakazu nabywania własnych akcji
 • Art. 365: nabycie akcji własnych spółki przez osobę trzecią na rachunek spółki
 • Art. 366: zakaz obejmowania akcji własnych przez spółkę
 • Art. 367: odesłanie do przepisów ustawy o nabywaniu akcji własnych
 • Rozdział 3. Organy spółki
 • Oddział 1. Zarząd
 • Art. 368: zarząd spółki akcyjnej
 • Art. 3681: postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydata na członka zarządu spółki akcyjnej
 • Art. 369: kadencja i mandat członka zarządu spółki akcyjnej
 • Art. 370: odwołanie członka zarządu spółki akcyjnej
 • Art. 371: uchwały zarządu spółki akcyjnej
 • Art. 372: prawo członka zarządu spółki akcyjnej do jej reprezentowania
 • Art. 373: reprezentowanie spółki akcyjnej w przypadku zarządu wieloosobowego
 • Art. 374: elementy pism i zamówień handlowych spółki akcyjnej
 • Art. 375: ograniczenia praw członków zarządu spółki akcyjnej
 • Art. 3751: zakaz wydawania wiążących poleceń zarządowi spółki akcyjnej
 • Art. 376: protokołowanie uchwał zarządu spółki akcyjnej
 • Art. 377: sprzeczność interesów spółki akcyjnej z interesami członka zarządu lub osób mu bliskich
 • Art. 3771: obowiązki członka zarządu spółki akcyjnej
 • Art. 378: wynagrodzenia członków zarządu spółki akcyjnej
 • Art. 379: reprezentowanie spółki akcyjnej w sporach z członkiem zarządu spółki
 • Art. 380: zakaz działalności konkurencyjnej członka zarządu spółki akcyjnej
 • Art. 3801: obowiązki informacyjne zarządu wobec rady nadzorczej spółki akcyjnej
 • Oddział 2. Nadzór
 • Art. 381: rada nadzorcza spółki akcyjnej
 • Art. 382: zadania rady nadzorczej spółki akcyjnej
 • Art. 3821: doradca rady nadzorczej spółki akcyjnej
 • Art. 383: szczególna kompetencja rady nadzorczej do spółki akcyjnej
 • Art. 384: rozszerzone uprawnienia rady nadzorczej
 • Art. 3841: obowiązek uzyskania zgody zarządu spółki akcyjnej na zawarcie transakcji
 • Art. 385: skład rady nadzorczej spółki akcyjnej
 • Art. 386: kadencja członka rady nadzorczej spółki akcyjnej
 • Art. 387: zakaz łączenia stanowisk w spółce akcyjnej
 • Art. 3871: obowiązki członka rady nadzorczej spółki akcyjnej
 • Art. 388: uchwały rady nadzorczej spółki akcyjnej
 • Art. 389: posiedzenia rady nadzorczej spółki akcyjnej
 • Art. 390: delegowanie członka rady nadzorczej spółki akcyjnej do wykonywania czynności nadzorczych
 • Art. 3901: uprawnienia rady nadzorczej spółki akcyjnej
 • Art. 391: zasada działania bezwzględną większością głosów przez radę spółki akcyjnej
 • Art. 392: wynagrodzenie członków rady spółki akcyjnej
 • Oddział 3. Walne zgromadzenie
 • Art. 393: sprawy wymagające podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółki akcyjnej
 • Art. 3931: szczególne postanowienia uchwały wspólników lub umowy spółki akcyjnej
 • Art. 394: umowy o nabycie mienia wymagające uchwały walnego akcjonariuszy
 • Art. 395: zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki akcyjnej
 • Art. 396: kapitał zapasowy spółki akcyjnej
 • Art. 397: wymóg powzięcia przez walne zgromadzenie akcjonariuszy uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki akcyjnej
 • Art. 3971: obowiązek zwołania walnego zgromadzenia
 • Art. 398: przesłanki zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenie akcjonariuszy
 • Art. 399: zwoływanie walnego zgromadzenia
 • Art. 400: żądanie zwołania walnego zgromadzenia przez akcjonariuszy
 • Art. 401: umieszczenie spraw w porządku obrad walnego na żądanie akcjonariuszy
 • Art. 402: tryb zwoływania walnego zgromadzenia
 • Art. 4021: zwoływanie walnego zgromadzenia spółki publicznej
 • Art. 4022: elementy ogłoszenia o walnym zgromadzeniu spółki publicznej
 • Art. 4023: informacje na stronie internetowej spółki publicznej
 • Art. 4024: roczne informacje na stronie internetowej doradcy akcjonariusza do spraw głosowania
 • Art. 4025: informacja o zasadach etyki zawodowej stosowanych przez doradcę akcjonariusza do spraw głosowania
 • Art. 4026: informowanie przez doradcę akcjonariusza do spraw głosowania o sprzecznościach interesów
 • Art. 403: miejsce odbywania walnego zgromadzenia spółki
 • Art. 404: powzięcie uchwały nieobjętej porządkiem obrad
 • Art. 405: powzięcie uchwały bez formalnego zwołania zgromadzenia
 • Art. 406: prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niepublicznej
 • Art. 4061: prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej
 • Art. 4062: uczestnictwo zastawników i użytkowników w walnym zgromadzeniu spółki publicznej
 • Art. 4063: zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej
 • Art. 4064: przenoszenie akcji przez akcjonariusza spółki publicznej
 • Art. 4065: udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
 • Art. 4066: uczestnictwo w walnym zgromadzeniu członków zarządu i rady nadzorczej spółki publicznej
 • Art. 407: lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu
 • Art. 408: ważność walnego zgromadzenia akcjonariuszy
 • Art. 409: otwarcie walnego zgromadzenia
 • Art. 410: lista obecności uczestników walnego zgromadzenia
 • Art. 411: zasada jednego prawa głosu z akcji
 • Art. 4111: głosowanie akcjonariusza spółki publicznej drogą korespondencyjną
 • Art. 4112: ważność głosów oddanych drogą korespondencyjną przez akcjonariuszy spółki publicznej
 • Art. 4113: odmiennie głosowanie akcjonariusza z każdej z posiadanych akcji
 • Art. 412: formy uczestnictwa akcjonariusza w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawo głosu
 • Art. 4121: pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu
 • Art. 4122: pełnomocnik na walnym zgromadzeniu spółki publicznej
 • Art. 413: zakaz głosowania akcjonariusza we własnej sprawie
 • Art. 414: wymóg podejmowania uchwał walnego zgromadzenia bezwzględną większością osób
 • Art. 415: uchwały walnego zgromadzenia wymagające kwalifikowanej większości głosów
 • Art. 416: uchwała walnego zgromadzenia o istotnej zmianie przedmiotu działalności spółki
 • Art. 417: warunki wykupu akcji
 • Art. 418: przymusowy wykup akcji
 • Art. 4181: żądanie akcjonariuszy o podjęcie uchwały o przymusowym odkupie ich akcji
 • Art. 419: głosowanie uchwały grupami akcji
 • Art. 420: forma głosowania akcjonariuszy
 • Art. 421: protokołowanie uchwał walnego zgromadzenia
 • Art. 422: zaskarżenie uchwały walnego zgromadzenia
 • Art. 423: zaskarżenie uchwały walnego zgromadzenia a postępowanie rejestrowe
 • Art. 424: termin wniesienia powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia
 • Art. 425: powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia
 • Art. 426: reprezentowanie spółki w sporze o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały
 • Art. 427: skutki wyroku sądu o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia
 • Art. 428: obowiązek udzielenia przez zarząd w czasie walnego zebrania informacji akcjonariuszowi
 • Art. 429: wniosek akcjonariusza do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji
 • Rozdział 4. Zmiana statutu i zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego
 • Oddział 1. Przepisy ogólne
 • Art. 430: zmiana statutu spółki
 • Art. 431: podwyższenie kapitału zakładowego
 • Art. 432: elementy uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego
 • Art. 433: pojęcie prawa poboru nowych akcji
 • Oddział 2. Subskrypcja akcji
 • Art. 434: ogłoszenie oferty o prawie poboru
 • Art. 435: drugi termin poboru
 • Art. 436: wykonanie prawa poboru akcji w ramach oferty publicznej
 • Art. 437: forma i elementy zapisu na akcje
 • Art. 438: termin do zapisu na akcje
 • Art. 439: zamknięcie subskrypcji
 • Art. 440: ogłoszenie wzywające do zapisywania się na akcje
 • Art. 441: zgłoszenie podwyższenia kapitału zakładowego do sądu
 • Oddział 3. Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki
 • Art. 442: podwyższenie kapitału zakładowego ze środków własnych spółki
 • Art. 443: zasady przydziału akcji akcjonariuszom
 • Rozdział 5. Kapitał docelowy
 • Art. 444: kapitał docelowy spółki
 • Art. 445: uchwała walnego zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki
 • Art. 446: uchwały zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki, ustalenia ceny emisyjnej lub przyznania akcji w zamian a wkłady niepieniężne
 • Art. 447: pozbawienie prawa poboru akcji
 • Art. 4471: ogłoszenie o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w razie odstąpienia od badania wkładów niepieniężnych przez biegłego rewidenta
 • Art. 448: warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego spółki
 • Art. 449: uchwała w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki
 • Art. 450: zgłoszenie do sądu rejestrowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki
 • Art. 451: objęcie i wydanie akcji w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym spółki
 • Art. 452: zgłoszenie do sądu rejestrowego wykazu akcji objętych w danym roku
 • Art. 453: uchwała o emisji warrantów subskrypcyjnych
 • Art. 454: kompetencje walnego zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego spółki
 • Art. 4541: podwyższenie kapitału zakładowego w drodze zamiany obligacji kapitałowych na akcje
 • Art. 4542: uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze zamiany obligacji kapitałowych na akcje
 • Art. 4543: zgłoszenie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze zamiany akcji kapitałowych na akcje
 • Art. 4544: przyznanie akcji
 • Art. 4545: informacje przekazywane spółce przez uczestników depozytu papierów wartościowych
 • Art. 4546: podwyższenie kapitału zakładowego w drodze zamiany obligacji kapitałowych na akcje
 • Rozdział 6. Obniżenie kapitału zakładowego
 • Art. 455: obniżenie kapitału zakładowego
 • Art. 456: obowiązek przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego
 • Art. 457: wyłączenie obowiązku wezwania wierzycieli
 • Art. 458: zgłoszenie do sądu rejestrowego obniżenia kapitału zakładowego spółki
 • Rozdział 7. Rozwiązanie i likwidacja spółki
 • Art. 459: katalog przyczyn rozwiązania spółki
 • Art. 460: uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy zapobiegająca rozwiązaniu spółki
 • Art. 461: otwarcie i zasady likwidacji spółki akcyjnej
 • Art. 462: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do spółki w okresie likwidacji
 • Art. 463: likwidatorzy spółki akcyjnej
 • Art. 464: zgłoszenie do sądu rejestrowego likwidacji spółki akcyjnej
 • Art. 465: obowiązek dwukrotnego ogłoszenia o o rozwiązaniu spółki i jej otwarciu likwidacji
 • Art. 466: stosowanie do likwidatorów przepisów o członkach zarządu
 • Art. 467: bilans otwarcia likwidacji
 • Art. 468: czynności likwidacyjne
 • Art. 469: kompetencje likwidatorów
 • Art. 470: likwidacja spółki akcyjnej a prokura
 • Art. 471: ściągnięcie wpłat od akcjonariuszy
 • Art. 472: ściągnięcie dalszych wpłat od akcjonariuszy zwykłych
 • Art. 473: złożenie wierzytelności do depozytu sądowego
 • Art. 474: podział między akcjonariuszy majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki
 • Art. 475: zaspokojenie nieujawnionych wierzycieli
 • Art. 476: sprawozdanie likwidacyjne i wniosek o wykreślenie spółki z rejestru
 • Art. 477: zakończenie postępowania upadłościowego
 • Art. 478: chwila rozwiązania spółki
 • Rozdział 8. Odpowiedzialność cywilnoprawna
 • Art. 479: odpowiedzialność członków zarządu spółki akcyjnej za podanie fałszywych danych
 • Art. 480: odpowiedzialność za szkodę przy tworzeniu spółki
 • Art. 481: odpowiedzialność za przeszacowanie wartości świadczeń niepieniężnych
 • Art. 482: odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną spółce akcyjnej przy badaniu finansowym
 • Art. 483: odpowiedzialność członków zarządu, rady nadzorczej oraz likwidator za wyrządzenie szkody spółce
 • Art. 484: odpowiedzialność współdziałającego w rozpowszechnianiu fałszywych danych
 • Art. 485: solidarna odpowiedzialność za szkodę
 • Art. 486: uprawnienie do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej spółce
 • Art. 487: ochrona roszczeń odszkodowawczych spółki
 • Art. 488: przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody
 • Art. 489: właściwość sądu w sprawach powództwa o odszkodowanie przeciwko członkom organów spółki oraz likwidatorom
 • Art. 490: prawo do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych
 • Tytuł IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek
 • Dział I. Łączenie się spółek
 • Rozdział 1. Przepisy ogólne
 • Art. 491: zasady łączenia spółek
 • Art. 492: rodzaje łączenia spółek
 • Art. 493: łączenie spółek bez postępowania likwidacyjnego
 • Art. 494: zasada sukcesji uniwersalnej praw i obowiązków
 • Art. 495: oddzielne zarządzanie majątkiem połączonych spółek
 • Art. 496: pierwszeństwo zaspokajania wierzycieli połączonych spółek w okresie oddzielnego zarządzania ich majątkiem
 • Art. 497: odesłanie do przepisów dotyczących powstania spółki
 • Rozdział 2. Łączenie się spółek kapitałowych
 • Art. 498: obowiązki przy planie połączenia
 • Art. 499: elementy planu połączenia
 • Art. 500: zgłoszenie do sądu rejestrowego planu połączenia spółek z wnioskiem o wpis do rejestru
 • Art. 501: obowiązki zarządów łączących się spółek
 • Art. 502: badanie przez biegłego planu połączenia spółek
 • Art. 503: opinia biegłego z badania planu połączenia spółek
 • Art. 5031: zwolnienie łączących się spółek z obowiązku badania planu połączenia przez biegłego
 • Art. 504: obowiązek dwukrotnego zawiadomienia wspólników o zamiarze połączenia spółek
 • Art. 505: prawo wspólników do przeglądania dokumentów łączących się spółek
 • Art. 506: uchwały w sprawie połączenia spółek
 • Art. 507: obowiązek zgłoszenia do sądu uchwały o połączeniu spółek
 • Art. 508: ogłoszenie o połączeniu spółek
 • Art. 509: powództwo o uchylenie lub o stwierdzenie nieważności uchwały o połączeniu spółek
 • Art. 510: skutki orzeczenia sądu w sprawie uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwał o połączeniu spółek
 • Art. 511: szczególne uprawnienia niektórych osób w spółce przejmowanej bądź w spółkach łączących się
 • Art. 512: odpowiedzialność członków zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej oraz likwidatorów łączących się spółek
 • Art. 513: odpowiedzialność biegłego
 • Art. 514: zakaz obejmowania udziałów lub akcji przez spółkę przejmującą
 • Art. 515: przyznanie udziałów albo akcji wspólnikom spółki przejmowanej
 • Art. 5151: połączenie spółek bez przyznania udziałów lub akcji spółki przejmującej
 • Art. 516: połączenie spółek bez uchwały - połączenie uproszczone
 • Rozdział 21. Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych i spółki komandytowo-akcyjnej
 • Oddział 1. Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych
 • Art. 5161: połączenie transgraniczne spółek kapitałowych
 • Art. 5162: zakaz uczestnictwa w połączeniu transgranicznym
 • Art. 5163: elementy planu połączenia transgranicznego
 • Art. 5164: czynności spółki przed podjęciem uchwały o połączeniu transgranicznym
 • Art. 5165: sprawozdanie zarządu spółki uzasadniające połączenie transgraniczne
 • Art. 5166: wyznaczenie biegłego w celu zbadania planu połączenia transgranicznego
 • Art. 5166a: 516idx6a. zawiadomienia wspólników o zamiarze połączenia z inną spółką
 • Art. 5167: prawo przeglądania dokumentów łączących się spółek
 • Art. 5168: uzależnienie skuteczności połączenia od zatwierdzenia przez zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie
 • Art. 5169: zasady uczestnictwa przedstawicieli pracowników w organach spółki powstałej w wyniku połączenia transgranicznego
 • Art. 51610: zabezpieczenie roszczeń wierzyciela spółki krajowej
 • Art. 51611: uprawnienie wierzyciela krajowego do żądania odkupu jego udziałów lub akcji
 • Art. 51612: wniosek o wydanie przez sąd zaświadczenia o zgodności z prawem polskim połączenia transgranicznego
 • Art. 51613: zgłoszenie połączenia transgranicznego do sądu rejestrowego
 • Art. 51614: ograniczenia możliwości zamiany udziałów lub akcji w spółce przejmowanej na udziały lub akcje w spółce przejmującej
 • Art. 51615: wyłączenie stosowania do połączenia transgranicznego spółek niektórych przepisów ustawy
 • Art. 51616: wyłączenie możliwości zastosowania uproszczonego trybu łączenia
 • Art. 51617: niedopuszczalność uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwały po dniu połączenia spółek
 • Art. 51618: postanowienie sądu zezwalające na rejestrację na rejestrację połączenia transgranicznego
 • Oddział 2. Transgraniczne łączenie się spółki komandytowo-akcyjnej
 • Art. 51619: transgraniczne łączenie się spółki komandytowo-akcyjnej
 • Rozdział 3. Łączenie się z udziałem spółek osobowych
 • Art. 517: pisemne uzgodnienie planu połączenia spółek
 • Art. 518: elementy planu połączenia spółek
 • Art. 519: zgłoszenie do sądu planu połączenia spółek
 • Art. 520: badanie przez biegłego planu połączenia spółek
 • Art. 521: obowiązek dwukrotnego zawiadomienia wspólników o zamiarze połączenia się z inną spółką
 • Art. 522: wymóg podjęcia uchwał w sprawach połączenia spółek
 • Art. 523: zgłoszenie połączenia spółek w celu wpisania do rejestru
 • Art. 524: ogłoszenie o połączeniu spółek
 • Art. 525: solidarna odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki powstałe przed dniem połączenia
 • Art. 526: odpowiedzialność członków zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej i likwidatorów łączącej się spółki
 • Art. 527: zasady odpowiedzialności biegłego
 • Dział II. Podział spółek
 • Rozdział 1. Przepisy ogólne
 • Art. 528: warunki dopuszczalności podziału spółek
 • Art. 529: sposoby podziału spółki
 • Art. 530: rozwiązanie spółki dzielonej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego
 • Art. 531: sukcesja praw i obowiązków spółki dzielonej
 • Art. 532: odpowiednie stosowanie do podziału spółki przepisów dotyczących powstania spółki
 • Rozdział 2. Podział spółek kapitałowych
 • Art. 533: forma uzgodnienia planu podziału spółki
 • Art. 534: elementy planu podziału spółki
 • Art. 535: zgłoszenie do sądu rejestrowego planu podziału spółki
 • Art. 536: sprawozdanie zarządu spółki uzasadniające podział spółki
 • Art. 537: badanie przez biegłego planu podziału spółki
 • Art. 538: opinia biegłego z badania planu podziału spółki
 • Art. 5381: wyłączenie obowiązku sporządzania niektórych dokumentów
 • Art. 539: zawiadomienie wspólników o zamiarze dokonania podziału spółki
 • Art. 540: prawo wspólników spółki dzielonej i przejmującej do przeglądania dokumentów
 • Art. 541: wymóg podjęcia uchwały o podziale spółki
 • Art. 542: zgłoszenie do sądu uchwały o podziale spółki
 • Art. 543: ogłoszenie o podziale spółki
 • Art. 544: powództwo o uchylenie lub o stwierdzenie nieważności uchwały o podziale spółki
 • Art. 545: orzeczenie sądu o uchyleniu albo stwierdzeniu nieważności uchwały
 • Art. 546: odpowiedzialność za zobowiązania przypisane w planie podziału spółki
 • Art. 547: osoby o szczególnych uprawnieniach w spółce dzielonej
 • Art. 548: odpowiedzialność członków zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej oraz likwidatorów spółek uczestniczących w podziale
 • Art. 549: odpowiedzialność biegłego
 • Art. 550: zakaz obejmowania udziałów lub akcji własnych przez spółkę przejmującą
 • Art. 5501: podział spółek przez przejęcie
 • Rozdział 3. Transgraniczny podział spółek kapitałowych i spółki komandytowo-akcyjnej
 • Oddział 1. Transgraniczny podział spółek kapitałowych
 • Art. 5502: transgraniczny podział spółek kapitałowych
 • Art. 5503: podległość prawu państwa siedziby spółek dzielonych
 • Art. 5504: podmioty wyłączone z podziału transgranicznego
 • Art. 5505: sposób dokonania podziału transgranicznego
 • Art. 5506: plan podziału transgranicznego i uwagi do planu
 • Art. 5507: sprawozdanie zarządu dla wspólników i pracowników spółki uzasadniające podział transgraniczny
 • Art. 5508: opinia biegłego z badania planu podziału transgranicznego
 • Art. 5509: obowiązek złożenia dokumentów do sądu rejestrowego
 • Art. 55010: zawiadomienie wspólników o zamiarze podziału spółki dzielonej
 • Art. 55011: prawo dostępu do dokumentów spółki dzielonej
 • Art. 55012: uchwała o podziale transgranicznym
 • Art. 55013: prawo żądania odkupu, powództwo o dopłatę w gotówce
 • Art. 55014: zabezpieczenie roszczeń wierzyciela spółki dzielonej
 • Art. 55015: wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności z prawem polskim podziału transgranicznego
 • Art. 55016: zgłoszenie podziału transgranicznego do właściwych sądów rejestrowych
 • Art. 55017: wyłączenie stosowania niektórych przepisów
 • Art. 55018: odpowiednie stosowanie przepisów o współwłasności w częściach ułamkowych
 • Art. 55019: skutki podziału transgranicznego
 • Art. 55020: wniosek o wydanie postanowienia zezwalającego na rejestrację podziału transgranicznego
 • Oddział 2. Transgraniczny podział spółki komandytowo-akcyjnej
 • Art. 55021: transgraniczny podział spółki komandytowo-akcyjnej
 • Art. 55022: warunki podjęcia uchwały o podziale transgranicznym
 • Rozdział 4. Podział spółki komandytowo-akcyjnej
 • Art. 55023: podział spółki komandytowo-akcyjnej
 • Art. 55024: zawiadomienie o zamiarze dokonania podziału spółki komandytowo-akcyjnej wspólników nie prowadzących spraw spółki
 • Art. 55025: plan podziału spółki komandytowo-akcyjnej
 • Art. 55026: warunki podjęcia uchwały o podziale spółki komandytowo-akcyjnej
 • Art. 55027: odpowiedzialność komplementariuszy wobec wierzycieli spółki
 • Art. 55028: odpowiedzialność wspólników prowadzących sprawy uczestniczącej w podziale spółki komandytowo-akcyjnej wobec wspólników
 • Dział III. Przekształcenia spółek
 • Rozdział 1. Przepisy ogólne
 • Art. 551: zasady przekształcania spółek
 • Art. 552: dzień przekształcenia spółki
 • Art. 553: sukcesja praw i obowiązków spółki spółki przekształcanej
 • Art. 554: zmiana brzmienia firmy spółki przekształconej
 • Art. 555: odpowiednie stosowanie przepisów o powstaniu spółki przekształconej
 • Art. 556: warunki przekształcenia spółki
 • Art. 557: plan przekształcenia spółki
 • Art. 558: elementy planu przekształcenia spółki
 • Art. 559: badanie przez biegłego rewidenta planu przekształcenia w spółkę akcyjną
 • Art. 560: zawiadomienie wspólników o o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu spółki
 • Art. 561: prawo przeglądania dokumentów przez wspólników spółki
 • Art. 562: uchwała o przekształceniu spółki
 • Art. 563: elementy uchwały o przekształceniu spółki
 • Art. 564: uchylony
 • Art. 565: uchylony
 • Art. 566: uchylony
 • Art. 567: powództwo o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały o przekształceniu spółki
 • Art. 568: odpowiedzialność osób działających za spółkę przekształcaną
 • Art. 569: wniosek o wpis przekształcenia spółki do rejestru
 • Art. 570: ogłoszenie o przekształceniu spółki
 • Rozdział 2. Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową
 • Art. 571: przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową
 • Art. 572: uproszczone przekształcenie spółki jawnej
 • Art. 573: przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę akcyjną
 • Art. 574: solidarna odpowiedzialność wspólników przekształcanej spółki osobowej za zobowiązania przed dniem przekształcenia
 • Rozdział 3. Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową
 • Art. 575: przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową
 • Art. 576: przekształcenie spółki kapitałowej w komandytową lub komandytowo-akcyjną
 • Art. 5761: odkup udziałów lub akcji w spółce przekształcanej przez wspólnika głosującego przeciwko przekształceniu
 • Rozdział 4. Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową
 • Art. 577: przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową
 • Art. 578: uchylony
 • Art. 579: wygaśnięcie niektórych praw i obowiązków wspólnika spółki przekształcanej
 • Art. 5791: ogłoszenie planu przekształcenia spółki w prostą spółkę akcyjną
 • Art. 580: uprawnienia obligatariuszy spółki przekształconej w spółkę z ograniczona odpowiedzialnością
 • Rozdział 4idx1. Transgraniczne przekształcenie spółek kapitałowych i spółki komandytowo-akcyjnej
 • Oddział 1. Transgraniczne przekształcenie spółek kapitałowych
 • Art. 5801: odesłanie do przepisów ustawy o przekształceniu spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową
 • Art. 5802: podległość prawu państwa siedziby spółek przekształcanych
 • Art. 5803: podmioty wyłączone z możliwości przekształcenia transgranicznego
 • Art. 5804: plan przekształcenia transgranicznego, uwagi do planu
 • Art. 5805: sprawozdanie zarządu dla wspólników i pracowników spółki uzasadniające przekształcenie transgraniczne
 • Art. 5806: opinia biegłego z badania planu przekształcenia transgranicznego
 • Art. 5807: obowiązek złożenia dokumentów do sądu rejestrowego
 • Art. 5808: zawiadomienie wspólników o zamiarze przekształcenia transgranicznego
 • Art. 5809: prawo dostępu do dokumentów spółki przekształcanej
 • Art. 58010: uchwała o przekształceniu transgranicznym
 • Art. 58011: prawo żądania przez wspólnika odkupu, powództwo o dodatkowe wynagrodzenie pieniężne
 • Art. 58012: zabezpieczenie roszczeń wierzyciela spółki przekształcanej
 • Art. 58013: wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności z prawem polskim przekształcenia transgranicznego
 • Art. 58014: zgłoszenie przekształcenia transgranicznego do sądu rejestrowego
 • Art. 58015: skutki przekształcenia transgranicznego
 • Art. 58016: wniosek o wydanie postanowienia zezwalającego na rejestrację przekształcenia transgranicznego
 • Art. 58017: odpowiedzialność biegłego wobec spółki i wspólników spółki przekształcanej
 • Oddział 2. Transgraniczne przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej
 • Art. 58018: transgraniczne przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej
 • Art. 58019: podjęcie uchwały o przekształceniu transgranicznym
 • Rozdział 5. Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową
 • Art. 581: przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową
 • Art. 582: uproszczone przekształcenie spółki jawnej i partnerskiej
 • Art. 583: żądanie spadkobiercy wspólnika spółki jawnej przekształcenia spółki w spółkę komandytową i przyznania statusu komandytariusza
 • Art. 584: odpowiedzialność wspólników spółki przekształcanej za zobowiązania spółki powstałe przed dniem przekształcenia
 • Rozdział 6. Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową
 • Art. 5841: dzień przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę
 • Art. 5842: prawa i obowiązki spółki przekształconej
 • Art. 5843: firma przedsiębiorcy przekształconego w spółkę
 • Art. 5844: odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących powstania spółki przekształconej
 • Art. 5845: warunki przekształcenia przedsiębiorcy
 • Art. 5846: forma planu przekształcenia przedsiębiorcy
 • Art. 5847: załączniki do planu przekształcenia przedsiębiorcy
 • Art. 5848: badanie przez biegłego planu przekształcenia przedsiębiorcy
 • Art. 5849: oświadczenie o przekształceniu przedsiębiorcy
 • Art. 58410: odpowiedzialność osób działających za przedsiębiorcę przekształcanego
 • Art. 58411: wniosek o wpis przekształcenia przedsiębiorcy do rejestru
 • Art. 58412: ogłoszenie o przekształceniu przedsiębiorcy
 • Art. 58413: odpowiedzialność za zobowiązania przedsiębiorcy przekształconego powstałe przed dniem przekształcenia
 • Tytuł V. Przepisy karne
 • Art. 585: uchylony
 • Art. 586: odpowiedzialność za niezgłoszenie wniosku o upadłość spółki handlowej
 • Art. 587: odpowiedzialność za ogłoszenie lub przedstawienie nieprawdziwych danych określonym podmiotom w spółce handlowej
 • Art. 5871: odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków informacyjnych
 • Art. 5872: odpowiedzialność za nie zapewnienie doradcy rady nadzorczej dostępu do dokumentów i informacji
 • Art. 588: odpowiedzialność za dopuszczenie do nabycia przez spółkę handlową własnych udziałów lub akcji
 • Art. 589: odpowiedzialność za złamanie zakazu wydawania dokumentów inkorporujących prawa do zysków w spółce z o.o.
 • Art. 5891: odpowiedzialność za dopuszczenie do wydania przez spółkę tytułów uczestnictwa w dochodach lub podziale majątku spółki
 • Art. 5892: odpowiedzialność za dopuszczenie do wydania przez spółkę tytułów uczestnictwa w dochodach lub w podziale majątku spółki
 • Art. 590: odpowiedzialność za umożliwienie bezprawnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub bezprawnego wykonywania praw mniejszości:
 • Art. 591: odpowiedzialność za bezprawne posługiwanie się dokumentem przy głosowaniu na walnym zgromadzeniu lub wykonywaniu praw mniejszości
 • Art. 592: odpowiedzialność za bezprawne wydanie akcji spółki
 • Art. 593: właściwość rzeczowa sądów w sprawach naruszenia przepisów ustawy
 • Art. 594: odpowiedzialność członków zarządu spółki handlowej za niewykonanie obowiązków określonych w ustawie
 • Art. 595: odpowiedzialność za niezgodność pism i zamówień handlowych z przepisami
 • Art. 5951: odpowiedzialność za składanie oferty nabycia udziałów w spółce z o.o. z naruszeniem przepisów ustawy
 • Art. 5952: odpowiedzialność za składanie oferty objęcia nowych udziałów w spółce z o.o. z naruszeniem przepisów ustawy
 • Tytuł VI. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i przepisy końcowe
 • Dział I. Zmiany w przepisach obowiązujących
 • Art. 596: zmiana rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadłościowe
 • Art. 597: zmiana ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
 • Art. 598: zmiana ustawy - Prawo o adwokaturze
 • Art. 599: zmiana ustawy o radcach prawnych
 • Art. 600: zmiana ustawy – Prawo o notariacie
 • Art. 601: zmiana ustawy o rachunkowości
 • Art. 602: zmiana ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie
 • Art. 603: zmiana ustawy o obligacjach
 • Art. 604: zmiana ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej
 • Art. 605: zmiana ustawy o doradztwie podatkowym
 • Art. 606: zmiana ustawy o zawodzie lekarza
 • Art. 607: zmiana ustawy – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi
 • Art. 608: zmiana ustawy – Ordynacja podatkowa
 • Art. 609: zmiana ustawy – Prawo bankowe
 • Dział II. Przepisy przejściowe
 • Art. 610: utrata mocy przepisów dotyczących spraw unormowanych w ustawie
 • Art. 611: pozostające w mocy przepisy szczególne
 • Art. 612: stosunki prawne w zakresie spółek handlowych istniejące w dniu wejścia w życie ustawy
 • Art. 613: uprawnienia wspólników i akcjonariuszy nabyte przed dniem wejścia w życie ustawy
 • Art. 614: świadectwa założycielskie i akcje użytkowe
 • Art. 615: obowiązki członków organów spółek kapitałowych
 • Art. 616: sprawy o wpis do rejestru spółek niezakończone do dnia wejścia w życie ustawy
 • Art. 617: stosowanie przepisów do łączenia i przekształcenia spółek kapitałowych
 • Art. 618: stosowanie przepisów ustawy do koncesji, zezwoleń i ulg przyznanych po dniu wejścia w życie ustawy
 • Art. 619: uchwały wspólników i organów spółek kapitałowych powzięte przed dniem wejścia ustawy w życie
 • Art. 620: stosowanie przepisów do oceny skutków zdarzeń prawnych
 • Art. 621: roszczenia powstałe przed dniem wejścia w życie ustawy
 • Art. 622: sprawy wszczęte przed sądami przed dniem wejścia w życie ustawy
 • Art. 623: obowiązek dostosowania umów, aktów założycielskich lub statutów do przepisów ustawy
 • Art. 624: obowiązek podwyższenia kapitału zakładowego
 • Art. 625: uprzywilejowanie akcji Skarbu Państwa
 • Art. 626: uchylony
 • Art. 627: uchylony
 • Art. 628: obowiązek stosowania przepisów ustawy
 • Art. 629: obowiązek stosowania przepisów ustawy
 • Art. 630: powoływanie w przepisach rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej
 • Dział III. Przepisy końcowe
 • Art. 631: utrata mocy rozporządzeń Prezydenta Rzeczypospolitej
 • Art. 632: uchylony
 • Art. 633: wejście ustawy w życie

Informacje dla Użytkownika

Dane Serwisu: Prawomaniacy Sp. z o.o., ul. Bajkowa 127/6, 10-696 Olsztyn, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000349059. Dane do kontaktu: e-mail kontakt@arslege.pl tel. 513-842-650.

Sposób zapłaty: płatności za pośrednictwem Przelewy24 (przelewy on-line, płatność kartą kredytową, możliwośc płatności przekazem pocztowym).

Termin zapłaty: zamówienie można opłacić w ciągu 7 dni od dnia dodania go do koszyka.

Dostęp jest aktywny od momentu zaksięgowania kwoty.

Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na na adres skrzynki pocztowej wskazanej w reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w ciągu 14 dni, liczonych od momentu zawarcia umowy bez podawania przyczyny. W tym celu powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (można skorzystać z gotowego formularza) i dostarczyć je drogą pocztową na adres Serwisu lub drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl W przypadku złożenia oświadczenia drogą elektroniczną Serwis potwierdzi odebranie wiadomości poprzez wysłanie do Użytkownika wiadomości e-mail. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, Serwis zwróci Użytkownikowi zapłaconą kwotę w taki sam sposób, w jaki została ona uiszczona.

Warunki techniczne - do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
 1. dostępu do sieci Internet;
 2. indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;
 3. zarejestrowanie się w Serwisie,
 4. skonfigurowanej prawidłowo przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Explorer 11, Mozilla Firefox 34.05, Google Chrome 39.0, Opera 26.0;
 5. w razie pobierania plików z Serwisu - posiadanie i zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pobranego pliku w formacie PDF, DOC, RTF, XLS lub MP3 oraz Flash Player do odtwarzania plików mp3.


W celu polubownego rozwiązania sporów powstałych w wyniku zawartej umowy z Serwisem, Użytkownik ma prawo zwrócić się do:
 1. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (WIIH),
 2. stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy WIIH,
  a także skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów lub organizacji społecznych, których zadaniem statutowym jest ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów).


Audioustawy - w przypadku zakupu będąc zarejestrowanym w serwisie audioustawy dostępne są w zakładce [link] przez okres 3 miesięcy (w tym czasie aktualizacja jest darmowa)
- zakup bez rejestracji - audioustawę można pobrać za pomocą linku zawartego w wiadomości e-mail, stan prawny audioustawy jest na dzień zakupu (nie podlega aktualizacji)

Przy zakupie kazusów użytkownik kupuje konkretną ilość kazusów. Następnie odblokowuje wybrane przez siebie kazusy wybierając ze wszystkich dostępnych w serwisie. Użytkownik może odblokować tyle kazusów ile zakupił. Możliwy jest również zakup dostępu na określony czas do wszystkich kazusów.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.