Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Audioustawa


Kodeks pracy

Wykorzystaj zmysł słuchu

Oszczędzaj czas

Ucz się w każdym miejscu

 
 • Darmowa aktualizacja przez 3 miesiące
 • Uniwersalny format mp3
 • Pobieranie bezpośrednio ze strony serwisu
 • Łatwa nawigacja, artykuły z indeksami rzeczowymi
Wartość audioustawy:

Cena: 11,99

  Dodaj do koszyka
 • Stan prawny na dzień: 2024-05-21
 • Czas trwania: 08:45:12
 • Rozmiar: 209 MB
Co to jest audioustawa?
 • DZIAŁ PIERWSZY. PRZEPISY OGÓLNE
 • Rozdział I. Przepisy wstępne
 • Art. 1: zakres regulacji ustawy
 • Art. 2: pojęcie pracownika
 • Art. 3: pojęcie pracodawcy
 • Art. 31: podmiot wykonujący czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę
 • Art. 4: uchylony
 • Art. 5: kodeks pracy a regulacje szczególne
 • Art. 6: uchylony
 • Art. 7: uchylony
 • Art. 8: klauzula generalna zakazu nadużywania praw podmiotowych
 • Art. 9: źródła prawa pracy
 • Art. 91: czasowe zawieszenie stosowania przepisów prawa pracy
 • Rozdział II. Podstawowe zasady prawa pracy
 • Art. 10: prawo wyboru pracy
 • Art. 11: swoboda nawiązania stosunku pracy
 • Art. 111: poszanowanie dóbr osobistych pracownika
 • Art. 112: równe prawa pracowników
 • Art. 113: zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu
 • Art. 12: uchylony
 • Art. 13: godziwe wynagrodzenie za pracę
 • Art. 14: prawa do wypoczynku
 • Art. 15: bezpieczne warunki pracy
 • Art. 16: zaspokajania bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeb pracowników
 • Art. 17: ułatwianie podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Art. 18: zgodność postanowień umów o pracę z przepisami ustawy
 • Art. 181: organizacje zawodowe pracowników i pracodawców
 • Art. 182: udział pracowników w zarządzaniu zakładem
 • Art. 183: obowiązek tworzenia warunków do korzystania z niektórych uprawnień pracowniczych
 • Rozdział IIa. Równe traktowanie w zatrudnieniu
 • Art. 183a: zakaz dyskryminacji pracowników
 • Art. 183b: naruszenia zasady równego traktowania pracowników
 • Art. 183c: prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę
 • Art. 183d: odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania pracowników
 • Art. 183e: zakaz dyskryminacji
 • Rozdział IIb. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy
 • Art. 184: państwowe organy nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy
 • Art. 185: społeczna inspekcja pracy
 • Art. 19: uchylony
 • Art. 20: uchylony
 • Art. 21: uchylony
 • DZIAŁ DRUGI. STOSUNEK PRACY
 • Rozdział I. Przepisy ogólne
 • Art. 22: nawiązanie stosunku pracy
 • Art. 221: zakres danych osobowych żądanych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Art. 221a: zgoda ubiegającego się o zatrudnienie lub pracownika na przetwarzanie danych
 • Art. 221b: przetwarzanie danych biometrycznych ubiegającego się o pracę lub pracownika
 • Art. 221c: kontrola trzeźwości pracowników
 • Art. 221d: niedopuszczenie do pracy pracownika w stanie po użyciu alkoholu albo stanie nietrzeźwości
 • Art. 221e: kontrola pracowników na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu
 • Art. 221f: niedopuszczenie do pracy pracownika w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu
 • Art. 221g: rozporządzenie w sprawie badań na obecność w organizmie alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu
 • Art. 221h: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do pracowników zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pracy
 • Art. 222: monitoring terenu
 • Art. 223: monitoring poczty elektronicznej
 • Art. 23: uchylony
 • Art. 231: przejście zakładu pracy na innego pracodawcę
 • Art. 231a: porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia
 • Art. 232: współdziałanie pracodawcy z zakładową organizacją związkową
 • Art. 24: uchylony
 • Rozdział II. Umowa o pracę
 • Oddział 1. Zawarcie umowy o pracę
 • Art. 25: umowa o pracę na okres próbny
 • Art. 251: umowy o pracę na czas określony
 • Art. 26: termin nawiązania stosunku pracy
 • Art. 261: zakaz jednoczesnego świadczenia przez pracownika pracy innemu pracodawcy
 • Art. 27: uchylony
 • Art. 28: uchylony
 • Art. 29: elementy umowy o pracę i tryb zawarcia umowy
 • Art. 291: wyjazd pracownika do pracy lub w celu wykonania zadania służbowego poza granicami kraju
 • Art. 292: zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • Art. 293: wniosek pracownika o zmianę rodzaju umowy lub warunków pracy
 • Art. 294: niedopuszczalność wypowiedzenia umowy o pracę lub jej rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracodawcę
 • Oddział 2. Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę
 • Art. 30: rozwiązanie umowy o pracę
 • Art. 31: uchylony
 • Oddział 3. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
 • Art. 32: rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
 • Art. 33: uchylony
 • Art. 331: uchylony
 • Art. 34: długość okresu wypowiedzenia umowy na okres próbny
 • Art. 35: uchylony
 • Art. 36: okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub określony
 • Art. 361: skrócenie okresu wypowiedzenia w razie upadłości lub likwidacji pracodawcy
 • Art. 362: zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia
 • Art. 37: zwolnienie na poszukiwanie pracy
 • Art. 38: zawiadomienie zakładowej organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę
 • Art. 39: zakaz wypowiadania umowy o pracę pracownikowi w wieku przedemerytalnym
 • Art. 40: wyłączenie ochrony pracownika w wieku przedemerytalnym
 • Art. 41: zakaz wypowiadania umowy o pracę w czasie nieobecności pracownika w pracy
 • Art. 411: wyłączenie ochrony pracowników w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy
 • Art. 42: wypowiedzenie zmieniające warunki pracy lub płacy
 • Art. 43: wyłączenie zakazu wypowiedzenia warunków pracy i płacy pracownikowi w wieku przedemerytalnym
 • Oddział 4. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę
 • Art. 44: odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę
 • Art. 45: orzeczenia sądu pracy w razie bezprawnego wypowiedzenia umowy o pracę
 • Art. 46: uchylony
 • Art. 47: wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy pracownika przywróconego do pracy
 • Art. 471: odszkodowanie w razie bezprawnego wypowiedzenia umowy o pracę
 • Art. 48: odmowa ponownego zatrudnienia pracownika po przywróceniu go do pracy
 • Art. 49: skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę
 • Art. 50: odszkodowanie w razie bezprawnego wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny lub określony
 • Art. 51: zaliczenie do stażu pracy pracownikowi przywróconemu do pracy okresu pozostawania bez pracy
 • Oddział 5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • Art. 52: rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika
 • Art. 53: rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika
 • Art. 54: uchylony
 • Art. 55: rozwiązanie bez wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika
 • Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • Art. 56: roszczenie o przywrócenie do pracy lub o odszkodowanie
 • Art. 57: wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy pracownika przywróconego do pracy po bezprawnym rozwiązaniu umowy
 • Art. 58: odszkodowanie w razie bezprawnego rozwiązania bez wypowiedzenia umowy o pracę
 • Art. 59: odszkodowanie w razie bezprawnego rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę zawartej na czas określony
 • Art. 60: odszkodowanie za bezprawne rozwiązanie umowy o pracę w okresie wypowiedzenia
 • Art. 61: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy o odszkodowaniu w razie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • Oddział 6a. Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • Art. 611: odszkodowanie dla pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • Art. 612: wysokość odszkodowania dla pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • Art. 62: uchylony
 • Oddział 7. Wygaśnięcie umowy o pracę
 • Art. 63: wygaśnięcie umowy umowy o pracę z mocy prawa
 • Art. 631: wygaśnięcie stosunku pracy wskutek śmierci pracownika
 • Art. 632: wygaśnięcie umowy o pracę wskutek śmierci pracodawcy
 • Art. 64: uchylony
 • Art. 65: uchylony
 • Art. 66: wygaśnięcie umowy w razie tymczasowego aresztowania pracownika
 • Art. 67: odwołanie do sądu pracy w razie naruszenia przepisów dotyczących wygaśnięcia umowy o pracę
 • Rozdział IIa. (uchylony)
 • Art. 671: uchylony
 • Art. 672: uchylony
 • Art. 673: uchylony
 • Art. 674: uchylony
 • Rozdział IIb. (uchylony)
 • Art. 675: uchylony
 • Art. 676: uchylony
 • Art. 677: uchylony
 • Art. 678: uchylony
 • Art. 679: uchylony
 • Art. 6710: uchylony
 • Art. 6711: uchylony
 • Art. 6712: uchylony
 • Art. 6713: uchylony
 • Art. 6714: uchylony
 • Art. 6715: uchylony
 • Art. 6716: uchylony
 • Art. 6717: uchylony
 • Rozdział IIc. Praca zdalna
 • Art. 6718: miejsce wykonywania pracy zdalnej
 • Art. 6719: uzgodnienia umowy o pracę dotyczące wykonywania pracy zdalnej
 • Art. 6720: porozumienie w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej
 • Art. 6721: informacje przekazywane pracownikowi po zawarciu umowy o pracę dotyczące wykonywania pracy zdalnej
 • Art. 6722: wniosek o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy
 • Art. 6723: negatywne przesłanki wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę
 • Art. 6724: obowiązki pracodawcy wobec pracownika wykonującego pracę zdalną
 • Art. 6725: negatywne przesłanki zaliczenia do przychodu niektórych kosztów pracodawcy zapewniającego pracownikowi warunki do pracy zdalnej
 • Art. 6726: procedury ochrony danych osobowych na potrzeby wykonywania pracy zdalnej
 • Art. 6727: wzajemne porozumiewanie się pracodawcy i pracownika wykonującego pracę zdalną
 • Art. 6728: kontrola wykonywania pracy zdalnej przez pracownika
 • Art. 6729: zasady traktowania pracownika wykonującego pracę zdalną
 • Art. 6730: umożliwianie pracownikowi wykonującemu pracę zdalną przebywania na terenie zakładu pracy i korzystania z działalności socjalnej
 • Art. 6731: obowiązki pracodawcy wobec pracownika w czasie wykonywania przez niego pracy zdalnej
 • Art. 6732: forma składania wniosków przez pracownika wykonującego pracę zdalną
 • Art. 6733: praca zdalna wykonywana okazjonalnie
 • Art. 6734: odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących pracy zdalnej do stosunków pracy nawiązanych na innej podstawie niż umowa o pracę
 • Rozdział III. Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę
 • Oddział 1. Stosunek pracy na podstawie powołania
 • Art. 68: nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania
 • Art. 681: poprzedzenie nawiązania stosunku pracy na podstawie powołania konkursem
 • Art. 682: termin i forma nawiązania stosunku pracy na podstawie powołania
 • Art. 683: rozwiązanie poprzedniego stosunku pracy w związku z powołaniem na stanowisko w wyniku konkursu
 • Art. 69: nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania
 • Art. 70: odwołanie ze stanowiska pracownika zatrudnionego na podstawie powołania
 • Art. 71: zatrudnienie pracownika przy innej pracy pracownika w okresie wypowiedzenia
 • Art. 72: bieg wypowiedzenia w razie odwołania pracowników pozostających pod ochroną
 • Oddział 2. Stosunek pracy na podstawie wyboru
 • Art. 73: nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy na podstawie wyboru
 • Art. 74: powrót do pracy pracownika pozostającego w związku z wyborem na urlopie bezpłatnym
 • Art. 75: odprawa pracownika nie korzystającego w związku z wyborem z urlopu bezpłatnego
 • Oddział 3. Stosunek pracy na podstawie mianowania
 • Art. 76: nawiązanie stosunku pracy na podstawie mianowania
 • Oddział 4. Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę
 • Art. 77: spółdzielcza umowa o pracę
 • DZIAŁ TRZECI. WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ I INNE ŚWIADCZENIA
 • Rozdział I. Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą
 • Art. 771: układy zbiorowe pracy
 • Art. 772: regulamin wynagradzania
 • Art. 773: warunki wynagradzania i świadczeń pracowników państwowych jednostek sfery budżetowej
 • Art. 774: uchylony
 • Art. 775: należności z tytułu podróży służbowej
 • Rozdział Ia. Wynagrodzenie za pracę
 • Art. 78: warunki ustalania wynagrodzenia za pracę
 • Art. 79: uchylony
 • Art. 80: warunki wynagrodzenia za pracę
 • Art. 81: wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy
 • Art. 82: wynagrodzenie w razie wadliwego wykonania z winy pracownika produktów lub usług
 • Art. 83: normy pracy
 • Rozdział II. Ochrona wynagrodzenia za pracę
 • Art. 84: niedopuszczalność zrzeczenia się lub przeniesienia na inną osobę prawa do wynagrodzenia
 • Art. 85: terminy wypłaty wynagrodzenia za pracę
 • Art. 86: wypłata wynagrodzenia za pracę
 • Art. 87: potrącenia z wynagrodzenia za pracę
 • Art. 871: kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia za pracę
 • Art. 88: potrącenia z wynagrodzenia za pracę świadczeń alimentacyjnych
 • Art. 89: uchylony
 • Art. 90: odesłanie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i przepisów o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych
 • Art. 91: wymóg uzyskania zgody pracownika na potrącenia z wynagrodzenia za pracę
 • Rozdział III. Świadczenie przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy
 • Art. 92: wynagrodzenie za czas niezdolności pracownika do pracy
 • Rozdział IIIa. Odprawa rentowa lub emerytalna
 • Art. 921: odprawa pieniężna w związku z przejściem pracownika na rentę lub emeryturę
 • Rozdział IV. Odprawa pośmiertna
 • Art. 93: odprawa pośmiertna dla członków rodziny pracownika
 • DZIAŁ CZWARTY. OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA
 • Rozdział I. Obowiązki pracodawcy
 • Art. 94: katalog podstawowych obowiązków pracodawcy
 • Art. 941: informowanie o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu
 • Art. 942: obowiązek informowania o możliwości zmiany wymiaru czasu pracy lub awansu albo wolnych stanowiskach pracy
 • Art. 943: obowiązki pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi
 • Art. 944: szczególne okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • Art. 945: kontynuacja prowadzenia dotychczasowej dokumentacji pracownika
 • Art. 946: informacje o dokumentacji pracowniczej przekazywane pracownikowi wraz ze świadectwem pracy
 • Art. 947: niszczenie dokumentacji pracowniczej po upływie terminu do jej odbioru
 • Art. 948: zmiana postaci prowadzonej i przechowywanej dokumentacji pracowniczej
 • Art. 949: obowiązki informacyjne pracodawcy w zakresie dokumentacji pracowniczej
 • Art. 9410: niszczenie poprzedniej postaci nieodebranej dokumentacji pracowniczej
 • Art. 9411: równoważność postaci dokumentacji pracowniczej
 • Art. 9412: wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej
 • Art. 9413: szkolenia pracowników
 • Art. 95: uchylony
 • Art. 96: uchylony
 • Art. 97: świadectwo pracy
 • Art. 971: żądanie zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy
 • Art. 98: uchylony
 • Art. 99: odszkodowanie za niewydanie lub wydanie niewłaściwego świadectwa pracy
 • Rozdział II. Obowiązki pracownika
 • Art. 100: katalog podstawowych obowiązków pracownika
 • Art. 101: uchylony
 • Rozdział IIa. Zakaz konkurencji
 • Art. 1011: zakaz konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy
 • Art. 1012: zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy
 • Art. 1013: forma umowy o zakazie konkurencji
 • Art. 1014: zakaz konkurencji a przepisy odrębne
 • Rozdział III. Kwalifikacje zawodowe pracowników
 • Art. 102: ustalanie kwalifikacji zawodowych pracowników
 • Art. 103: utracił moc
 • Art. 1031: uprawnienia pracownika podnoszącego kwalifikacje zawodowe
 • Art. 1032: wymiar urlopu szkoleniowego
 • Art. 1033: dodatkowe świadczenia pracownika podnoszącego kwalifikacje zawodowe
 • Art. 1034: umowa z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe
 • Art. 1035: zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracownika
 • Art. 1036: uprawnienia pracownika zdobywającego lub uzupełniającego wiedzę i umiejętności
 • Rozdział IV. Regulamin pracy
 • Art. 104: regulamin pracy
 • Art. 1041: elementy regulaminu pracy
 • Art. 1042: uzgadnianie treści regulaminu pracy
 • Art. 1043: wejście w życie regulaminu pracy
 • Art. 1044: uchylony
 • Rozdział V. Nagrody i wyróżnienia
 • Art. 105: przesłanki przyznania nagród i wyróżnień
 • Art. 106: uchylony
 • Art. 107: uchylony
 • Rozdział VI. Odpowiedzialność porządkowa pracowników
 • Art. 108: kary porządkowe
 • Art. 109: zasady stosowania kar porządkowych
 • Art. 110: zawiadomienia pracownika o zastosowanej karze porządkowej
 • Art. 111: okoliczności uwzględniane przy stosowaniu kary porządkowej
 • Art. 112: sprzeciw wobec zastosowanej kary porządkowej
 • Art. 113: zatarcie kary porządkowej
 • Art. 1131: uchylony
 • DZIAŁ PIĄTY. ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA PRACOWNIKÓW
 • Rozdział I. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy
 • Art. 114: odpowiedzialność materialna pracownika za wyrządzoną szkodę
 • Art. 115: zakres odpowiedzialności pracownika za wyrządzoną szkodę
 • Art. 116: obowiązek udowodnienia odpowiedzialności pracownika za szkodę
 • Art. 117: ograniczenie odpowiedzialności pracownika za szkodę
 • Art. 118: odpowiedzialność pracownika w razie zbiorowego wyrządzenia szkody
 • Art. 119: zasady ustalania wysokości odszkodowania za szkodę
 • Art. 120: odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej
 • Art. 121: naprawienie szkody na podstawie ugody pomiędzy pracodawcą i pracownikiem
 • Art. 1211: niewykonania przez pracownika ugody w sprawie naprawienia szkody
 • Art. 122: odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną umyślnie
 • Art. 123: uchylony
 • Rozdział II. Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi
 • Art. 124: odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone
 • Art. 125: wspólna odpowiedzialność materialna pracowników za mienie powierzone
 • Art. 126: rozporządzenie w sprawie stosowania przepisów o odpowiedzialności pracowników za powierzone mienie
 • Art. 127: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do odpowiedzialności za mienie powierzone
 • DZIAŁ SZÓSTY. CZAS PRACY
 • Rozdział I. Przepisy ogólne
 • Art. 128: ustawowe pojęcie czasu pracy
 • Rozdział II. Normy i ogólny wymiar czasu pracy
 • Art. 129: wymiar i rozkłady czasu pracy
 • Art. 1291: uchylony
 • Art. 1292: uchylony
 • Art. 1293: uchylony
 • Art. 1294: uchylony
 • Art. 1295: uchylony
 • Art. 1295a: uchylony
 • Art. 1296: uchylony
 • Art. 1297: uchylony
 • Art. 1298: uchylony
 • Art. 1299: uchylony
 • Art. 12910: uchylony
 • Art. 12911: uchylony
 • Art. 130: zasady ustalania wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym
 • Art. 131: wymiar tygodniowego przeciętnego czasu pracy
 • Rozdział III. Okresy odpoczynku
 • Art. 132: nieprzerwany dobowy odpoczynek pracownika
 • Art. 133: nieprzerwany tygodniowy odpoczynek pracownika
 • Art. 134: prawo do przerwy w pracy
 • Rozdział IV. Systemy i rozkłady czasu pracy
 • Art. 135: system równoważnego czasu pracy
 • Art. 136: czas pracy przy dozorze urządzeń lub pozostawaniu w pogotowiu do pracy
 • Art. 137: czas pracy przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób oraz pracowników straży pożarnych i służb ratowniczych
 • Art. 138: system czasu pracy w ruchu ciągłym
 • Art. 139: system przerywanego czasu pracy
 • Art. 140: system zadaniowego czasu pracy
 • Art. 1401: ruchomy czas pracy
 • Art. 141: przerwa w pracy na posiłek lub załatwienie spraw osobistych
 • Art. 142: indywidualny rozkład czasu pracy
 • Art. 1421: wniosek o wykonywanie pracy w innym systemie lub rozkładzie czasu pracy
 • Art. 143: system skróconego tygodnia pracy
 • Art. 144: system pracy weekendowej
 • Art. 145: czas pracy w warunkach szczególnie uciążliwych
 • Art. 146: dopuszczalność pracy zmianowej
 • Art. 147: dni wolne od pracy
 • Art. 148: wymiar czasu pracy niektórych kategorii pracowników
 • Art. 1481: zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych
 • Art. 149: ewidencja czasu pracy
 • Art. 150: ustalanie systemu i rozkładu czasu pracy oraz okresów rozliczeniowych
 • Rozdział V. Praca w godzinach nadliczbowych
 • Art. 151: praca w godzinach nadliczbowych
 • Art. 1511: dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych
 • Art. 1512: czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych
 • Art. 1513: dzień wolny za pracę w dniu wolnym od pracy
 • Art. 1514: praca w godzinach nadliczbowych kadry zarządzającej i kierowniczej
 • Art. 1515: pozostawanie w gotowości do wykonywania pracy (dyżur)
 • Art. 1516: dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych po ustaniu stosunku pracy przed upływem okresu rozliczeniowego
 • Rozdział VI. Praca w porze nocnej
 • Art. 1517: czas pracy w porze nocnej
 • Art. 1518: dodatek za pracę w porze nocnej
 • Rozdział VII. Praca w niedziele i święta
 • Art. 1519: dni wolne od pracy
 • Art. 1519a: uchylony
 • Art. 1519b: ograniczenia w wykonywaniu pracy w placówkach handlowych w niedziele i święta i inne dni
 • Art. 15110: dopuszczalność pracy w niedziele i święta
 • Art. 15111: dni wolne od pracy lub dodatek do wynagrodzenia za pracę w niedziele i święta
 • Art. 15112: prawo do niedzieli wolnej od pracy
 • DZIAŁ SIÓDMY. URLOPY PRACOWNICZE
 • Rozdział I. Urlopy wypoczynkowe
 • Art. 152: prawo do urlopu wypoczynkowego
 • Art. 153: nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego
 • Art. 154: wymiar urlopu wypoczynkowego
 • Art. 1541: wymiar urlopu wypoczynkowego
 • Art. 1542: zasady udzielania urlopu wypoczynkowego
 • Art. 155: wliczanie okresu nauki do oo okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu
 • Art. 1551: wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika w razie ustania stosunku pracy
 • Art. 1552: wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika powracającego do pracy u dotychczasowego pracodawcy
 • Art. 1552a: zasady ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowego
 • Art. 1553: niepełny dzień urlopu
 • Art. 156: uchylony
 • Art. 157: uchylony
 • Art. 158: urlop uzupełniający
 • Art. 159: uchylony
 • Art. 160: uchylony
 • Art. 161: termin udzielenia urlopu wypoczynkowego
 • Art. 162: podział urlopu wypoczynkowego na części
 • Art. 163: plan urlopów
 • Art. 164: przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego z inicjatywy pracownika lub pracodawcy
 • Art. 165: przesunięcie terminu urlopu z przyczyn leżących po stronie pracownika
 • Art. 166: udzielenie niewykorzystanej części urlopu wypoczynkowego
 • Art. 167: odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego
 • Art. 1671: obowiązek wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia umowy o pracę
 • Art. 1672: urlop wypoczynkowy na żądanie
 • Art. 1673: wymiar urlopu na żądanie
 • Art. 168: termin udzielenia niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego
 • Art. 169: uchylony
 • Art. 170: uchylony
 • Art. 171: ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
 • Art. 172: wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego
 • Art. 1721: świadczenie pieniężne za czas urlopu wypoczynkowego
 • Art. 173: rozporządzenie w sprawie ustalania i udzielania urlopu wypoczynkowego
 • Rozdział Ia. Urlop opiekuńczy
 • Art. 1731: urlop opiekuńczy
 • Art. 1732: wliczanie urlopu opiekuńczego do okresu zatrudnienia
 • Art. 1733: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do pracownika korzystającego z urlopu opiekuńczego
 • Rozdział II. Urlopy bezpłatne
 • Art. 174: udzielanie urlopu bezpłatnego
 • Art. 1741: urlop bezpłatny na czas wykonywania pracy u innego pracodawcy
 • Art. 175: uchylony
 • Art. 1751: objaśnienie pojęć działu
 • DZIAŁ ÓSMY. UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM
 • Art. 176: zakaz wykonywania niektórych prac przez kobiety w ciąży lub karmiące piersią
 • Art. 177: ochrona pracownicza w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego
 • Art. 178: ochrona pracownicza kobiet w ciąży i pracownika wychowującego dziecko do ósmego roku życia
 • Art. 1781: ochrona pracownicy w okresie ciąży
 • Art. 179: zmiana warunków pracy pracownicy w ciąży lub karmiącej dziecko piersią
 • Art. 1791: uchylony
 • Art. 1792: uchylony
 • Art. 1793: uchylony
 • Art. 1794: uchylony
 • Art. 1795: uchylony
 • Art. 180: urlop macierzyński
 • Art. 1801: urlop macierzyński w przypadku zgonu dziecka
 • Art. 181: wykorzystanie urlopu macierzyńskiego w razie urodzenia dziecka wymagającego opieki szpitalnej
 • Art. 182: urlop macierzyński w razie porzucenia dziecka lub umieszczenia go w pieczy zastępczej
 • Art. 1821: uchylony
 • Art. 1821a: urlop rodzicielski
 • Art. 1821b: uchylony
 • Art. 1821c: udzielanie urlopu rodzicielskiego
 • Art. 1821d: wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego lub rezygnacja z urlopu rodzicielskiego
 • Art. 1821e: łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy
 • Art. 1821f: wydłużenie wymiaru urlopu rodzicielskiego
 • Art. 1821g: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do urlopu rodzicielskiego
 • Art. 1822: uchylony
 • Art. 1823: urlop ojcowski
 • Art. 1824: uchylony
 • Art. 183: urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego
 • Art. 1831: zasady udzielania urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
 • Art. 1832: uchylony
 • Art. 184: zasiłek macierzyński
 • Art. 185: zwolnienia od pracy pracownicy ciężarnej na badania lekarskie
 • Art. 186: urlop wychowawczy
 • Art. 1861: uchylony
 • Art. 1862: uprawnienia i obowiązki pracownika w czasie urlopu wychowawczego
 • Art. 1863: rezygnacja z urlopu wychowawczego
 • Art. 1864: zatrudnienie pracownika po powrocie z urlopu macierzyńskiego, wychowawczego, rodzicielskiego lub ojcowskiego
 • Art. 1865: zaliczanie okresu urlopu wychowawczego do okresu zatrudnienia
 • Art. 1866: uchylony
 • Art. 1867: obniżenie wymiaru czasu pracy na wniosek pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego
 • Art. 1868: ochrona przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego
 • Art. 1868a: rozporządzenie w sprawie wniosków o udzielenie urlopów: macierzyńskiego, na warunkach urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego lub rezygnacji z urlopów
 • Art. 187: przerwy w pracy na karmienie piersią
 • Art. 188: zwolnienie od pracy na opiekę nad dzieckiem
 • Art. 1881: wniosek pracownika o zastosowanie do niego elastycznej organizacji pracy
 • Art. 189: zasiłek opiekuńczy
 • Art. 1891: ograniczenia korzystania przez pracowników z uprawnień rodzicielskich
 • DZIAŁ DZIEWIĄTY. ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH
 • Rozdział I. Przepisy ogólne
 • Art. 190: ustawowe pojęcie młodocianego
 • Art. 191: zasady zatrudniania młodocianych
 • Art. 1911: zatrudnianie osoby, która ukończyła 18 lat w trakcie nauki w szkole podstawowej
 • Art. 192: obowiązki pracodawcy wobec pracowników młodocianych
 • Art. 193: ewidencja pracowników młodocianych
 • Rozdział II. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego
 • Art. 194: umowa o pracę z młodocianym w celu przygotowania zawodowego
 • Art. 195: elementy umowy w celu przygotowania zawodowego
 • Art. 196: dopuszczalność rozwiązania za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego
 • Rozdział III. Dokształcanie
 • Art. 197: obowiązek dokształcania się pracownika młodocianego
 • Art. 198: zwolnienie młodocianego od pracy w związku z dokształcaniem się
 • Art. 199: przedłużenie obowiązku dokształcania się młodocianego
 • Art. 200: rozporządzenie w sprawie określenia przypadków zwolnienia młodocianego od obowiązku dokształcania się
 • Rozdział IIIa. Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe
 • Art. 2001: prace, przy których mogą być zatrudniani młodociani
 • Art. 2002: ustalanie wymiaru i rozkładu czasu pracy młodocianego
 • Rozdział IV. Szczególna ochrona zdrowia
 • Art. 201: ochrona zdrowia pracownika młodocianego
 • Art. 202: wymiar czasu pracy młodocianego
 • Art. 203: zakaz zatrudniania młodocianego w godzinach nadliczbowych i porze nocnej
 • Art. 204: zatrudnianie młodocianych przy pracach wzbronionych
 • Rozdział V. Urlopy wypoczynkowe
 • Art. 205: urlop wypoczynkowy pracownika młodocianego
 • Rozdział VI. Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe
 • Art. 206: przygotowanie zawodowe młodocianych u pracodawców będących rzemieślnikami
 • DZIAŁ DZIESIĄTY. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
 • Rozdział I. Podstawowe obowiązki pracodawcy
 • Art. 207: obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy
 • Art. 2071: obowiązki informacyjne pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Art. 208: współdziałanie pracodawców zatrudniających pracowników w tym samym miejscu
 • Art. 209: uchylony
 • Art. 2091: obowiązki pracodawcy w zakresie pierwszej pomocy
 • Art. 2092: obowiązki pracodawcy w przypadku wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia
 • Art. 2093: uprawnienie pracowników do podjęcia działań w celu uniknięcia niebezpieczeństwa
 • Rozdział II. Prawa i obowiązki pracownika
 • Art. 210: prawo pracownika do powstrzymania się od wykonywania pracy
 • Art. 211: obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Art. 212: obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy osoby kierującej pracownikami
 • Rozdział III. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy
 • Art. 213: obowiązki pracodawcy w razie budowy lub przebudowy zakładu pracy
 • Art. 214: obowiązki pracodawcy w zakresie pomieszczeń pracy
 • Rozdział IV. Maszyny i inne urządzenia techniczne
 • Art. 215: obowiązki pracodawcy w zakresie maszyn i urządzeń
 • Art. 216: obowiązek wyposażenia maszyn i urządzeń technicznych w odpowiednie zabezpieczenia
 • Art. 217: zakaz wyposażania stanowisk pracy w maszyny i urządzenia techniczne nie spełniające wymogów
 • Art. 218: narzędzia pracy
 • Art. 219: wymagania szczególne wobec maszyn i urządzeń technicznych
 • Rozdział V. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia
 • Art. 220: obowiązek ustalenia stopnia szkodliwości dla zdrowia materiałów i procesów technologicznych
 • Art. 221: zasady stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin
 • Art. 222: ochrona pracowników przed substancjami rakotwórczymi i mutagennymi
 • Art. 2221: ochrona pracowników przed szkodliwymi czynnikami biologicznymi
 • Art. 223: ochrona pracowników przed promieniowaniem jonizującym
 • Art. 224: obowiązek zapobiegania niebezpieczeństwom dla zdrowia lub życia pracowników
 • Art. 225: obowiązek zapewnienia pracownikom asekuracji
 • Rozdział VI. Profilaktyka ochrony zdrowia
 • Art. 226: ocena, dokumentowanie i informowanie pracowników o ryzyku zawodowym
 • Art. 227: obowiązek stosowania środków zapobiegających chorobom zawodowym
 • Art. 228: Międzyresortowa Komisja do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy
 • Art. 229: wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie
 • Art. 230: obowiązki pracodawcy w razie choroby zawodowej pracownika
 • Art. 231: obowiązek przeniesienia pracownika do odpowiedniej pracy
 • Art. 232: obowiązek zapewnienia pracownikom posiłków i napojów
 • Art. 233: obowiązek zapewnienia pracownikom środków i urządzeń higieniczno-sanitarnych
 • Rozdział VII. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • Art. 234: obowiązki pracodawcy w razie wypadku przy pracy
 • Art. 235: obowiązek pracodawcy informowania o chorobach zawodowych
 • Art. 2351: ustawowe pojęcie choroby zawodowej
 • Art. 2352: rozpoznanie choroby zawodowej u pracownika
 • Art. 236: obowiązek analizowania przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych i stosowania środków zapobiegawczych
 • Art. 237: rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w przypadkach wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • Art. 2371: świadczenia pracownika z tytułu wypadku przy pracy, roszczenie o odszkodowanie
 • Rozdział VIII. Szkolenie
 • Art. 2372: problematyka bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w programach nauczania w szkołach
 • Art. 2373: obowiązek przeszkolenia pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Art. 2374: instrukcje i wskazówki pracodawcy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy
 • Art. 2375: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Rozdział IX. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze
 • Art. 2376: obowiązek dostarczenia pracownikowi środków ochrony indywidualnej
 • Art. 2377: obowiązek dostarczenia pracownikowi odzieży i obuwia roboczego
 • Art. 2378: ustalenia rodzajów środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego
 • Art. 2379: wymóg stosowania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego
 • Art. 23710: przechowywanie skażonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego
 • Rozdział X. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Art. 23711: służba bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Rozdział XI. Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Art. 23711a: konsultacje pracodawcy z pracownikami działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Art. 23712: komisja bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Art. 23713: zadania komisji bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Art. 23713a: wybór przedstawicieli pracowników do konsultacji z pracodawcą w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Rozdział XII. Obowiązki organów sprawujących nadzór nad przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi lub samorządowymi
 • Art. 23714: obowiązki w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy organów nadzorczych
 • Rozdział XIII. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania prac w różnych gałęziach pracy
 • Art. 23715: rozporządzenia w sprawie przepisów szczególnych bezpieczeństwa i higieny pracy
 • DZIAŁ JEDENASTY. UKŁADY ZBIOROWE PRACY
 • Rozdział I. Przepisy ogólne
 • Art. 238: objaśnienie pojęć działu
 • Art. 239: zakres podmiotowy układu zbiorowego pracy
 • Art. 240: elementy układu zbiorowego pracy
 • Art. 241: uchylony
 • Art. 2411: zobowiązania stron przy stosowaniu układu zbiorowego pracy
 • Art. 2412: rokowania przed zwarciem układu zbiorowego pracy
 • Art. 2413: rokowania przed zawarciem układu zbiorowego pracy
 • Art. 2414: obowiązek udzielenia przez pracodawcę informacji o swojej sytuacji ekonomicznej
 • Art. 2415: forma zawarcia układu zbiorowego pracy
 • Art. 2416: wyjaśnienie treści postanowień układu zbiorowego pracy
 • Art. 2417: rozwiązywanie i wypowiadanie układu zbiorowego pracy
 • Art. 2418: stosowanie postanowień układu zbiorowego pracy po przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę
 • Art. 2419: protokoły dodatkowe do układu zbiorowego pracy
 • Art. 24110: porozumienie o stosowaniu układu zbiorowego pracy przez podmioty nie będące jego stronami
 • Art. 24111: obowiązek wpisu układu zbiorowego pracy do rejestru
 • Art. 24112: wejście układu zbiorowego pracy w życie
 • Art. 24113: stosowanie postanowień układu zbiorowego pracy
 • Rozdział II. Ponadzakładowwy układ pracy
 • Art. 24114: strony ponadzakładowego układu zbiorowego pracy
 • Art. 24114a: rokowania i zawarcie ponadzakładowego układu zbiorowego pracy
 • Art. 24115: inicjatywa zawarcia ponadzakładowego układu zbiorowego pracy
 • Art. 24116: wspólna reprezentacja pracowników w rokowaniach w celu zawarcia ponadzakładowego układu zbiorowego pracy
 • Art. 24117: uchylony
 • Art. 24118: rozszerzenie stosowania ponadzakładowego układu zbiorowego pracy
 • Art. 24119: układ ponadzakładowy a przekształcenie organizacji związkowych
 • Art. 24120: uchylony
 • Art. 24121: uchylony
 • Rozdział III. Zakładowy układ zbiorowy pracy
 • Art. 24122: uchylony
 • Art. 24123: strony zakładowego układu zbiorowego pracy
 • Art. 24124: inicjatywa zawarcia zakładowego układu zbiorowego pracy
 • Art. 24125: reprezentacja pracowników w rokowaniach w celu zawarcia zakładowego układu zbiorowego pracy
 • Art. 24125a: uchylony
 • Art. 24126: ograniczenia treści postanowień zakładowego układu zbiorowego pracy
 • Art. 24127: zawieszenie stosowania zakładowego układu zbiorowego pracy
 • Art. 24128: rokowania i zawarcie zakładowego układu zbiorowego pracy obejmującego więcej niż jednego pracodawcę
 • Art. 24129: połączenie lub rozwiązanie zakładowych organizacji związkowych
 • Art. 24130: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do międzyzakładowej organizacji związkowej
 • DZIAŁ DWUNASTY. ROZPATRYWANIE SPORÓW O ROSZCZENIA ZE STOSUNKÓW PRACY
 • Rozdział I. Przepisy ogólne
 • Art. 242: dochodzenie przez pracownika roszczeń ze stosunku pracy
 • Art. 243: polubowne załatwianie sporów ze stosunku pracy
 • Rozdział II. Postępowanie pojednawcze
 • Art. 244: komisje pojednawcze
 • Art. 245: powoływanie, kadencja i liczba członków komisji pojednawczych
 • Art. 246: zakaz członkostwa w komisji pojednawczej
 • Art. 247: regulamin postępowania pojednawczego
 • Art. 248: wszczęcie postępowania przez komisję pojednawczą
 • Art. 249: zespoły komisji pojednawczej
 • Art. 250: uchylony
 • Art. 251: termin zakończenia postępowania przed komisją pojednawczą
 • Art. 252: wpis ugody zawartej przed komisją pojednawczą do protokołu posiedzenia zespołu komisji
 • Art. 253: niedopuszczalność zawarcia ugody
 • Art. 254: przekazanie sprawy sądowi pracy przez komisję pojednawczą
 • Art. 255: wykonanie ugody zawartej przed komisją pojednawczą
 • Art. 256: żądanie uznania ugody za bezskuteczną
 • Art. 257: prawo do wynagrodzenia członka komisji pojednawczej
 • Art. 258: obowiązek zapewnienia komisji pojednawczej warunków pracy i pokrycia kosztów jej działalności
 • Art. 259: uchylony
 • Art. 260: uchylony
 • Art. 261: uchylony
 • Rozdział III. Sądy pracy
 • Art. 262: sądy rozstrzygające spory o roszczenia ze stosunku pracy
 • Art. 263: uchylony
 • Art. 264: termin wnoszenia odwołań do sądu pracy w sprawach rozwiązania stosunku pracy
 • Art. 265: wniosek o przywrócenie terminu
 • Art. 266: skreślony
 • Art. 267: skreślony
 • Art. 268: skreślony
 • Art. 269: skreślony
 • Art. 270: skreślony
 • Art. 271: skreślony
 • Art. 272: skreślony
 • Art. 273: skreślony
 • Art. 274: skreślony
 • Art. 275: skreślony
 • Art. 276: skreślony
 • Art. 277: skreślony
 • Art. 278: skreślony
 • Art. 279: skreślony
 • Art. 280: skreślony
 • DZIAŁ TRZYNASTY. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYKROCZENIA PRZECIWKO PRAWOM PRACOWNIKA
 • Art. 281: wykroczenia przeciwko prawom pracownika w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
 • Art. 282: wykroczenia przeciwko prawom pracownika związane z wynagrodzeniem, urlopem wypoczynkowym i świadectwem pracy
 • Art. 283: wykroczenia przeciwko prawom pracownika związane z nieprzestrzeganiem przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Art. 284: uchylony
 • Art. 285: uchylony
 • Art. 286: uchylony
 • Art. 287: uchylony
 • Art. 288: uchylony
 • Art. 289: uchylony
 • Art. 290: uchylony
 • Art. 2901: uchylony
 • DZIAŁ CZTERNASTY. PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
 • Art. 291: przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy
 • Art. 292: dochodzenie przedawnionego roszczenia ze stosunku pracy
 • Art. 293: bieg przedawnienia w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy
 • Art. 2931: bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy
 • Art. 294: bieg przedawnienia w przypadkach szczególnych
 • Art. 295: przerwanie biegu przedawnienia
 • DZIAŁ CZTERNASTYA. (Uchylony)
 • Art. 2951: uchylony
 • Art. 2952: uchylony
 • DZIAŁ PIĘTNASTY. PRZEPISY KOŃCOWE
 • Art. 296: uchylony
 • Art. 297: rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia
 • Art. 298: uchylony
 • Art. 2981: rozporządzenie w sprawie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • Art. 2982: rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy i zakres zwolnień od pracy
 • Art. 2983: uchylony
 • Art. 299: uchylony
 • Art. 300: odesłanie do przepisów Kodeksu cywilnego
 • Art. 301: odesłanie do przepisów ustawy o obronie Ojczyzny
 • Art. 302: wliczanie okresów służby do okresu zatrudnienia
 • Art. 303: rozporządzenie w sprawie stosowania przepisów prawa pracy do osób wykonujących pracę nakładczą
 • Art. 304: obowiązek zapewnienia przez pracodawcę odpowiednich warunków bhp wobec osób zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pracy
 • Art. 3041: obowiązki w zakresie bhp ciążące na innych podmiotach
 • Art. 3042: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i członków spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych)
 • Art. 3043: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do osób fizycznych prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą
 • Art. 3044: odzież ochronna dla pracowników wykonujących prace krótkotrwałe
 • Art. 3045: wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko poniżej 16. roku życia
 • Art. 305: uchylony

Informacje dla Użytkownika

Dane Serwisu: Prawomaniacy Sp. z o.o., ul. Bajkowa 127/6, 10-696 Olsztyn, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000349059. Dane do kontaktu: e-mail kontakt@arslege.pl tel. 513-842-650.

Sposób zapłaty: płatności za pośrednictwem Przelewy24 (przelewy on-line, płatność kartą kredytową, możliwośc płatności przekazem pocztowym).

Termin zapłaty: zamówienie można opłacić w ciągu 7 dni od dnia dodania go do koszyka.

Dostęp jest aktywny od momentu zaksięgowania kwoty.

Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na na adres skrzynki pocztowej wskazanej w reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w ciągu 14 dni, liczonych od momentu zawarcia umowy bez podawania przyczyny. W tym celu powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (można skorzystać z gotowego formularza) i dostarczyć je drogą pocztową na adres Serwisu lub drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl W przypadku złożenia oświadczenia drogą elektroniczną Serwis potwierdzi odebranie wiadomości poprzez wysłanie do Użytkownika wiadomości e-mail. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, Serwis zwróci Użytkownikowi zapłaconą kwotę w taki sam sposób, w jaki została ona uiszczona.

Warunki techniczne - do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
 1. dostępu do sieci Internet;
 2. indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;
 3. zarejestrowanie się w Serwisie,
 4. skonfigurowanej prawidłowo przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Explorer 11, Mozilla Firefox 34.05, Google Chrome 39.0, Opera 26.0;
 5. w razie pobierania plików z Serwisu - posiadanie i zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pobranego pliku w formacie PDF, DOC, RTF, XLS lub MP3 oraz Flash Player do odtwarzania plików mp3.


W celu polubownego rozwiązania sporów powstałych w wyniku zawartej umowy z Serwisem, Użytkownik ma prawo zwrócić się do:
 1. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (WIIH),
 2. stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy WIIH,
  a także skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów lub organizacji społecznych, których zadaniem statutowym jest ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów).


Audioustawy - w przypadku zakupu będąc zarejestrowanym w serwisie audioustawy dostępne są w zakładce [link] przez okres 3 miesięcy (w tym czasie aktualizacja jest darmowa)
- zakup bez rejestracji - audioustawę można pobrać za pomocą linku zawartego w wiadomości e-mail, stan prawny audioustawy jest na dzień zakupu (nie podlega aktualizacji)

Przy zakupie kazusów użytkownik kupuje konkretną ilość kazusów. Następnie odblokowuje wybrane przez siebie kazusy wybierając ze wszystkich dostępnych w serwisie. Użytkownik może odblokować tyle kazusów ile zakupił. Możliwy jest również zakup dostępu na określony czas do wszystkich kazusów.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.