Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Audioustawa


Kodeks postępowania karnego

Wykorzystaj zmysł słuchu

Oszczędzaj czas

Ucz się w każdym miejscu

 
 • Darmowa aktualizacja przez 3 miesiące
 • Uniwersalny format mp3
 • Pobieranie bezpośrednio ze strony serwisu
 • Łatwa nawigacja, artykuły z indeksami rzeczowymi
Wartość audioustawy:

Cena: 11,99

  Dodaj do koszyka
 • Stan prawny na dzień: 2024-06-17
 • Czas trwania: 17:37:54
 • Rozmiar: 450 MB
Co to jest audioustawa?
 • Dział I. Przepisy wstępne
 • Art. 1: zakres obowiązywania ustawy
 • Art. 2: cele postępowania karnego
 • Art. 3: zasada udziału społeczeństwa w postępowaniu
 • Art. 4: zasada obiektywizmu
 • Art. 5: zasada domniemania niewinności
 • Art. 6: zasada prawa do obrony
 • Art. 7: zasada swobodnej oceny dowodów
 • Art. 8: zasada samodzielności jurysdykcyjnej
 • Art. 9: działanie organów procesowych z urzędu
 • Art. 10: zasada legalizmu
 • Art. 11: umorzenie absorpcyjne, zawieszenie postępowania
 • Art. 12: wniosek o ściganie
 • Art. 13: zezwolenie na ściganie
 • Art. 14: wszczęcie postępowania sądowego
 • Art. 15: obowiązki Policji i innych podmiotów w zakresie postępowania karnego
 • Art. 16: pouczanie i informowanie uczestników postępowania
 • Art. 17: negatywne przesłanki procesowe
 • Art. 18: czyn stanowiący wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne
 • Art. 19: zawiadomienie o uchybieniach w działaniu instytucji
 • Art. 20: naruszenie obowiązków procesowych przez obrońcę, pełnomocnika lub prowadzącego postępowanie
 • Art. 21: zawiadomienie o wszczęciu i o ukończeniu postępowania
 • Art. 22: zawieszenie postępowania
 • Art. 23: obowiązek zawiadomienia sądu rodzinnego
 • Art. 23a: postępowanie mediacyjne
 • Art. 23b: uchylony
 • Dział II. Sąd
 • Rozdział 1. Właściwość i skład sądu
 • Art. 24: właściwość rzeczowa sądu rejonowego
 • Art. 25: właściwość rzeczowa sądu okręgowego
 • Art. 26: właściwość rzeczowa sądu apelacyjnego
 • Art. 27: właściwość rzeczowa Sądu Najwyższego
 • Art. 28: skład sądu orzekającego w pierwszej instancji
 • Art. 29: skład sądu na rozprawie apelacyjnej i kasacyjnej
 • Art. 30: skład sądu na posiedzeniu
 • Art. 31: właściwość miejscowa sądu
 • Art. 32: kryteria pomocnicze dla ustalenia właściwości miejscowej sądu
 • Art. 33: właściwość sądu przy wielości przestępstw tej samej osoby
 • Art. 34: właściwość sądu w razie wielości sprawców przestępstwa
 • Art. 35: badanie właściwości sądu
 • Art. 36: przekazanie sprawy innemu sądowi ze względu na miejsce zamieszkania uczestników postępowania
 • Art. 37: przekazanie sprawy innemu sądowi ze względu na dobro wymiaru sprawiedliwości
 • Art. 38: rozstrzyganie sporów o właściwość sądu
 • Art. 39: przekazanie sprawy sądowi powszechnemu przez sąd wojskowy
 • Rozdział 2. Wyłączenie sędziego
 • Art. 40: wyłączenie sędziego z mocy prawa (judex inhabilis).
 • Art. 41: przesłanki wyłączenia sędziego, wniosek o wyłączenie
 • Art. 41a: pozostawienie bez rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziego
 • Art. 42: tryb wyłączenia sędziego
 • Art. 43: właściwość sądu z przekazania sprawy
 • Art. 44: wyłączenie referendarzy sądowych i ławników
 • Dział III. Strony, obrońcy, pełnomocnicy, przedstawiciel społeczny, podmiot zobowiązany, właściciel przedsiębiorstwa
 • Rozdział 3. Oskarżyciel publiczny
 • Art. 45: oskarżyciel publiczny
 • Art. 46: obowiązek udziału prokuratora w rozprawie
 • Art. 47: wyłączenie prokuratora i innych osób prowadzących postępowanie
 • Art. 48: tryb wyłączenia prowadzącego lub nadzorującego postępowanie przygotowawcze oraz oskarżyciela publicznego
 • Rozdział 4. Pokrzywdzony
 • Art. 49: pojęcie pokrzywdzonego
 • Art. 49a: wniosek o naprawienie szkody
 • Art. 49b: zasada domniemania wieku pokrzywdzonego
 • Art. 50: wyłączenie możliwości korzystania z uprawnień pokrzywdzonego
 • Art. 51: zastępstwo pokrzywdzonego nie będącego osobą fizyczną
 • Art. 52: wykonywanie praw zmarłego pokrzywdzonego
 • Art. 52a: oświadczenie pokrzywdzonego w związku ze stosowaniem wobec niego środków ochrony i bezpieczeństwa
 • Rozdział 5. Oskarżyciel posiłkowy
 • Art. 53: pokrzywdzony jako oskarżyciel posiłkowy
 • Art. 54: oświadczenie o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego
 • Art. 55: subsydiarny akt oskarżenia
 • Art. 56: ograniczenie liczby oskarżycieli posiłkowych
 • Art. 56a: oskarżyciel posiłkowy nie władający językiem polskim
 • Art. 57: odstąpienie oskarżyciela posiłkowego od oskarżenia
 • Art. 58: śmierć oskarżyciela posiłkowego
 • Rozdział 6. Oskarżyciel prywatny
 • Art. 59: pokrzywdzony jako oskarżyciel prywatny
 • Art. 60: udział prokuratora w sprawach ściganych z oskarżenia prywatnego
 • Art. 60a: oskarżyciel prywatny nie władający językiem polskim
 • Art. 61: śmierć oskarżyciela prywatnego
 • Rozdział 7. (Uchylony)
 • Art. 62: uchylony
 • Art. 63: uchylony
 • Art. 64: uchylony
 • Art. 65: uchylony
 • Art. 66: uchylony
 • Art. 67: uchylony
 • Art. 68: uchylony
 • Art. 69: uchylony
 • Art. 69a: uchylony
 • Art. 70: uchylony
 • Rozdział 8. Oskarżony
 • Art. 71: pojęcie podejrzanego i oskarżonego
 • Art. 72: prawo do korzystania z pomocy tłumacza
 • Art. 73: porozumiewanie się tymczasowo aresztowanego z obrońcą
 • Art. 74: prawa i obowiązki oskarżonego
 • Art. 75: obowiązek stawiennictwa oskarżonego
 • Art. 76: przedstawiciel ustawowy nieletniego lub ubezwłasnowolnionego
 • Art. 76a: wyznaczenie asystenta rodziny
 • Art. 77: liczba obrońców oskarżonego
 • Art. 78: żądanie wyznaczenia obrońcy z urzędu
 • Art. 79: przesłanki obligatoryjnej obrony oskarżonego
 • Art. 80: obowiązek udziału w rozprawie obrońcy
 • Art. 80a: uchylony
 • Art. 81: wyznaczanie obrońcy z urzędu lub jego zmiana
 • Art. 81a: tryb wyznaczania obrońcy z urzędu
 • Rozdział 9. Obrońcy i pełnomocnicy
 • Art. 82: obrońca
 • Art. 83: zasady ustanawiania obrońcy
 • Art. 84: uprawnienia i obowiązki obrońcy z urzędu
 • Art. 85: obrona kilku oskarżonych przez jednego obrońcę.
 • Art. 86: obowiązek działania obrońcy na korzyść oskarżonego
 • Art. 87: pełnomocnik strony
 • Art. 87a: uchylony
 • Art. 88: pełnomocnik strony
 • Art. 89: odesłanie do przepisów postępowania cywilnego o pełnomocnictwie
 • Rozdział 10. Przedstawiciel społeczny
 • Art. 90: przedstawiciel organizacji społecznej
 • Art. 91: uprawnienia przedstawiciela organizacji społecznej
 • Rozdział 10a. Podmiot zobowiązany
 • Art. 91a: podmiot zobowiązany do zwrotu korzyści
 • Rozdział 10b. Właściciel przedsiębiorstwa zagrożonego przepadkiem
 • Art. 91b: prawa procesowe właściciela przedsiębiorstwa zagrożonego przepadkiem
 • Dział IV. Czynności procesowe
 • Rozdział 11. Orzeczenia, zarządzenia i polecenia
 • Art. 92: podstawa orzeczenia
 • Art. 93: postanowienia, zarządzenia i polecenia
 • Art. 93a: postanowienia, zarządzenia i polecenia referendarza sądowego
 • Art. 94: elementy postanowienia
 • Art. 95: orzekanie sądu na rozprawie lub posiedzeniu
 • Art. 95a: orzekanie w sprawach zamiany kary pozbawienia wolności na karę aresztu
 • Art. 95b: jawność posiedzeń sądu
 • Art. 95aa: zasady orzekania w przypadku zmiany obowiązującej ustawy
 • Art. 96: prawo udziału w posiedzeniu
 • Art. 96a: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do posiedzeń
 • Art. 97: sprawdzanie okoliczności faktycznych przed wydaniem orzeczenia
 • Art. 98: uzasadnianie postanowień
 • Art. 99: uzasadnienie wyroków i zarządzeń
 • Art. 99a: forma uzasadnienia wyroku pierwszej instancji
 • Art. 100: ogłaszanie i doręczanie orzeczeń i zarządzeń
 • Art. 100a: zamieszczenie kopii orzeczenia lub zarządzenia w systemie teleinformatycznym
 • Art. 100b: system teleinformatyczny do gromadzenia kopii orzeczeń, aktów oskarżenia i wniosków
 • Art. 101: uchylony
 • Art. 102: uchylony
 • Art. 103: uchylony
 • Art. 104: uchylony
 • Art. 105: prostowanie orzeczenia, zarządzenia lub uzasadnienia
 • Art. 106: odpowiednie stosowanie przepisów o ogłaszaniu i doręczaniu orzeczeń
 • Art. 107: nadanie orzeczeniu i ugodzie klauzuli wykonalności
 • Rozdział 12. Narada i głosowanie
 • Art. 108: narada i głosowanie nad orzeczeniem
 • Art. 109: zadania przewodniczącego podczas narady i głosowania nad orzeczeniem
 • Art. 110: narada i głosowanie nad wyrokiem
 • Art. 111: głosowanie nad orzeczeniem
 • Art. 112: wstrzymanie się sędziego od dalszego głosowania
 • Art. 113: podpisywanie orzeczenia
 • Art. 114: zdanie odrębne członka składu orzekającego
 • Art. 115: podpisywanie uzasadnienia
 • Rozdział 13. Porządek czynności procesowych
 • Art. 116: forma wniosków i oświadczeń uczestników czynności
 • Art. 117: udział uprawnionego w czynności procesowej
 • Art. 117a: czynności procesowe bez udziału wszystkich obrońców lub pełnomocników
 • Art. 118: niewłaściwe oznaczenie czynności procesowej
 • Art. 119: elementy pisma procesowego
 • Art. 120: braki formalne pisma procesowego
 • Art. 121: odmowa podpisu przez uczestnika czynności procesowej
 • Rozdział 14. Terminy
 • Art. 122: terminy zawite
 • Art. 123: sposób obliczania terminów
 • Art. 124: zachowanie terminu do wniesienia pisma
 • Art. 125: pismo omyłkowo wniesione do innego organu
 • Art. 126: przywrócenie terminu zawitego
 • Art. 127: wniosek o przywrócenie terminu a wykonanie orzeczenia
 • Art. 127a: zawieszenie terminu do dokonania czynności procesowej
 • Art. 127b: zasady obliczania czasu trwania środków przymusu
 • Art. 127c: zasady obliczania czasu trwania środka przymusu skutkującego pozbawieniem wolności
 • Rozdział 15. Doręczenia
 • Art. 128: forma i sposób doręczania orzeczeń i zarządzeń
 • Art. 129: elementy wezwania i zawiadomienia
 • Art. 130: pokwitowanie odbioru pisma
 • Art. 131: doręczanie pism terminowych
 • Art. 131a: uznanie za doręczone, bez dowodu otrzymania, pisma doręczanego na adres do doręczeń elektronicznych
 • Art. 132: sposoby doręczania pism i zawiadomień
 • Art. 133: doręczenie zastępcze
 • Art. 133a: doręczenia przez sąd pism procesowych lub innych pism
 • Art. 134: szczególne sposoby doręczania pism
 • Art. 135: zawiadomienie prokuratora o rozprawach i posiedzeniach
 • Art. 136: odmowa przyjęcia lub niemożność pokwitowania odbioru pisma
 • Art. 137: wezwanie lub zawiadomienie w wypadkach niecierpiących zwłoki
 • Art. 138: wskazanie adresata dla doręczeń w kraju
 • Art. 139: skutek niewskazania nowego adresu dla doręczeń
 • Art. 140: doręczanie pism przedstawicielom stron
 • Art. 141: rozporządzenie w sprawie doręczeń pism organów procesowych
 • Art. 142: niezachowanie przepisów o doręczeniach
 • Rozdział 16. Protokoły
 • Art. 143: obowiązek spisania protokołu
 • Art. 144: protokolant
 • Art. 145: stenogram
 • Art. 146: wyłączenie protokolanta i stenografa
 • Art. 147: utrwalanie czynności za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk lub obraz
 • Art. 148: elementy protokołu
 • Art. 148a: dane pokrzywdzonych i świadków zamieszczane w protokole z czynności
 • Art. 149: podpisywanie protokołu rozprawy i posiedzenia
 • Art. 150: podpisywanie protokołu z czynności
 • Art. 151: skreślenia i poprawki w protokole
 • Art. 152: wniosek o sprostowanie protokołu rozprawy i posiedzenia lub przekładu zapisu dźwięku
 • Art. 153: rozstrzyganie w przedmiocie wniosku o sprostowanie protokołu rozprawy i posiedzenia lub przekładu zapisu dźwięku
 • Art. 154: sprostowanie omyłek pisarskich lub rachunkowych w protokole lub przekładzie zapisu dźwięku
 • Art. 155: zawiadomienie o treści sprostowania protokołu
 • Rozdział 17. Przeglądanie akt i sporządzanie odpisów
 • Art. 156: udostępnianie akt sprawy
 • Art. 156a: udostępnianie danych lub oryginałów dokumentów z załącznika adresowego
 • Art. 157: wydawanie odpisów orzeczeń, sporządzanie odpisów protokołów
 • Art. 158: uprawnienia prokuratora do przeglądania akt sprawy sądowej
 • Art. 159: zażalenie na odmowę udostępnienia akt w postępowaniu przygotowawczym
 • Rozdział 18. Odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt
 • Art. 160: właściwość organów w sprawach odtwarzania akt sprawy
 • Art. 161: zakres odtworzenia akt sprawy prawomocnie zakończonej
 • Art. 162: wezwanie stron do składania wniosków co do sposobu odtworzenia akt sprawy
 • Art. 163: wezwanie do przedstawienia dokumentów niezbędnych dla odtworzenia akt sprawy
 • Art. 164: postępowanie w sprawie odtworzenia akt sprawy
 • Art. 165: postanowienie w sprawie odtworzenia akt sprawy
 • Art. 166: przesłanki powtórzenia czynności procesowych
 • Dział V. Dowody
 • Rozdział 19. Przepisy ogólne
 • Art. 167: inicjatywa dowodowa
 • Art. 168: wyłączenie dowodzenia faktów powszechnie znanych
 • Art. 168a: ograniczenie niedopuszczalności dowodu
 • Art. 168b: wykorzystanie dowodu uzyskanego w wyniku kontroli operacyjnej
 • Art. 169: wniosek dowodowy
 • Art. 170: oddalenie wniosku dowodowego
 • Art. 171: zasady prowadzenia przesłuchiwania
 • Art. 172: konfrontacja osób przesłuchiwanych
 • Art. 173: okazanie osoby lub rzeczy
 • Art. 174: zakaz zastępowania wyjaśnień lub zeznań
 • Rozdział 20. Wyjaśnienia oskarżonego
 • Art. 175: prawa oskarżonego w zakresie składania wyjaśnień
 • Art. 176: pisemne wyjaśnienia oskarżonego
 • Rozdział 21. Świadkowie
 • Art. 177: obowiązek stawiennictwa i sposoby przesłuchania świadka
 • Art. 178: bezwzględne zakazy dowodowe
 • Art. 178a: przesłuchiwanie mediatora w charakterze świadka
 • Art. 179: zwolnienie od obowiązku zachowania tajemnicy państwowej
 • Art. 180: przesłuchiwanie osób obowiązanych do zachowania tajemnicy zawodowej
 • Art. 181: wyłączenie jawności przesłuchania
 • Art. 182: prawo odmowy zeznań
 • Art. 183: prawo do uchylenia się świadka od odpowiedzi
 • Art. 184: świadek anonimowy
 • Art. 185: zwolnienie od złożenia zeznania lub udzielenia odpowiedzi
 • Art. 185a: przesłuchanie pokrzywdzonego małoletniego
 • Art. 185b: przesłuchanie świadka małoletniego
 • Art. 185c: przesłuchiwanie pokrzywdzonego w sprawach o przestępstwo na tle seksualnym
 • Art. 185d: uchylony
 • Art. 185e: przesłuchanie świadka z udziałem biegłego psychologa
 • Art. 185f: zasady i warunki przeprowadzania przesłuchań
 • Art. 186: skorzystanie z prawa do odmowy zeznań
 • Art. 187: odbieranie przyrzeczenia od świadka
 • Art. 188: składanie przyrzeczenia przez świadka
 • Art. 189: negatywne przesłanki odbierania przyrzeczenia od świadka
 • Art. 190: uprzedzenie świadka o odpowiedzialności karnej
 • Art. 191: przesłuchanie świadka
 • Art. 192: oględziny i badanie pokrzywdzonego i świadka
 • Art. 192a: przesłanki pobrania materiału i rozpoznania wariograficznego
 • Rozdział 22. Biegli, tłumacze, specjaliści
 • Art. 193: zasięganie opinii biegłego lub instytucji
 • Art. 194: postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego
 • Art. 195: obowiązek pełnienia czynności biegłego
 • Art. 196: wyłączenie biegłego
 • Art. 197: przyrzeczenie biegłego
 • Art. 198: przygotowanie opinii przez biegłego
 • Art. 199: zakaz dowodu z oświadczeń oskarżonego
 • Art. 199a: badania poligraficzne (wariograf)
 • Art. 200: opinia biegłego
 • Art. 201: ponowne wezwanie biegłych lub powołanie innych
 • Art. 202: biegli psychiatrzy
 • Art. 203: obserwacja w zakładzie leczniczym
 • Art. 204: tłumacz
 • Art. 205: udział w postępowaniu specjalistów
 • Art. 206: odpowiednie stosowanie do specjalistów przepisów o biegłych
 • Rozdział 23. Oględziny
 • Art. 207: oględziny miejsca, osoby lub rzeczy
 • Art. 208: oględziny i badania ciała
 • Art. 209: oględziny i otwarcie zwłok
 • Art. 210: wyjęcie zwłok z grobu
 • Art. 211: eksperyment procesowy
 • Art. 212: inne czynności w toku oględzin lub eksperymentu procesowego
 • Rozdział 24. Wywiad środowiskowy i badanie osoby oskarżonego
 • Art. 213: ustalanie tożsamości oskarżonego
 • Art. 214: wywiad środowiskowy o oskarżonym
 • Art. 215: badanie psychologiczne podejrzanego i oskarżonego
 • Art. 216: przesłuchanie w charakterze świadków osób przeprowadzających wywiad środowiskowy
 • Rozdział 25. Zatrzymanie rzeczy
 • Art. 217: wydanie, odebranie i zatrzymanie rzeczy
 • Art. 218: obowiązek wydania korespondencji, przesyłek i danych
 • Art. 218a: obowiązek zabezpieczenia danych informatycznych na żądanie sądu lub prokuratora
 • Art. 218b: rozporządzenie w sprawie sposobu przygotowania systemów i sieci do przekazywania informacji
 • Art. 219: przesłanki dokonania przeszukania
 • Art. 220: zasady dokonywania przeszukania
 • Art. 221: przeszukanie w porze nocnej
 • Art. 222: przeszukanie pomieszczeń instytucji państwowej lub samorządowej lub zajętego przez wojsko
 • Art. 223: przeszukanie osoby i odzieży
 • Art. 224: zasady dokonywania przeszukania
 • Art. 225: postępowanie z dokumentami zawierającymi informacje niejawne znalezionymi w toku przeszukania
 • Art. 226: wykorzystanie jako dowodów dokumentów zawierających informacje niejawne
 • Art. 227: zasady dokonywania przeszukania i zatrzymania rzeczy
 • Art. 228: postępowanie z przedmiotami znalezionymi w czasie przeszukania
 • Art. 229: dodatkowe elementy protokołu przeszukania
 • Art. 230: zasady postępowania z zatrzymanymi rzeczami
 • Art. 231: złożenie zatrzymanej rzeczy do depozytu lub oddanie na przechowanie
 • Art. 232: sprzedaż przedmiotów zatrzymanych
 • Art. 232a: przechowywanie i niszczenie przedmiotów i substancji niebezpiecznych
 • Art. 232b: nieodpłatne przekazanie przedmiotów w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii
 • Art. 233: postępowanie ze środkami płatniczymi oddanymi na przechowanie
 • Art. 234: bezskuteczność rozporządzania przedmiotem odebranym lub zabezpieczonym
 • Art. 235: właściwość organów w sprawach przeszukania i zatrzymania rzeczy
 • Art. 236: zażalenie na postanowienie lub czynność w przedmiocie dowodów rzeczowych
 • Art. 236a: odpowiednie stosowanie przepisów rozdziału do danych informatycznych lub systemu informatycznego
 • Art. 236b: środki na rachunku
 • Rozdział 26. Kontrola i utrwalanie rozmów
 • Art. 237: kontrola i utrwalanie treści rozmów telefonicznych
 • Art. 237a: wykorzystanie dowodu uzyskanego w wyniku kontroli rozmów telefonicznych
 • Art. 237b: uchylony
 • Art. 238: okres trwania kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych
 • Art. 239: odroczenie ogłoszenia postanowienia o kontroli i utrwalaniu rozmów telefonicznych
 • Art. 240: zażalenie na postanowienie w sprawie kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych
 • Art. 241: stosowanie przepisów rozdziału do kontroli przekazów informacji za pomocą innych środków technicznych
 • Art. 242: rozporządzenie w sprawie technicznego przygotowania sieci do kontroli przekazów informacji
 • Dział VI. Środki przymusu
 • Rozdział 27. Zatrzymanie
 • Art. 243: ujęcie na gorącym uczynku
 • Art. 244: zatrzymanie przez Policję
 • Art. 245: kontakt zatrzymanego z adwokatem lub radcą prawnym, zawiadomienie o zatrzymaniu
 • Art. 246: zażalenie na zatrzymanie
 • Art. 247: zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby podejrzanej
 • Art. 248: przesłanki zwolnienia zatrzymanego
 • Rozdział 28. Środki zapobiegawcze
 • Art. 249: przesłanki i tryb stosowania środków zapobiegawczych
 • Art. 249a: podstawa orzeczenia o zastosowaniu lub przedłużeniu tymczasowego aresztowania
 • Art. 250: stosowanie tymczasowego aresztowania
 • Art. 251: postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego
 • Art. 252: zażalenie na postanowienie w przedmiocie środka zapobiegawczego
 • Art. 253: zmiana lub uchylenie środka zapobiegawczego
 • Art. 254: wniosek o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego
 • Art. 255: zawieszenie postępowania a orzekanie o środkach zapobiegawczych
 • Art. 256: nadzór nad prawidłowością zatrzymania i wykonania środków zapobiegawczych
 • Art. 257: wyłączenie stosowania tymczasowego aresztowania
 • Art. 258: przesłanki stosowania tymczasowego aresztowania
 • Art. 258a: uniemożliwianie lub utrudnianie przez oskarżonego wykonywania zastosowanego środka zapobiegawczego
 • Art. 259: przesłanki odstąpienia od stosowania tymczasowego aresztowania
 • Art. 260: wykonywanie tymczasowego aresztowania w zakładzie leczniczym
 • Art. 261: zawiadomienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania
 • Art. 262: obowiązki sądu podczas stosującego tymczasowe aresztowanie
 • Art. 263: okres trwania tymczasowego aresztowania
 • Art. 264: przesłanki niezwłocznego zwolnienia tymczasowo aresztowanego
 • Art. 265: początek okresu trwania tymczasowego aresztowania
 • Art. 266: poręczenie majątkowe
 • Art. 267: zawiadamianie poręczyciela o wezwaniu oskarżonego do stawiennictwa
 • Art. 268: przepadek lub ściągnięcie przedmiotu poręczenia
 • Art. 269: ustanie lub cofnięcie poręczenia majątkowego
 • Art. 270: orzekanie o przepadku przedmiotu poręczenia lub ściągnięciu sumy poręczenia
 • Art. 271: poręczenie społeczne
 • Art. 272: poręczenie osoby godnej zaufania
 • Art. 273: obowiązki poręczającego
 • Art. 274: zaniedbanie obowiązków wynikających z poręczenia
 • Art. 275: dozór Policji lub przełożonego wojskowego
 • Art. 275a: nakaz okresowego opuszczenia lokalu mieszkalnego
 • Art. 276: zawieszenie w czynnościach lub wykonywaniu zawodu, nakaz powstrzymywania się od działalności lub prowadzenia pojazdów
 • Art. 276a: środki zapobiegawcze orzekane w sprawach o przestępstwo popełnione w stosunku do członka personelu medycznego
 • Art. 277: zakaz opuszczania kraju, zatrzymanie paszportu
 • Rozdział 29. Poszukiwanie oskarżonego i list gończy
 • Art. 278: zarządzenie poszukiwania oskarżonego lub podejrzanego
 • Art. 279: postanowienie o poszukiwaniu listem gończym
 • Art. 280: list gończy
 • Rozdział 30. List żelazny
 • Art. 281: przesłanki wydania listu żelaznego
 • Art. 282: obowiązki oskarżonego wynikające z listu żelaznego
 • Art. 283: uzależnienie wydania listu żelaznego od poręczenia majątkowego
 • Art. 284: zażalenie na postanowienie w przedmiocie listu żelaznego
 • Art. 284a: wniosek o wydanie listu żelaznego a rozpoznanie wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania
 • Rozdział 31. Kary porządkowe
 • Art. 285: kara pieniężna, zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie
 • Art. 286: uchylenie porządkowej kary pieniężnej
 • Art. 287: sankcje wobec osób uchylających się od wykonania obowiązków w postępowaniu karnym
 • Art. 288: uchybienie obowiązkom przez żołnierza w służbie czynnej
 • Art. 289: obciążenie dodatkowymi kosztami postępowania
 • Art. 290: właściwość organów w sprawach wydawania postanowień w przedmiocie kar porządkowych
 • Rozdział 32. Zabezpieczenie majątkowe
 • Art. 291: zabezpieczenie wykonania orzeczenia na mieniu
 • Art. 292: wykonanie zabezpieczenia majątkowego
 • Art. 292a: zabezpieczenie wykonania orzeczenia przez ustanowienie przymusowego zarządu
 • Art. 292b: zabezpieczenie wykonania orzeczenia przez ustanowienie przymusowego zarządu w stosunku do przedsiębiorstwa podmiotu zbiorowego
 • Art. 293: postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym
 • Art. 294: upadek zabezpieczenia majątkowego
 • Art. 295: tymczasowe zajęcie mienia
 • Art. 296: uchylony
 • Dział VII. Postępowanie przygotowawcze
 • Rozdział 33. Przepisy ogólne
 • Art. 297: cele postępowania przygotowawczego
 • Art. 298: organy prowadzące postępowanie przygotowawcze
 • Art. 299: strony w postępowaniu przygotowawczym
 • Art. 299a: uprawnienia pokrzywdzonego
 • Art. 299b: obecność przedstawiciela ustawowego lub opiekuna podczas czynności z udziałem nieletniego podejrzanego
 • Art. 300: pouczenie stron i uczestników postępowania o ich uprawnieniach
 • Art. 300a: oświadczenie w sprawie zgody na dokonywanie doręczeń na adres do doręczeń elektronicznych
 • Art. 301: przesłuchanie podejrzanego z udziałem obrońcy
 • Art. 302: zażalenie na postanowienia i zarządzenia w postępowaniu przygotowawczym
 • Art. 302a: zamieszczenie kopii innych pism w systemie teleinformatycznym
 • Rozdział 34. Wszczęcie śledztwa
 • Art. 303: przesłanki wszczęcia śledztwa
 • Art. 304: obowiązek zawiadomienia o przestępstwie
 • Art. 304a: protokół z przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie i przesłuchania zawiadamiającego
 • Art. 304b: potwierdzenie złożenia zawiadomienia o przestępstwie
 • Art. 305: postanowienie o wszczęciu, odmowie wszczęcia albo o umorzeniu śledztwa
 • Art. 306: zażalenie na postanowienie w przedmiocie wszczęcia śledztwa lub jego umorzenia
 • Art. 307: postępowanie sprawdzające
 • Art. 308: dochodzenie w niezbędnym zakresie
 • Rozdział 35. Przebieg śledztwa
 • Art. 309: katalog spraw, w których prowadzi się śledztwo
 • Art. 310: termin ukończenia śledztwa
 • Art. 311: organy prowadzące śledztwo
 • Art. 312: organy o uprawnieniach Policji
 • Art. 313: postanowienie o przedstawieniu zarzutów
 • Art. 314: modyfikacja zarzutów
 • Art. 315: podmioty uprawnione do składania wniosków o dokonanie czynności śledztwa
 • Art. 315a: odstąpienie od przesłuchania pokrzywdzonego w charakterze świadka
 • Art. 316: udział uprawnionych w czynnościach niepowtarzalnych
 • Art. 317: udział uprawnionych w innych czynnościach śledztwa
 • Art. 318: zezwolenie na zapoznanie się z opiniami biegłych i udział w przesłuchaniu biegłych
 • Art. 319: uchylony
 • Art. 320: uchylony
 • Rozdział 36. Zamknięcie śledztwa
 • Art. 321: zamknięcie śledztwa
 • Art. 322: umorzenie śledztwa
 • Art. 323: postanowienie w przedmiocie dowodów rzeczowych w razie umorzenia śledztwa
 • Art. 324: wniosek o umorzenie postępowania i zastosowanie środków zabezpieczających
 • Art. 325: zatwierdzenie postanowienia o zawieszeniu śledztwa
 • Rozdział 36a. Dochodzenie
 • Art. 325a: dochodzenie
 • Art. 325b: katalog spraw, w których prowadzone jest dochodzenie
 • Art. 325c: uchylony
 • Art. 325d: rozporządzenie w sprawie określenia organów uprawnionych do prowadzenia dochodzeń, wnoszenia i popierania oskarżenia
 • Art. 325e: uprawnienie do wydawania postanowień w toku dochodzenia
 • Art. 325f: postępowanie rejestrowe
 • Art. 325g: przesłuchanie podejrzanego
 • Art. 325h: czynności obowiązkowe w przypadku ograniczenia dochodzenia
 • Art. 325i: termin zakończenia dochodzenia, uprawnienia prokuratora przysługujące innym podmiotom
 • Rozdział 37. Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym
 • Art. 326: nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym
 • Art. 327: podjęcie i wznowienie umorzonego postępowania przygotowawczego
 • Art. 328: uprawnienia Prokuratora Generalnego w postępowaniu przygotowawczym
 • Rozdział 38. Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym
 • Art. 329: właściwość i skład sądu na posiedzeniu w toku postępowania przygotowawczego
 • Art. 330: uchylenie postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego lub odmowie jego wszczęcia
 • Rozdział 39. Akt oskarżenia
 • Art. 331: sposoby zakończenia postępowania przygotowawczego
 • Art. 332: elementy aktu oskarżenia
 • Art. 333: dodatkowe elementy aktu oskarżenia
 • Art. 334: przesłanie aktu oskarżenia do sądu
 • Art. 335: wniosek o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy
 • Art. 336: wniosek o warunkowe umorzenie postępowania
 • Dział VIII. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji
 • Rozdział 40. Wstępna kontrola oskarżenia
 • Art. 337: kontrola formalna aktu oskarżenia
 • Art. 337a: obowiązek informowania pokrzywdzonego
 • Art. 338: doręczenie odpisu aktu oskarżenia oskarżonemu
 • Art. 338a: wniosek oskarżonego o wydanie wyroku skazującego bez postępowania dowodowego
 • Art. 338b: składanie żądania o wyznaczenie obrońcy z urzędu
 • Art. 339: przesłanki skierowania sprawy na posiedzenie
 • Art. 340: umorzenie postępowania
 • Art. 341: posiedzenie w sprawie warunkowego umorzenia postępowania
 • Art. 342: elementy wyroku warunkowo umarzającego postępowanie
 • Art. 343: uwzględnienie wniosku o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy
 • Art. 343a: rozpoznanie wniosku oskarżonego o wydanie wyroku skazującego bez postępowania dowodowego
 • Art. 343b: wydanie postanowień o nieuwzględnieniu wniosków
 • Art. 344: orzekanie o środkach zapobiegawczych
 • Art. 344a: przekazanie sprawy prokuratorowi celem uzupełnienia braków postępowania
 • Art. 344b: decyzje prokuratora po uzupełnieniu śledztwa lub dochodzenia
 • Art. 345: uchylony
 • Art. 346: uchylony
 • Art. 347: niezależność sądu w ocenie przyjętych za podstawę postanowień i zarządzeń wydanych na posiedzeniu
 • Rozdział 41. Przygotowanie do rozprawy głównej
 • Art. 348: termin wyznaczenia rozprawy
 • Art. 349: posiedzenie wstępne sądu
 • Art. 350: zarządzenie o wyznaczeniu rozprawy głównej
 • Art. 350a: zaniechanie wezwania na rozprawę świadków
 • Art. 351: uchylony
 • Art. 352: dopuszczenie dowodów i sprowadzenie ich na rozprawę
 • Art. 353: zawiadomienie o terminie rozprawy i wezwanie na rozprawę
 • Art. 354: wniosek prokuratora o umorzenie postępowania z powodu niepoczytalności sprawcy
 • Art. 354a: obowiązek wysłuchania psychologa i psychiatrów
 • Rozdział 42. Jawność rozprawy głównej
 • Art. 355: zasada jawności rozprawy
 • Art. 356: obecność na rozprawie innych osób niż uczestnicy postępowania
 • Art. 357: zezwolenie na uczestnictwo w rozprawie przedstawicieli mediów
 • Art. 358: utrwalanie przebiegu rozprawy urządzeniem rejestrującym dźwięk
 • Art. 359: przesłanki utajnienia rozprawy
 • Art. 360: wyłączenie jawności rozprawy
 • Art. 361: obecność na rozprawie z wyłączeniem jawności innych osób niż uczestnicy postępowania
 • Art. 362: pouczenie obecnych na rozprawie o obowiązku zachowania tajemnicy
 • Art. 363: rozprawa w zakresie wniosku o wyłączenie jawności rozprawy
 • Art. 364: zasada jawności ogłaszania wyroku
 • Rozdział 43. Przepisy ogólne o rozprawie głównej
 • Art. 365: zasada ustności rozprawy
 • Art. 366: zadania przewodniczącego składu orzekającego
 • Art. 367: obowiązek umożliwienia stronom wypowiedzenia się
 • Art. 367a: uchylony
 • Art. 368: rozstrzyganie o wnioskach dowodowych stron
 • Art. 368a: wniosek oskarżonego o umorzenie postępowania sprawie, w której akt oskarżenia pochodzi od oskarżyciela posiłkowego
 • Art. 369: kolejność przeprowadzania dowodów
 • Art. 370: kolejność zadawania pytań osobom przesłuchiwanym
 • Art. 371: zapobieganie porozumiewaniu się świadków
 • Art. 372: uprawnienie do wydawania zarządzeń dla utrzymania spokoju i porządku na sali sądowej
 • Art. 373: odwołanie od zarządzeń przewodniczącego
 • Art. 374: obecność oskarżonego na rozprawie głównej
 • Art. 375: wydalenie oskarżonego z sali rozprawy
 • Art. 376: opuszczenie bez zezwolenia sali rozprawy lub nieusprawiedliwione niestawiennictwo oskarżonego
 • Art. 377: zawiniona przez oskarżonego niezdolność do udziału w rozprawie lub posiedzeniu
 • Art. 378: wypowiedzenie stosunku obrończego
 • Art. 378a: prowadzenie postępowania dowodowego podczas nieobecności oskarżonego lub obrońcy
 • Art. 379: obowiązek zachowania na sali rozpraw pozycji stojącej
 • Art. 380: odpowiednie stosowanie do innych podmiotów przepisów o oskarżonym
 • Rozdział 44. Rozpoczęcie rozprawy głównej
 • Art. 381: rozpoczęcie rozprawy głównej
 • Art. 382: nieusprawiedliwione niestawiennictwo oskarżonego na rozprawę
 • Art. 383: uchylony
 • Art. 384: sprawdzenie obecności wezwanych na rozprawę, zarządzenie opuszczenia sali przez świadków
 • Rozdział 45. Przewód sądowy
 • Art. 385: odczytanie aktu oskarżenia
 • Art. 386: obowiązek pouczenia oskarżonego na rozprawie głównej
 • Art. 387: wniosek oskarżonego o skazanie bez przeprowadzania postępowania dowodowego
 • Art. 388: ograniczenie postępowania dowodowego
 • Art. 389: odczytywanie protokołów wyjaśnień oskarżonego
 • Art. 390: obecność oskarżonego przy czynnościach postępowania dowodowego
 • Art. 391: odczytywanie protokołów zeznań świadka
 • Art. 392: odczytywanie na rozprawie protokołów przesłuchania świadków i oskarżonych
 • Art. 393: dokumenty podlegające odczytaniu na rozprawie
 • Art. 393a: odtwarzanie zapisów utrwalonych w formie stenogramu lub dźwięku i obrazu
 • Art. 394: dane i dokumenty podlegające ujawnieniu na rozprawie
 • Art. 394a: odczytywanie protokołów i dokumentów na rozprawie
 • Art. 395: sprowadzanie na salę rozpraw dowodów rzeczowych i ich udostępnianie
 • Art. 396: czynności dowodowe poza rozprawą
 • Art. 396a: przerwanie lub odroczenie rozprawy celem usunięcia braków postępowania przygotowawczego
 • Art. 397: uchylony
 • Art. 398: rozszerzenia oskarżenia
 • Art. 399: zmiana kwalifikacji prawnej czynu
 • Art. 400: uznanie czynu oskarżonego za wykroczenie
 • Art. 401: przerwa w rozprawie
 • Art. 402: rozprawa po przerwie
 • Art. 403: wydawanie orzeczeń w czasie przerwy w rozprawie
 • Art. 404: odroczenie rozprawy
 • Art. 404a: uchylony
 • Art. 404b: zmiana składu sądu w trakcie prowadzenia w dalszym ciągu rozprawy
 • Art. 404c: zamknięcie przewodu sądowego
 • Art. 405: zamknięcie przewodu sądowego
 • Rozdział 46. Głosy końcowe
 • Art. 406: kolejność głosów po zamknięciu przewodu sądowego
 • Art. 407: uchylony
 • Rozdział 47. Wyrokowanie
 • Art. 408: narada sądu
 • Art. 409: wznowienie przewodu sądowego, udzielenie dodatkowego głosu stronom
 • Art. 410: podstawa wyroku
 • Art. 411: odroczenie wydania wyroku
 • Art. 412: pisemna forma wyroku
 • Art. 413: elementy wyroku
 • Art. 414: umorzenie postępowania, umorzenie warunkowe postępowania lub uniewinnienie oskarżonego
 • Art. 415: nawiązka na rzecz pokrzywdzonego, obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za krzywdę
 • Art. 415a: zobowiązanie do zwrotu korzyści lub orzeczenie przepadku świadczenia na rzecz Skarbu Państwa
 • Art. 416: uchylony
 • Art. 417: zaliczanie na poczet kary okresu tymczasowego aresztowania
 • Art. 418: ogłoszenie wyroku
 • Art. 418a: udostępnianie treści wyroku wydanego na posiedzeniu z wyłączeniem jawności.
 • Art. 419: niestawiennictwo stron przy ogłaszaniu wyroku
 • Art. 420: uzupełnienie wyroku
 • Art. 421: dochodzenie roszczeń do mienia objętego przepadkiem
 • Art. 422: wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienie wyroku
 • Art. 423: termin sporządzenia uzasadnienia wyroku
 • Art. 424: uzasadnienie wyroku
 • Dział IX. Postępowanie odwoławcze
 • Rozdział 48. Przepisy ogólne
 • Art. 425: odwołanie od orzeczenia wydanego w pierwszej instancji
 • Art. 426: zasada dwuinstancyjności postępowania i wewnętrzny tryb odwoławczy
 • Art. 427: wymogi formalne środka odwoławczego
 • Art. 428: tryb wnoszenia i forma środka odwoławczego
 • Art. 429: odmowa przyjęcia środka odwoławczego
 • Art. 430: pozostawienie środka odwoławczego bez rozpoznania
 • Art. 431: cofnięcie środka odwoławczego
 • Art. 432: skutek cofnięcia środka odwoławczego
 • Art. 433: granice rozpoznawania sprawy przez sąd odwoławczy
 • Art. 434: zakaz orzekania przez sąd odwoławczy na niekorzyść oskarżonego
 • Art. 435: wyjście sądu odwoławczego poza granice podmiotowe środka odwoławczego
 • Art. 436: ograniczenie rozpoznania środka odwoławczego
 • Art. 437: rodzaje orzeczeń sądu odwoławczego
 • Art. 438: względne przyczyny odwoławcze
 • Art. 439: bezwzględne przyczyny odwoławcze
 • Art. 439a: orzeczenie w sprawie o wykroczenie wydane w postępowaniu karnym
 • Art. 440: rażąca niesprawiedliwość orzeczenia
 • Art. 441: przekazanie zagadnienia prawnego do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu
 • Art. 442: ponowne rozpoznanie sprawy
 • Art. 443: zakaz pogarszania sytuacji oskarżonego w razie ponownego rozpoznania sprawy
 • Art. 443a: zaskarżanie uzasadnienia orzeczenia
 • Rozdział 49. Apelacja
 • Art. 444: podmioty uprawnione do wniesienia apelacji
 • Art. 445: termin do wniesienia apelacji
 • Art. 446: wymogi formalne apelacji od wyroku sądu okręgowego
 • Art. 447: zakres apelacji
 • Art. 448: zawiadomienie o przyjęciu apelacji
 • Art. 449: rozpoznanie sprawy przez sąd odwoławczy na rozprawie lub posiedzeniu
 • Art. 449a: zwrot sprawy celem uzupełnienia uzasadnienia wyroku
 • Art. 450: udział stron w rozprawie apelacyjnej
 • Art. 451: sprowadzenie na rozprawę apelacyjną oskarżonego pozbawionego wolności
 • Art. 452: oddalenie wniosku dowodowego przez sąd odwoławczy
 • Art. 453: przebieg postępowania przed sądem odwoławczym
 • Art. 454: zakaz orzekania przez sąd odwoławczy na niekorzyść oskarżonego
 • Art. 455: poprawa błędnej kwalifikacji prawnej przez sąd odwoławczy
 • Art. 455a: niedopuszczalność uchylenia wyroku
 • Art. 456: wyroki sądu odwoławczego
 • Art. 457: uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego
 • Art. 458: postępowanie przed sądem odwoławczym
 • Rozdział 50. Zażalenie i sprzeciw
 • Art. 459: zażalenia na postanowienia sądu
 • Art. 460: termin do wniesienia zażalenia lub sprzeciwu
 • Art. 461: zawiadamianie o zażaleniu lub sprzeciwie i doręczanie odpisów
 • Art. 462: wniesienie zażalenia a wykonanie zaskarżonego postanowienia
 • Art. 463: uwzględnienie zażalenia przez sąd który wydał postanowienie lub przekazanie zażalenia właściwemu sądowi
 • Art. 464: udział stron w posiedzeniu sądu odwoławczego rozpoznającego zażalenie na postanowienie
 • Art. 465: odpowiednie stosowanie przepisów do zażaleń na postanowienia prokuratora
 • Art. 466: sprzeciwy i zażalenia na postanowienia
 • Art. 467: zażalenie na czynności lub ich zaniechanie
 • Dział X. Postępowania szczególne
 • Rozdział 51. (Uchylony)
 • Art. 468: uchylony
 • Art. 469: uchylony
 • Art. 470: uchylony
 • Art. 471: uchylony
 • Art. 472: uchylony
 • Art. 473: uchylony
 • Art. 474: uchylony
 • Art. 474a: uchylony
 • Art. 475: uchylony
 • Art. 476: uchylony
 • Art. 477: uchylony
 • Art. 478: uchylony
 • Art. 479: uchylony
 • Art. 480: uchylony
 • Art. 481: uchylony
 • Art. 482: uchylony
 • Art. 483: uchylony
 • Art. 484: uchylony
 • Rozdział 52. Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego
 • Art. 485: odesłanie do przepisów o postępowaniu zwyczajnym
 • Art. 486: uchylony
 • Art. 487: elementy aktu oskarżenia
 • Art. 488: czynności Policji w sprawach z oskarżenia prywatnego
 • Art. 489: posiedzenie pojednawcze, postępowanie mediacyjne
 • Art. 490: przebieg posiedzenia pojednawczego, protokół z posiedzenia
 • Art. 491: niestawiennictwo strony na posiedzenie pojednawcze
 • Art. 492: pojednanie się stron
 • Art. 493: zakres pojednania się stron
 • Art. 494: ugoda
 • Art. 495: skierowanie sprawy na rozprawę główną
 • Art. 496: odstąpienie oskarżyciela od oskarżenia
 • Art. 497: wzajemny akt oskarżenia
 • Art. 498: niedopuszczalność oskarżenia wzajemnego
 • Art. 499: odpowiednie stosowanie przepisów o pojednaniu i ugodzie
 • Rozdział 53. Postępowanie nakazowe
 • Art. 500: postępowanie nakazowe
 • Art. 501: niedopuszczalność wydania wyroku nakazowego
 • Art. 502: kary i środki karne orzekane wyrokiem nakazowym
 • Art. 503: uchylony
 • Art. 504: elementy wyroku nakazowego
 • Art. 505: doręczenie odpisu wyroku nakazowego
 • Art. 506: sprzeciw od wyroku nakazowego
 • Art. 507: prawomocność wyroku nakazowego
 • Rozdział 54. (Uchylony)
 • Art. 508: uchylony
 • Art. 509: uchylony
 • Art. 510: uchylony
 • Art. 511: uchylony
 • Art. 512: uchylony
 • Art. 513: uchylony
 • Art. 514: uchylony
 • Art. 515: uchylony
 • Art. 516: uchylony
 • Art. 517: uchylony
 • Rozdział 54a. Postępowanie przyspieszone
 • Art. 517a: odesłanie do przepisów o postępowaniu zwyczajnym
 • Art. 517b: postępowanie przyspieszone
 • Art. 517c: ograniczenie dochodzenia, obowiązek pouczenia podejrzanego
 • Art. 517d: wniosek Policji o rozpoznanie sprawy
 • Art. 517e: doręczenie odpisu wniosku o rozpoznanie sprawy w trybie przyspieszonym
 • Art. 517f: przerwa w rozprawie
 • Art. 517g: przesłanki rozpoznania sprawy w trybie uproszczonym lub jej przekazania prokuratorowi
 • Art. 517h: terminy do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku, sporządzenia uzasadnienia i wniesienia apelacji
 • Art. 517i: przekazanie sprawy po rozpoznaniu środka odwoławczego
 • Art. 517j: dyżury adwokatów i radców prawnych
 • Art. 517ea: składanie wniosków oraz oświadczeń do protokołu
 • Art. 517ga: skutek przerwy w rozprawie lub zmiany trybu postępowania
 • Dział XI. Nadzwyczajne środki zaskarżenia
 • Rozdział 55. Kasacja
 • Art. 518: odesłanie do przepisów o środkach odwoławczych
 • Art. 519: kasacja
 • Art. 520: prawo wniesienia kasacji
 • Art. 521: inne podmioty uprawnione do wniesienia kasacji od orzeczenia
 • Art. 522: ograniczenia podmiotowe i przedmiotowe w zakresie wnoszenia kasacji
 • Art. 523: zakres kasacji
 • Art. 524: termin do wniesienia kasacji
 • Art. 525: tryb wnoszenia kasacji
 • Art. 526: wymogi formalne kasacji
 • Art. 527: obowiązek opłaty kasacji
 • Art. 528: niedopuszczalność środka odwoławczego
 • Art. 529: kasacja na korzyść oskarżonego
 • Art. 530: przyjęcie lub odmowa przyjęcia kasacji
 • Art. 531: pozostawienie kasacji bez rozpoznania
 • Art. 532: wstrzymanie wykonania orzeczenia w razie wniesienia kasacji
 • Art. 533: stosowanie środka zapobiegawczego w razie kasacji wniesionej na niekorzyść oskarżonego
 • Art. 534: skład orzekający Sądu Najwyższego
 • Art. 535: rozprawa i posiedzenie w sprawie kasacji
 • Art. 536: granice rozpoznania kasacji
 • Art. 537: rodzaje orzeczeń w postępowaniu kasacyjnym
 • Art. 537a: niedopuszczalność uchylenia wyroku sądu odwoławczego
 • Art. 538: uchylenie wyroku w postępowaniu kasacyjnym
 • Art. 539: niedopuszczalność kasacji od orzeczenia kasacyjnego
 • Rozdział 55a. Skarga na wyrok sądu odwoławczego
 • Art. 539a: dopuszczalność skargi na wyrok sądu odwoławczego przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania
 • Art. 539b: termin i skutki wniesienia skargi
 • Art. 539c: odpisy skargi dla stron
 • Art. 539d: orzekanie Sądu Najwyższego w przedmiocie środka zapobiegawczego
 • Art. 539e: rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego w przedmiocie skargi
 • Art. 539f: odpowiednie stosowanie do skargi przepisów ustawy
 • Rozdział 56. Wznowienie postępowania
 • Art. 540: przesłanki obligatoryjnego wznowienia postępowania
 • Art. 540a: przesłanki fakultatywnego wznowienia postępowania
 • Art. 540b: wznowienie postępowania na skutek wadliwego zawiadomienia
 • Art. 541: ustalenie przestępstwa będącego podstawą wznowienia
 • Art. 542: zasady wznowienia postępowania
 • Art. 543: uchylony
 • Art. 544: właściwość sądu w sprawach o wznowienie postępowania
 • Art. 545: postępowanie o wznowienie postępowania
 • Art. 546: udział stron w czynnościach sprawdzających
 • Art. 547: rodzaje orzeczeń w postępowaniu o wznowienie
 • Art. 548: przesłanki wyznaczenia w postępowaniu wznowionym obrońcy z urzędu
 • Dział XII. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia
 • Rozdział 57. Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego
 • Art. 549: inicjatywa podjęcia postępowania warunkowo umorzonego
 • Art. 550: postępowanie w sprawie podjęcia postępowania warunkowo umorzonego
 • Art. 551: postępowanie po podjęciu postępowania warunkowo umorzonego
 • Rozdział 58. Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
 • Art. 552: odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
 • Art. 552a: uchylony
 • Art. 552b: uchylony
 • Art. 553: wyłączenie prawa do roszczenia o odszkodowanie lub zadośćuczynienie
 • Art. 553a: ustalanie wysokości odszkodowania
 • Art. 554: postępowanie w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie od Skarbu Państwa
 • Art. 555: przedawnienie roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie
 • Art. 556: prawo do odszkodowania w razie śmierci oskarżonego
 • Art. 557: roszczenie zwrotne Skarbu Państwa
 • Art. 558: odesłanie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego
 • Art. 559: uchylony
 • Rozdział 59. Ułaskawienie
 • Art. 560: podmioty uprawnione do wniesienia prośby o ułaskawienie
 • Art. 561: postępowanie w sprawach o ułaskawienie
 • Art. 562: skład sądu w sprawach o ułaskawienie
 • Art. 563: rozpoznawanie prośby o ułaskawienie
 • Art. 564: postępowanie w sprawach o ułaskawienie
 • Art. 565: przedstawienie prośby o ułaskawienie Prezydentowi RP
 • Art. 566: pozostawienie ponownej prośby o ułaskawienie bez rozpoznania
 • Art. 567: uprawnienia Prokuratora Generalnego w postępowaniu o ułaskawienie
 • Art. 568: wstrzymanie wykonania kary lub zarządzenie przerwy w jej wykonaniu do czasu zakończenia postępowania o ułaskawienie
 • Rozdział 60. Orzekanie kary łącznej
 • Art. 568a: orzekanie kary łącznej
 • Art. 569: właściwość sądu w sprawie wydania wyroku łącznego
 • Art. 570: inicjatywa w zakresie wydania wyroku łącznego
 • Art. 571: opinia o skazanym i informacje z zakładów karnych
 • Art. 572: przesłanki umorzenia postępowania w sprawie wydania wyroku łącznego
 • Art. 573: tryb wydania wyroku łącznego
 • Art. 574: odesłanie do przepisów o postępowaniu zwyczajnym
 • Art. 575: nowy wyrok łączny
 • Art. 576: wykonanie kary orzeczonej wyrokiem łącznym
 • Art. 577: elementy wyroku łącznego
 • Dział XIII. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych
 • Rozdział 61. Immunitety osób należących do przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych
 • Art. 578: immunitet dyplomatyczny
 • Art. 579: immunitet konsularny
 • Art. 580: wyłączenie stosowania przepisów o immunitetach
 • Art. 581: immunitet dyplomatyczny a występowanie w charakterze świadka, biegłego lub tłumacza
 • Art. 582: immunitet dyplomatyczny a występowanie w charakterze świadka, biegłego lub tłumacza
 • Art. 583: przeszukanie pomieszczeń przedstawicielstwa dyplomatycznego lub pomieszczeń konsularnych
 • Art. 584: wyłączenie stosowania niektórych przepisów dotyczących immunitetu
 • Rozdział 62. Pomoc prawna i doręczenia w sprawach karnych
 • Art. 585: zakres pomocy prawnej
 • Art. 586: doręczanie pism i przesłuchiwanie obywatela polskiego przebywającego za granicą
 • Art. 587: odczytywanie protokołów czynności dokonanych przez organy państw obcych
 • Art. 588: pomoc prawna na wniosek sądów i prokuratorów państw obcych
 • Art. 589: ochrona prawna wezwanego z zagranicy świadka lub biegłego nie będącego obywatelem polskim
 • Art. 589a: umieszczenie w zakładzie karnym lub areszcie osoby pozbawionej wolności za granicą, czasowo wydanej organom RP
 • Art. 589b: wspólny zespół śledczy
 • Art. 589c: powołanie zespołu polskiego do wspólnego zespołu śledczego
 • Art. 589d: delegowanie do zespołu śledczego
 • Art. 589e: wykorzystywanie informacji uzyskanych przez członka zespołu śledczego
 • Art. 589f: odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez członka zespołu śledczego
 • Rozdział 62a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie postanowienia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia
 • Art. 589g: wystąpienie do państwa UE o wykonanie postanowienia o zatrzymaniu lub zabezpieczeniu dowodów
 • Art. 589h: zwrot wydanych dowodów państwu wykonania postanowienia
 • Art. 589i: zawiadomienie państwa UE o uchyleniu postanowienia o zatrzymaniu dowodów lub zabezpieczeniu mienia
 • Art. 589j: zażalenie na postanowienie w sprawie wystąpienie do państwa UE o wykonanie postanowienia o zatrzymaniu lub zabezpieczeniu dowodów
 • Art. 589k: zwrot równowartości wypłaconego odszkodowania za szkodę w związku z wykonaniem postanowienia
 • Rozdział 62b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia
 • Art. 589l: wykonanie orzeczenia organu państwa UE o zatrzymaniu dowodów lub zajęciu mienia
 • Art. 589m: przesłanki odmowy wykonania orzeczenia organu państwa UE o zatrzymaniu dowodów i zabezpieczeniu mienia
 • Art. 589n: postanowienie w przedmiocie wykonania orzeczenia o zatrzymaniu dowodów lub zabezpieczenia mienia
 • Art. 589o: przesłanki wstrzymania wykonania postanowienia o wykonaniu orzeczenia o zatrzymaniu dowodów lub zabezpieczeniu mienia
 • Art. 589p: zawiadomienie o postanowieniu w przedmiocie wykonania orzeczenia o zatrzymaniu dowodów lub zabezpieczenia mienia
 • Art. 589r: szczególny tryb postępowania lub szczególna forma wykonania orzeczenia o zatrzymaniu dowodów lub zabezpieczeniu mienia
 • Art. 589s: terminy zatrzymania dowodów i zajęcia mienia
 • Art. 589t: uchylony
 • Art. 589u: wystąpienie do organu państwa EU o zwrot równowartości wypłaconego przez Skarb Państwa odszkodowania
 • Art. 589v: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do orzeczeń organów państw UE, w których nie ma zastosowania europejski nakaz dochodzeniowy
 • Rozdział 62c. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przeprowadzenie czynności dochodzeniowych na podstawie europejskiego nakazu dochodzeniowego
 • Art. 589w: europejski nakaz dochodzeniowy (END)
 • Art. 589x: niedopuszczalność wydania END
 • Art. 589y: zakres danych w END
 • Art. 589z: END dotyczący czasowego wydania osoby pozbawionej wolności
 • Art. 589ka: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do wystąpień do państw UE, w których nie ma zastosowania europejski nakaz dochodzeniowy
 • Art. 589za: żądanie organu wydającego END udziału jego przedstawiciela przy przeprowadzeniu dowodu
 • Art. 589zb: przekazywanie END
 • Art. 589zc: zażalenie na postanowienie w przedmiocie wydania END
 • Art. 589zd: powiadomienie o zamiarze kontroli i utrwalaniu treści rozmów telefonicznych
 • Rozdział 62d. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przeprowadzenie czynności dochodzeniowych na podstawie europejskiego nakazu dochodzeniowego
 • Art. 589ze: postanowienie w przedmiocie wykonania END
 • Art. 589zf: czasowe wydanie do RP na podstawie END osoby pozbawionej wolności w celu przeprowadzenia czynności dochodzeniowe
 • Art. 589zg: termin orzekania w przedmiocie wykonania END
 • Art. 589zh: termin przeprowadzenia dowodu, którego dotyczy END
 • Art. 589zi: zasady wykonywania END
 • Art. 589zj: odmowa wykonania END
 • Art. 589zk: odroczenie wykonania END
 • Art. 589zl: potwierdzenie otrzymania END
 • Art. 589zm: obowiązek niezwłocznego informowania organu wydającego END
 • Art. 589zn: konsultacje z organem wydającym END
 • Art. 589zo: obecność przedstawiciela organu wydającego END przy wykonywania czynności, których dotyczy END
 • Art. 589zp: przekazanie dowodów uzyskanych w związku z wykonaniem END
 • Art. 589zq: orzekanie w przedmiocie wykonania END wydanym w celu zabezpieczenia śladów i dowodów
 • Art. 589zr: ponoszenie kosztów wykonania END
 • Art. 589zs: zezwolenie na przewóz przez terytorium RP osoby pozbawionej wolności czasowo wydanej
 • Art. 589zt: informacja w przedmiocie dopuszczalności kontroli i utrwalania treści rozmów telefonicznych
 • Rozdział 63. Przejęcie i przekazanie ścigania karnego
 • Art. 590: przejęcie ścigania karnego
 • Art. 591: przejęcie ścigania karnego
 • Art. 592: zbieg postępowań karnych w RP i w państwie obcym
 • Art. 592a: wniosek o udzielenie informacji o postępowaniu
 • Art. 592b: udzielenie organowi państwa UE informacji o postępowaniu karnym
 • Art. 592c: konsultacje z organami państw UE w razie zbiegu przestępstw
 • Art. 592d: wniosek do Eurojust o rozstrzygnięcie w sprawie właściwości
 • Art. 592e: zawiadomienie organu państwa UE o sposobie prawomocnego zakończenia postępowania karnego.
 • Art. 592f: wystąpienia i konsultacje a czynności postępowania karnego
 • Rozdział 64. Wystąpienie o wydanie lub przewóz osób ściganych lub skazanych przebywających za granicą oraz o wydanie przedmiotów
 • Art. 593: podmioty uprawnione do zgłaszania w postępowaniu karnym wniosków do państw obcych
 • Art. 594: załączniki do wniosków zgłaszanych w postępowaniu karnym do państw obcych
 • Art. 595: uprawnienia sądu lub prokuratora w wypadkach nie cierpiących zwłoki
 • Art. 596: wymóg uzyskania zgody państwa wydającego osobę
 • Art. 597: zmiana orzeczenia w razie zastrzeżenia państwa wydającego osobę
 • Art. 598: bieg terminów tymczasowego aresztowania w stosunku do osoby wydanej lub zatrzymanej za granicą
 • Art. 599: wyłączenie ograniczeń wobec osoby wydanej przez państwo obce
 • Art. 600: przekazanie odpisu prawomocnego orzeczenia wobec osoby wydanej przez państwo obce
 • Art. 601: obowiązek zwrotu przekazanych przez państwo obce przedmiotów i dowodów rzeczowych
 • Rozdział 65. Wydanie oraz przewóz osób ściganych albo skazanych lub wydanie przedmiotów na wniosek państw obcych
 • Art. 602: czynności prokuratora w razie wniosku państwa obcego o wydanie osoby ściganej
 • Art. 603: postanowienie w przedmiocie wniosku państwa obcego o wydanie osoby ściganej
 • Art. 603a: skutek wniosku obcego państwa o zastosowanie tymczasowego aresztowania
 • Art. 604: negatywne przesłanki wydania osoby na wniosek państwa obcego
 • Art. 605: postanowienie o tymczasowym aresztowaniu osoby podlegającej wydaniu
 • Art. 605a: zatrzymanie na podstawie informacji o poszukiwaniu w bazie danych Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej lub Systemie Informacyjnym Schengen
 • Art. 606: zezwolenie na przewóz osoby ściganej przez terytorium RP
 • Art. 607: rozstrzygania wniosków państwa obcego o wydanie przedmiotów
 • Rozdział 65a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania
 • Art. 607a: europejski nakaz aresztowania
 • Art. 607b: niedopuszczalność wydania europejskiego nakazu aresztowania
 • Art. 607c: elementy i forma europejskiego nakazu aresztowania
 • Art. 607d: wniosek o wszczęcie poszukiwań międzynarodowych osoby ściganej
 • Art. 607e: ściganie i wykonywanie kar wobec osoby przekazanej
 • Art. 607f: zaliczenie na poczet kary pozbawienia wolności okresu faktycznego pozbawienia wolności w państwie wykonania europejskiego nakazu aresztowania
 • Art. 607g: przesłanie orzeczenia lub zawiadomienie o wykonaniu środka do organu państwa wykonania nakazu
 • Art. 607h: wystąpienie do organu państwa wykonania nakazu o zajęcie i przekazanie dowodów i przedmiotów
 • Art. 607i: dalsze przekazanie osoby przekazanej
 • Art. 607j: przekazanie skazanego do państwa wykonania nakazu w celu wykonania orzeczonej kary lub innego środka
 • Rozdział 65b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania
 • Art. 607k: czynności organów przed przekazaniem osoby ściganej europejskim nakazem aresztowania
 • Art. 607l: tryb przekazania i tymczasowego aresztowania osoby ściganej nakazem europejskim
 • Art. 607m: postanowienie w przedmiocie przekazania osoby ściganej europejskim nakazem
 • Art. 607n: przekazanie osoby ściganej państwu wydania nakazu europejskiego
 • Art. 607o: odroczenie wykonania postanowienia o przekazaniu osoby
 • Art. 607p: przesłanki obligatoryjnej odmowy wykonania nakazu europejskiego
 • Art. 607r: przesłanki fakultatywnej odmowy wykonania nakazu europejskiego
 • Art. 607s: inne przesłanki odmowy wykonania nakazu europejskiego
 • Art. 607t: przekazanie obywatela polskiego lub osoby korzystającej w Polsce z prawa azylu
 • Art. 607u: obowiązek pouczenia osoby ściganej o prawie żądania odpisu orzeczenia
 • Art. 607w: wykonanie nakazu europejskiego w wypadku czynu nie będącego przestępstwem według prawa polskiego
 • Art. 607x: łączne rozpoznanie nakazów europejskich
 • Art. 607y: nakaz europejski i wniosek o wydanie państwu obcemu dotyczące tej samej osoby
 • Art. 607z: wezwanie do uzupełnienia nakazu europejskiego
 • Art. 607wa: zajęcie i przekazanie przedmiotów na wniosek państwa wydania nakazu europejskiego
 • Art. 607za: rozpatrywanie wniosku o ściganie kub wykonanie kar pozbawienia wolności
 • Art. 607zb: zezwolenie na przewóz osoby ściganej przez terytorium RP
 • Art. 607zc: tryb postępowania przy stwierdzeniu niewłaściwości sądu do rozpoznania sprawy z nakazu europejskiego
 • Rozdział 65c Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie środka zapobiegawczego.
 • Art. 607zd: wniosek o wykonanie przez państwo UE środka zapobiegawczego
 • Art. 607ze: wykonywanie środka zapobiegawczego do chwili otrzymania informacji o przejęciu wykonania orzeczenia
 • Art. 607zf: zawiadomienie o zmianie lub uchyleniu środka zapobiegawczego albo zmianie nałożonych obowiązków
 • Art. 607zg: zażalenie na postanowienie w sprawie wystąpienia do organu państwa wykonania orzeczenia
 • Rozdział 65d Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orze.
 • Art. 607zh: wykonanie wydanego w toku postępowania karnego orzeczenia organu państwa UE
 • Art. 607zi: wezwanie państwa wydania orzeczenie do uzupełnienia informacji
 • Art. 607zj: postanowienie w przedmiocie wykonania orzeczenia wydanego w toku postępowania karnego prowadzonego przez państwo UE
 • Art. 607zk: odmowa wykonania orzeczenia wydanego w toku postępowania karnego prowadzonego przez państwo UE
 • Art. 607zl: postanowienie o zaprzestaniu wykonywania orzeczenia
 • Art. 607zm: zawiadomienie państwa wydania orzeczenia o postanowieniu w przedmiocie wykonania orzeczenia
 • Art. 607zn: ponoszenie kosztów wykonania wydanego w toku postępowania karnego orzeczenia organu państwa UE
 • Rozdział 66. Przejęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania
 • Art. 608: wniosek o przejęcie skazanego obywatela polskiego
 • Art. 609: przejęcie do wykonania orzeczonych przez organ obcego państwa kar
 • Art. 610: przejęcie lub przekazanie cudzoziemca
 • Art. 610a: porozumienie w sprawie podziału kwot lub przedmiotów z wykonania orzeczenia w sprawie grzywny lub orzeczenia przepadku
 • Art. 611: właściwość sądu w sprawach o przejęcie lub przekazanie skazanego
 • Art. 611a: postępowanie w sprawach dopuszczalności przejęcia lub przekazania orzeczenia do wykonania
 • Art. 611b: negatywne przesłanki przejęcia lub przekazania orzeczenia do wykonania
 • Art. 611c: czynności sądu po przejęciu orzeczenia do wykonania
 • Art. 611d: wystąpienie o zabezpieczenia przedmiotów lub mienia i wykonanie orzeczenia państwa obcego
 • Art. 611e: opuszczenie przez skazanego terytorium państwa skazania
 • Art. 611f: przejęcie lub przekazania do wykonania orzeczeń o karach pieniężnych
 • Rozdział 66e. Współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym
 • Art. 611g: wniosek o współpracę Międzynarodowego Trybunału Karnego
 • Art. 611h: wykonanie wniosku Trybunału o dostarczenie osoby
 • Art. 611i: nieprzewidziane lądowanie na terytorium RP osoby dostarczanej Trybunałowi
 • Art. 611j: wykonanie wniosku Trybunału o tymczasowe aresztowanie lub o aresztowanie i dostarczenie osoby
 • Art. 611k: żądanie od Trybunału dodatkowych informacji i protokołu
 • Art. 611l: zgoda na dostarczenie Trybunałowi osoby wydanej lub przekazanej innemu państwu
 • Art. 611m: sprzeczność żądanej pomocy prawnej z porządkiem prawnym RP
 • Art. 611n: przesłanki odmowy udzielenia Trybunałowi pomocy prawnej
 • Art. 611o: udzielenie Trybunałowi pomocy prawnej zagrażające bezpieczeństwu RP
 • Art. 611p: obowiązek uzyskania zgody na udostępnienie Trybunałowi dokumentu lub dowodu
 • Art. 611r: podmioty uprawnione do obecności przy wykonywaniu czynności na żądanie Trybunału
 • Art. 611s: uprawnienie do dokonywania ustaleń z Trybunałem
 • Rozdział 66f. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności
 • Art. 611t: wystąpienie do organu państwa UE o wykonanie kary pozbawienia wolności
 • Rozdział 66h. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia skazującego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, karę ograniczenia wolności, samoistnie orzeczony środek karny, a także orzeczenia o warunkowym zwolnieniu oraz warunkowym umorzeniu postępowania karnego
 • Art. 611u: wystąpienie do organu państwa UE o wykonanie orzeczenia sądu polskiego
 • Rozdział 66j. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony
 • Art. 611w: europejski nakaz ochrony
 • Rozdział 66a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia dotyczącego grzywny, nawiązki, świadczenia pieniężnego lub orzeczenia zasądzającego od sprawcy koszty procesu
 • Art. 611fa: wystąpienie do państwa UE o wykonanie orzeczenia sądu polskiego nakładającego obowiązki pieniężne
 • Art. 611fb: podział kwot z egzekucji orzeczeń nakładających obowiązki pieniężne
 • Art. 611fc: zawieszenie i umorzenie wykonania orzeczeń nakładających obowiązki pieniężne
 • Art. 611fd: zawiadomienie o niemożności wykonania orzeczenia nakładającego obowiązki pieniężne
 • Art. 611fe: postępowanie w sprawie wystąpienia o wykonanie orzeczenia nakładającego obowiązki pieniężne
 • Rozdział 66b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym
 • Art. 611ff: wykonanie orzeczenia państwa UE o karach o charakterze pieniężnym
 • Art. 611fg: odmowa wykonania orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym
 • Art. 611fh: posiedzenie w sprawie wykonania orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym
 • Art. 611fi: porozumienie w sprawie podziału kwot z wykonania orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym
 • Art. 611fj: wezwanie do potwierdzenia dokonania wpłaty kary o charakterze pieniężnym
 • Art. 611fk: postanowienie o umorzeniu postępowania wykonawczego
 • Art. 611fl: okoliczności wymagające powiadomienia państwa wydania orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym
 • Art. 611fm: ponoszenie kosztów wykonania orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym
 • Rozdział 66c. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku
 • Art. 611fn: wystąpienie do państwa UE o wykonanie orzeczenia o przepadku
 • Art. 611fo: wezwanie organu państwa wykonania orzeczenia o przekazanie pieniędzy lub mienia
 • Art. 611fp: wystąpienie o wykonanie orzeczenia o przepadku a postępowanie wykonawcze
 • Art. 611fr: okoliczności wymagające zawiadomienia organu wydania orzeczenia o przepadku
 • Art. 611fs: posiedzenie w sprawie wystąpienia do państwa wykonania orzeczenia
 • Art. 611ft: odpowiedzialność za szkodę w związku z wykonaniem orzeczenia o przepadku
 • Rozdział 66d. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku
 • Art. 611fu: właściwość organu w sprawie wykonania orzeczenia o przepadku
 • Art. 611fw: odmowa wykonania orzeczenia przepadku korzyści majątkowej
 • Art. 611fx: posiedzenie w sprawie wykonania orzeczenia przepadku korzyści majątkowej
 • Art. 611fy: zawieszenie postępowania w przedmiocie wykonania orzeczenia przepadku korzyści majątkowej
 • Art. 611fz: łączne orzekanie w przedmiocie wykonania orzeczenia o przepadku
 • Art. 611ta: zgoda na przekazanie orzeczenia do wykonania, opinia w przedmiocie przekazania orzeczenia
 • Art. 611tb: rozpoznanie sprawy wystąpienia o wykonanie orzeczenia
 • Art. 611tc: przekazanie informacji o treści prawa obcego w zakresie warunkowego zwolnienia
 • Art. 611td: postępowanie wykonawcze w razie odbywania przez skazanego kary w państwie wykonania orzeczenia
 • Art. 611te: zawiadomienie organu państwa wykonania orzeczenia o uchyleniu orzeczenia
 • Art. 611tf: przekazanie skazanego przebywającego na terytorium RP
 • Rozdział 66g. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności
 • Art. 611tg: wykonanie w RP orzeczonej przez organ państwa UE kary pozbawienia wolności
 • Art. 611th: właściwość sądu w sprawach wykonania w RP orzeczenia dotyczącego kary pozbawienia wolności
 • Art. 611ti: rozpoznanie sprawy wykonania orzeczenia dotyczącego kary pozbawienia wolności
 • Art. 611tj: postanowienie w w przedmiocie wykonania orzeczenia dotyczącego kary pozbawienia wolności
 • Art. 611tk: przesłanki odmowy wykonania orzeczenia o karze pozbawienia wolności
 • Art. 611tl: orzeczenie o wykonaniu kary pozbawienia wolności
 • Art. 611tm: postępowanie w przedmiocie wykonania orzeczenia dotyczącego kary pozbawienia wolności
 • Art. 611tn: umorzenie postępowania wykonawczego orzeczenia dotyczącego kary pozbawienia
 • Art. 611to: tymczasowe aresztowanie skazanego znajdującego się na terytorium RP
 • Art. 611tp: zezwolenie na przewóz sprawcy przez terytorium RP
 • Art. 611tr: obowiązek zawiadomienia organu państwa wydania orzeczenia
 • Art. 611ts: ponoszenie kosztów wykonania orzeczenia dotyczącego kary pozbawienia wolności
 • Art. 611ua: postępowanie wykonawcze w razie wystąpienie o wykonanie orzeczenia sądu polskiego
 • Art. 611ub: obowiązek zawiadomienia organu państwa wykonania orzeczenia
 • Art. 611uc: posiedzenie w sprawie wystąpienia do organu państwa wykonania orzeczenia
 • Rozdział 66i. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia karnego związanego z poddaniem sprawcy próbie
 • Art. 611ud: właściwość sądu w sprawie wykonania niektórych orzeczeń organu państwa UE
 • Art. 611ue: rozpoznanie sprawy wykonania niektórych orzeczeń organu państwa UE
 • Art. 611uf: postanowienie w przedmiocie wykonania orzeczenia organu państwa UE
 • Art. 611ug: odmowa wykonania orzeczenia organu państwa UE
 • Art. 611uh: umorzenie postępowania wykonawczego dotyczącego orzeczenia organu państwa UE
 • Art. 611ui: obowiązek zawiadomienia organu państwa wydania orzeczenia
 • Art. 611uj: ponoszenie kosztów związanych z wykonaniem orzeczenia organu państwa UE
 • Art. 611wa: europejski nakaz ochrony a wykonanie orzeczonego środka lub obowiązku
 • Art. 611wb: zawiadomienie o uchyleniu środka lub obowiązku
 • Art. 611wc: niezaskarżalność postanowienia w przedmiocie europejskiego nakazu ochrony
 • Rozdział 66k. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony
 • Art. 611wd: wykonanie europejskiego nakazu ochrony
 • Art. 611we: wezwanie do sunięcia braków europejskiego nakazu ochrony
 • Art. 611wf: zażalenie na postanowienie w przedmiocie wykonania europejskiego nakazu ochrony
 • Art. 611wg: odmowa wykonania europejskiego nakazu ochrony
 • Art. 611wh: zaprzestanie wykonywania europejskiego nakazu ochrony
 • Art. 611wi: obowiązki informacyjne wobec państwa wydania nakazu ochrony
 • Art. 611wj: finansowanie wykonania nakazu ochrony
 • Art. 611fza: wezwanie do potwierdzenia wykonania orzeczenia o przepadku
 • Art. 611fzb: postępowanie z pieniędzmi lub mieniem uzyskanymi z tytułu wykonania orzeczenia o przepadku
 • Art. 611fzc: umorzenie postępowania wykonawczego w przedmiocie orzeczenia przekazanego do wykonania
 • Art. 611fzd: obowiązek powiadomienia o postanowieniu w przedmiocie wykonania orzeczenia przepadku
 • Art. 611fze: ponoszenie kosztów wykonania orzeczenia o przepadku
 • Rozdział 67. Przepisy końcowe
 • Art. 612: zawiadomienie o tymczasowym aresztowaniu lub zatrzymaniu obywatela państwa obcego
 • Art. 613: tryb porozumiewania się sądów i prokuratorów z organami obcego państwa
 • Art. 614: pokrywanie wydatków poniesionych przez państwo obce
 • Art. 615: pierwszeństwo umowy i zasada wzajemności
 • Art. 615a: współpraca między sądami, prokuratorami i innymi organami procesowymi a Prokuraturą Europejską
 • Dział XIV. Koszty procesu
 • Rozdział 68. Przepisy ogólne
 • Art. 616: koszty procesu
 • Art. 617: opłaty
 • Art. 618: wydatki Skarbu Państwa w postępowaniu karnym
 • Art. 618a: zwrot kosztów podróży świadka
 • Art. 618b: zwrot zarobku lub dochodu utraconego przez świadka
 • Art. 618c: należności świadka w związku ze stawiennictwem
 • Art. 618d: odpowiednie stosowanie przepisów do osoby towarzyszącej świadkowi
 • Art. 618e: wyłączenie stosowania przepisów o należnościach świadka
 • Art. 618f: wynagrodzenie i zwrot wydatków biegłych i specjalistów
 • Art. 618g: odpowiednie stosowanie przepisów do biegłego, tłumacza i specjalisty
 • Art. 618h: zwrot utraconego przez biegłego, tłumacza lub specjalistę zarobku lub dochodu
 • Art. 618i: zasady wypłaty należności biegłego, tłumacza lub specjalisty
 • Art. 618j: należności strony w związku z jej udziałem w postępowaniu
 • Art. 618k: wniosek o przyznanie należności
 • Art. 618l: ustalanie i przyznawanie należności świadków, biegłych, tłumaczy i specjalistów
 • Art. 618fa: wypłata biegłemu kwoty pieniężnej na poczet jego wynagrodzenia
 • Art. 618ia: ryczałt dla asystenta rodziny za udział w posiedzeniu albo rozprawie
 • Art. 619: tymczasowe pokrywani wydatków przez Skarb Państwa
 • Art. 620: wykładanie wydatków związanych z ustanowieniem obrońcy lub pełnomocnika
 • Art. 621: zryczałtowane wydatki w sprawach z oskarżenia prywatnego
 • Art. 622: zwrot uiszczonych przez oskarżyciela prywatnego zryczałtowanych wydatków
 • Rozdział 69. Zwolnienie od kosztów sądowych
 • Art. 623: przesłanki obligatoryjnego zwolnienia od wyłożenia kosztów
 • Art. 624: przesłanki fakultatywnego zwolnienia od kosztów sądowych
 • Art. 625: koszty sądowe w postępowaniu dotyczącym żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową
 • Rozdział 70. Zasądzenie kosztów procesu
 • Art. 626: określenie kosztów procesu
 • Art. 626a: zażalenie na postanowienie w przedmiocie kosztów
 • Art. 627: koszty i wydatki zasądzane od skazanego w sprawach z oskarżenia publicznego
 • Art. 628: koszty i wydatki zasądzane od skazanego w sprawach z oskarżenia prywatnego
 • Art. 629: koszty w razie umorzenia lub warunkowego umorzenia postępowania
 • Art. 630: wydatki ponoszone przez Skarb Państwa w sprawach z oskarżenia publicznego
 • Art. 631: przesłanki częściowego zasądzenia kosztów w sprawach z oskarżenia prywatnego
 • Art. 632: koszty procesu w razie uniewinnienia oskarżonego lub umorzenia postępowania
 • Art. 632a: pokrywanie kosztów w razie umorzenia postępowania przez oskarżonego lub Skarb Państwa
 • Art. 632b: zwrot należności z tytułu ustanowienia pełnomocnika
 • Art. 633: koszty procesu przy wielości stron
 • Art. 634: koszty procesu za postępowanie odwoławcze
 • Art. 635: koszty postępowania odwoławczego w razie zmiany orzeczenia na niekorzyść oskarżonego
 • Art. 636: koszty w razie nieuwzględnienia środka odwoławczego
 • Art. 637: ponoszenie kosztów w razie pozostawienia środka odwoławczego bez rozpoznania
 • Art. 637a: koszty postępowania kasacyjnego
 • Art. 638: ponoszenie kosztów rozpoznania kasacji
 • Art. 639: koszty w sprawach o wznowienie postępowania
 • Art. 640: koszty w sprawach z oskarżenia publicznego, w których akt oskarżenia wniósł oskarżyciel posiłkowy
 • Art. 641: przedawnienie prawa do zasądzonych kosztów procesu
 • Rozdział 71. (Uchylony)
 • Art. 642: uchylony
 • Art. 643: uchylony
 • Art. 644: uchylony
 • Art. 645: uchylony
 • Dział XV. Postępowanie karne w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych
 • Rozdział 72. Przepisy ogólne
 • Art. 646: postępowanie w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych
 • Art. 647: katalog spraw podlegających orzecznictwu sądów wojskowych
 • Art. 648: zakres spraw podlegających orzecznictwu sądów wojskowych
 • Art. 649: właściwość wyłączna sądu wojskowego
 • Art. 650: przesłanki łącznego rozpoznania sprawy
 • Art. 651: właściwość miejscowa sądu wojskowego
 • Art. 652: rodzaje sądów wojskowych
 • Art. 653: wojskowy sąd garnizonowy
 • Art. 654: wojskowy sąd okręgowy
 • Art. 655: właściwość Sądu Najwyższego
 • Art. 656: właściwość sądu wojskowego w sprawie kilku oskarżonych
 • Art. 657: uprawnienia procesowe prokuratorów wojskowych
 • Art. 658: ściganie na wniosek dowódcy jednostki wojskowej
 • Art. 659: uprawnienia dowódcy jednostki wojskowej
 • Art. 660: wszczęcie postępowania o przestępstwo ścigane na wniosek dowódcy jednostki wojskowej bez tego wniosku
 • Art. 661: ściganie przestępstw z oskarżenia prywatnego
 • Art. 662: dane osobopoznawcze o oskarżonym żołnierzu
 • Rozdział 73. Środki przymusu i postępowanie przygotowawcze
 • Art. 663: uchylony
 • Art. 664: prawo zatrzymania osoby podejrzanej podlegającej właściwości sądów wojskowych
 • Art. 665: obowiązek zawiadomienia o zatrzymaniu żołnierza lub pracownika wojska
 • Art. 666: dodatkowe przesłanki tymczasowego aresztowania żołnierza
 • Art. 667: zebranie danych o żołnierzu w postępowaniu przygotowawczym
 • Art. 668: śledztwo
 • Rozdział 74. Postępowanie przed sądem
 • Art. 669: ławnicy w sądzie wojskowym
 • Art. 670: uchylony
 • Art. 671: udział obrońcy w postępowaniu przed sądem wojskowym
 • Art. 671a: uchylony
 • Art. 672: uzasadnianie wyroków przez sądy wojskowe
 • Art. 672a: uchylony
 • Art. 673: skład sądu wojskowego orzekającego w kwestii wznowienia postępowania
 • Rozdział 75. (Uchylony)
 • Art. 674: uchylony
 • Art. 675: uchylony
 • Art. 676: uchylony
 • Art. 677: uchylony
 • Art. 678: uchylony
 • Art. 679: uchylony
 • Art. 680: uchylony
 • Art. 681: uchylony
 • Art. 682: uchylony

Informacje dla Użytkownika

Dane Serwisu: Prawomaniacy Sp. z o.o., ul. Bajkowa 127/6, 10-696 Olsztyn, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000349059. Dane do kontaktu: e-mail kontakt@arslege.pl tel. 513-842-650.

Sposób zapłaty: płatności za pośrednictwem Przelewy24 (przelewy on-line, płatność kartą kredytową, możliwośc płatności przekazem pocztowym).

Termin zapłaty: zamówienie można opłacić w ciągu 7 dni od dnia dodania go do koszyka.

Dostęp jest aktywny od momentu zaksięgowania kwoty.

Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na na adres skrzynki pocztowej wskazanej w reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w ciągu 14 dni, liczonych od momentu zawarcia umowy bez podawania przyczyny. W tym celu powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (można skorzystać z gotowego formularza) i dostarczyć je drogą pocztową na adres Serwisu lub drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl W przypadku złożenia oświadczenia drogą elektroniczną Serwis potwierdzi odebranie wiadomości poprzez wysłanie do Użytkownika wiadomości e-mail. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, Serwis zwróci Użytkownikowi zapłaconą kwotę w taki sam sposób, w jaki została ona uiszczona.

Warunki techniczne - do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
 1. dostępu do sieci Internet;
 2. indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;
 3. zarejestrowanie się w Serwisie,
 4. skonfigurowanej prawidłowo przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Explorer 11, Mozilla Firefox 34.05, Google Chrome 39.0, Opera 26.0;
 5. w razie pobierania plików z Serwisu - posiadanie i zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pobranego pliku w formacie PDF, DOC, RTF, XLS lub MP3 oraz Flash Player do odtwarzania plików mp3.


W celu polubownego rozwiązania sporów powstałych w wyniku zawartej umowy z Serwisem, Użytkownik ma prawo zwrócić się do:
 1. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (WIIH),
 2. stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy WIIH,
  a także skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów lub organizacji społecznych, których zadaniem statutowym jest ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów).


Audioustawy - w przypadku zakupu będąc zarejestrowanym w serwisie audioustawy dostępne są w zakładce [link] przez okres 3 miesięcy (w tym czasie aktualizacja jest darmowa)
- zakup bez rejestracji - audioustawę można pobrać za pomocą linku zawartego w wiadomości e-mail, stan prawny audioustawy jest na dzień zakupu (nie podlega aktualizacji)

Przy zakupie kazusów użytkownik kupuje konkretną ilość kazusów. Następnie odblokowuje wybrane przez siebie kazusy wybierając ze wszystkich dostępnych w serwisie. Użytkownik może odblokować tyle kazusów ile zakupił. Możliwy jest również zakup dostępu na określony czas do wszystkich kazusów.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.