Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Audioustawa


Kodeks postępowania administracyjnego

Wykorzystaj zmysł słuchu

Oszczędzaj czas

Ucz się w każdym miejscu

 
 • Darmowa aktualizacja przez 3 miesiące
 • Uniwersalny format mp3
 • Pobieranie bezpośrednio ze strony serwisu
 • Łatwa nawigacja, artykuły z indeksami rzeczowymi
Wartość audioustawy:

Cena: 11,99

  Dodaj do koszyka
 • Stan prawny na dzień: 2024-05-21
 • Czas trwania: 04:24:51
 • Rozmiar: 127 MB
Co to jest audioustawa?
 • Dział I. Przepisy ogólne
 • Rozdział 1. Zakres obowiązywania
 • Art. 1: zakres regulacji ustawy
 • Art. 2: unormowania w zakresie postępowania w sprawie skarg i wniosków
 • Art. 2a: obowiązki informacyjne wobec osoby, od której zbierane są dane osobowe
 • Art. 3: wyłączenie stosowania Kodeksu
 • Art. 4: Kodeks a immunitety, umowy i zwyczaje międzynarodowe
 • Art. 5: objaśnienie pojęć
 • Rozdział 2. Zasady ogólne
 • Art. 6: zasada praworządności
 • Art. 7: zasada prawdy obiektywnej
 • Art. 7a: zasada przyjaznej interpretacji przepisów
 • Art. 7b: współdziałanie organów administracji publicznej w toku postępowania
 • Art. 8: zasada pogłębiania zaufania uczestników postępowania do władzy publicznej
 • Art. 9: zasada informowania stron postępowania
 • Art. 10: zasada czynnego udziału stron w postępowaniu
 • Art. 11: zasada wyjaśnienia zasadności przesłanek załatwienia sprawy
 • Art. 12: zasada wnikliwości, szybkości i prostoty postępowania
 • Art. 13: zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych
 • Art. 14: zasada pisemności załatwiania spraw
 • Art. 14a: umożliwianie stronom oceny działania urzędów kierowanych przez organy administracji publicznej
 • Art. 15: zasada dwuinstancyjności postępowania
 • Art. 16: zasada trwałości decyzji
 • Rozdział 3. Organy wyższego stopnia i organy naczelne
 • Art. 17: organy wyższego stopnia
 • Art. 18: organy naczelne
 • Rozdział 4. Właściwość organów
 • Art. 19: obowiązek przestrzegania właściwości
 • Art. 20: właściwość rzeczowa organu
 • Art. 21: właściwość miejscowa organu
 • Art. 22: spory organów o właściwość
 • Art. 23: czynności niecierpiące zwłoki
 • Rozdział 5. Wyłączenie pracownika oraz organu
 • Art. 24: wyłączenie pracownika organu od udziału w postępowaniu
 • Art. 25: wyłączenie organu od załatwienia sprawy
 • Art. 26: wyznaczenie pracownika lub organu w miejsce wyłączonego
 • Art. 27: wyłączenie członka organu kolegialnego od udziału w postępowaniu
 • Art. 27a: uchylony
 • Rozdział 6. Strona
 • Art. 28: definicja strony
 • Art. 29: strony - potencjalne podmioty
 • Art. 30: zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych
 • Art. 31: uprawnienia organizacji społecznych
 • Art. 32: pełnomocnik strony
 • Art. 33: pełnomocnik strony
 • Art. 34: wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej lub niezdolnej do czynności prawnych
 • Rozdział 7. Załatwianie spraw
 • Art. 35: terminy załatwiania spraw przez organy
 • Art. 36: obowiązek zawiadomienia o przyczynie zwłoki w załatwieniu sprawy
 • Art. 37: prawo wniesienia ponaglenia
 • Art. 38: odpowiedzialność pracownika za niezałatwienie sprawy w terminie
 • Rozdział 8. Doręczenia
 • Art. 39: doręczanie pism przez organ
 • Art. 391: doręczanie pism na adres do doręczeń elektronicznych
 • Art. 392: uchylony
 • Art. 393: doręczenie pisma wydanego w formie dokumentu elektronicznego
 • Art. 394: ustalenie dnia doręczenia korespondencji
 • Art. 40: doręczanie pism
 • Art. 41: obowiązek informowania o zmianie adresu
 • Art. 42: miejsca doręczania pism adresatowi
 • Art. 43: nieobecność adresata
 • Art. 44: doręczenie zastępcze
 • Art. 45: doręczanie pism podmiotom zbiorowym
 • Art. 46: potwierdzenie doręczenia pisma
 • Art. 47: odmowa przyjęcia pisma przez adresata
 • Art. 48: doręczanie pism przedstawicielowi i osobom z immunitetem dyplomatycznym
 • Art. 49: zawiadamianie stron przez publiczne ogłoszenia
 • Art. 49a: szczególne formy zawiadomień o decyzjach i innych czynnościach organu
 • Art. 49b: udostępnianie odpisu rozstrzygnięcia stronie zawiadomionej publicznym ogłoszeniem
 • Rozdział 9. Wezwania
 • Art. 50: wzywanie osób przez organ
 • Art. 51: obowiązek osobistego stawiennictwa wezwanego
 • Art. 52: pomoc prawna organów
 • Art. 53: wyłączenie stosowania przepisów o osobistym stawiennictwie i pomocy prawnej
 • Art. 54: elementy wezwania
 • Art. 55: wezwania w sprawach niecierpiących zwłoki
 • Art. 56: zwrot kosztów stawiennictwa
 • Rozdział 10. Terminy
 • Art. 57: obliczanie terminów
 • Art. 58: przywrócenie terminu
 • Art. 59: właściwość organu w sprawie przywrócenia terminu
 • Art. 60: wstrzymanie wykonania decyzji lub postanowienia na żądanie strony
 • Dział II. Postępowanie
 • Rozdział 1. Wszczęcie postępowania
 • Art. 61: wszczęcie postępowania administracyjnego
 • Art. 61a: postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania
 • Art. 62: współuczestnictwo w postępowaniu
 • Art. 63: wnoszenie pism
 • Art. 64: braki formalne podania
 • Art. 65: obowiązek przekazania podania do właściwego organu
 • Art. 66: podanie w sprawach pozostających we właściwości kilku organów
 • Rozdział 2. Metryki, protokoły i adnotacje
 • Art. 66a: metryka sprawy
 • Art. 67: czynności protokołowane
 • Art. 68: protokół z czynności
 • Art. 69: protokół przesłuchania
 • Art. 70: dołączanie do protokołu innych dokumentów
 • Art. 71: skreślenia i poprawki w protokole
 • Art. 72: adnotacje urzędowe
 • Rozdział 3. Udostępnianie akt
 • Art. 73: udostępnianie stronie akt sprawy
 • Art. 74: wyłączenie prawa strony do wglądu w akta sprawy
 • Art. 74a: prawo dostępu do danych przysługujące osobie, której dotyczą
 • Rozdział 4. Dowody
 • Art. 75: dowód w postępowaniu
 • Art. 76: dokumenty urzędowe
 • Art. 76a: odpisy i wyciągi z dokumentów
 • Art. 77: obowiązki organu w zakresie materiału dowodowego
 • Art. 78: uwzględnianie wniosków dowodowych stron
 • Art. 79: zawiadomienie strony o terminie i miejscu przeprowadzenia dowodu
 • Art. 79a: składanie dodatkowych dowodów
 • Art. 80: ocena udowodnienia danej okoliczności
 • Art. 81: udowodnienie okoliczności faktycznej
 • Art. 81a: zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony
 • Art. 82: bezwzględne zakazy dowodowe
 • Art. 83: prawo odmowy zeznań i odmowy odpowiedzi na pytania
 • Art. 84: biegły
 • Art. 85: oględziny
 • Art. 86: przesłuchanie strony
 • Art. 87: zlecenie przeprowadzenia postępowania dowodowego
 • Art. 88: ukaranie grzywną świadka lub biegłego
 • Art. 88a: wniosek o pociągnięcie żołnierza w czynnej służbie wojskowej do odpowiedzialności dyscyplinarnej
 • Rozdział 5. Rozprawa
 • Art. 89: przesłanki przeprowadzenia rozprawy
 • Art. 90: przygotowanie do rozprawy
 • Art. 91: wezwanie na rozprawę
 • Art. 92: wyznaczenie terminu rozprawy
 • Art. 93: kierowanie rozprawą
 • Art. 93a: udział w rozprawie osoby pozbawionej wolności
 • Art. 94: nieobecność stron na rozprawie
 • Art. 95: uprawnienia stron na rozprawie
 • Art. 96: niewłaściwe zachowanie w czasie rozprawy
 • Rozdział 5a. Mediacja
 • Art. 96a: mediacja
 • Art. 96b: zawiadomienie o możliwości przeprowadzenia mediacji
 • Art. 96c: niedopuszczalność przeprowadzenia mediacji
 • Art. 96d: postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji
 • Art. 96e: odroczenie rozpatrzenia sprawy po skierowaniu sprawy do mediacji
 • Art. 96f: mediator
 • Art. 96g: obowiązki mediatora
 • Art. 96h: zakres danych przekazywanych mediatorowi
 • Art. 96i: udostępnianie akt sprawy mediatorowi
 • Art. 96j: obowiązek zachowania w tajemnicy faktów z mediacji
 • Art. 96k: prowadzenie mediacji
 • Art. 96l: koszty mediacji
 • Art. 96m: protokół z przebiegu mediacji
 • Art. 96n: obowiązek załatwienia sprawy zgodnie z ustaleniami mediacji
 • Rozdział 6. Zawieszenie postępowania
 • Art. 97: przesłanki obligatoryjnego zawieszenia postępowania
 • Art. 98: przesłanki fakultatywnego zawieszenia postępowania
 • Art. 99: obowiązek starań dla usunięcia przeszkody w prowadzeniu postępowania
 • Art. 100: wystąpienie o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego
 • Art. 101: Postanowienie w sprawie zawieszenia albo podjęcia postępowania
 • Art. 102: czynności organu w czasie zawieszenia postępowania
 • Art. 103: zawieszenie postępowania a bieg terminów
 • Rozdział 7. Decyzje
 • Art. 104: decyzje organu
 • Art. 105: przesłanki umorzenia postępowania
 • Art. 106: wymóg uzyskania stanowiska innego organu
 • Art. 106a: posiedzenie w trybie współdziałania
 • Art. 107: elementy decyzji
 • Art. 108: nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności
 • Art. 109: ogłaszanie i doręczanie decyzji
 • Art. 110: związanie organu wydaną decyzją
 • Art. 111: uzupełnienie i sprostowanie decyzji
 • Art. 112: błędne pouczenie w decyzji
 • Art. 113: prostowanie błędów i omyłek w decyzjach
 • Rozdział 8. Ugoda
 • Art. 114: warunki zawarcia ugody przez strony
 • Art. 115: termin zawarcia ugody przez strony
 • Art. 116: wyznaczenie stronom terminu do zawarcia ugody
 • Art. 117: forma i elementy ugody
 • Art. 118: zatwierdzenie ugody przez organ
 • Art. 119: forma zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia ugody
 • Art. 120: wykonalność ugody
 • Art. 121: skutki prawne ugody
 • Art. 121a: zawarcie ugody przed mediatorem
 • Art. 122: odesłanie do przepisów dotyczących decyzji
 • Rozdział 8a. Milczące załatwienie sprawy
 • Art. 122a: milczące załatwienie sprawy
 • Art. 122b: zakończenie postępowania w sprawie zakończonej milcząco
 • Art. 122c: termin milczącego załatwienie sprawy
 • Art. 122d: wyłączenie stosowania niektórych przepisów ustawy
 • Art. 122e: adnotacja o milczącym załatwieniu sprawy
 • Art. 122f: zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy
 • Art. 122g: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do spraw załatwionych milcząco
 • Art. 122h: udostępnianie informacji w sprawach załatwianych milcząco
 • Rozdział 9. Postanowienia
 • Art. 123: postanowienia w toku postępowania
 • Art. 124: elementy postanowienia
 • Art. 125: ogłaszanie i doręczanie postanowień
 • Art. 126: odpowiednie stosowanie do postanowień przepisów Kodeksu
 • Rozdział 10. Odwołania
 • Art. 127: odwołania od decyzji wydanej w pierwszej instancji
 • Art. 127a: zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania
 • Art. 128: wymogi odwołania
 • Art. 129: tryb wnoszenia odwołania
 • Art. 130: wniesienie odwołania a wykonalność decyzji
 • Art. 131: zawiadomienie stron o wniesieniu odwołania
 • Art. 132: uwzględnienie odwołania przez organ pierwszej instancji
 • Art. 133: przesłanie odwołania i akt sprawy organowi odwoławczemu
 • Art. 134: postanowienie organu odwoławczego o niedopuszczalności odwołania
 • Art. 135: wstrzymanie przez organ odwoławczy wykonania decyzji
 • Art. 136: uzupełnienie dowodów przez organ odwoławczy
 • Art. 137: cofnięcie odwołania przez stronę
 • Art. 138: decyzje organu odwoławczego
 • Art. 139: zakaz wydania decyzji na niekorzyść strony odwołującej się
 • Art. 140: odesłanie do przepisów o postępowaniu przed organami pierwszej instancji
 • Rozdział 11. Zażalenia
 • Art. 141: zażalenia na postanowienia
 • Art. 142: zaskarżanie postanowień na które nie służy zażalenie
 • Art. 143: zażalenie a wykonalność postanowienia
 • Art. 144: odesłanie do przepisów dotyczących odwołań
 • Rozdział 12. Wznowienie postępowania
 • Art. 145: przesłanki wznowienia postępowania
 • Art. 145a: skarga o wznowienie postępowania w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego
 • Art. 145b: skarga o wznowienie postępowania w przypadku naruszenia zasady równego traktowania
 • Art. 145aa: wznowienia postępowania w przypadku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE mającego wpływ na treść wydanej decyzji
 • Art. 146: niedopuszczalność uchylenia decyzji
 • Art. 147: wznowienie postępowania z urzędu i na żądanie strony
 • Art. 148: termin do wniesienia podania o wznowienie postępowania
 • Art. 149: postanowienie w przedmiocie wznowienia postępowania
 • Art. 150: właściwość organów w sprawach wznowienia postępowania
 • Art. 151: decyzje organu w sprawach o wznowienie postępowania
 • Art. 152: wstrzymanie wykonania decyzji przez organ
 • Art. 153: uchylony
 • Rozdział 13. Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji
 • Art. 154: uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa
 • Art. 155: uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej, na mocy której strona nabyła prawo
 • Art. 155a: wyłączenie stosowania przepisów o milczącym załatwieniu sprawy
 • Art. 156: przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji
 • Art. 157: właściwość organów w sprawach stwierdzenia nieważności decyzji
 • Art. 158: rozstrzygnięcie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
 • Art. 159: wstrzymanie wykonania decyzji przez organ właściwy w sprawach stwierdzenia nieważności decyzji
 • Art. 160: uchylony
 • Art. 161: uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej przez ministra lub wojewodę
 • Art. 162: stwierdzenie wygaśnięcia decyzji
 • Art. 163: uchylenie lub zmiana decyzji na podstawie przepisów szczególnych
 • Art. 163a: wyłączenie stosowania przepisów o milczącym załatwieniu sprawy
 • Rozdział 14. Postępowanie uproszczone
 • Art. 163b: załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym
 • Art. 163c: urzędowy formularz w postępowaniu uproszczonym
 • Art. 163d: uwzględnienie nowych okoliczności powołanych w toku postępowania uproszczonego
 • Art. 163e: postępowanie dowodowe w postępowaniu uproszczonym
 • Art. 163f: uzasadnienie decyzji wydanej w postępowaniu uproszczonym
 • Art. 163g: zaskarżenie decyzji wydanej w postępowaniu uproszczonym
 • Dział III. Przepisy szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych
 • Art. 164: uchylony
 • Art. 165: uchylony
 • Art. 166: uchylony
 • Art. 167: uchylony
 • Art. 168: uchylony
 • Art. 169: uchylony
 • Art. 170: uchylony
 • Art. 171: uchylony
 • Art. 172: uchylony
 • Art. 173: uchylony
 • Art. 174: uchylony
 • Art. 175: uchylony
 • Art. 176: uchylony
 • Art. 177: uchylony
 • Art. 178: uchylony
 • Art. 179: uchylony
 • Art. 180: sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • Art. 181: organy odwoławcze właściwe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • Dział IV. Udział prokuratora
 • Art. 182: uprawnienia prokuratora do wszczęcia postępowania
 • Art. 183: udział prokuratora w postępowaniu
 • Art. 184: sprzeciw prokuratora od decyzji ostatecznej
 • Art. 185: termin rozpatrzenia sprzeciwu prokuratora od decyzji ostatecznej
 • Art. 186: wszczęcie postępowania przez organ z urzędu na skutek sprzeciwu prokuratora
 • Art. 187: wstrzymanie wykonania decyzji na skutek sprzeciwu prokuratora
 • Art. 188: uprawnienia prokuratora w postępowaniu
 • Art. 189: niedopuszczalność wniesienia sprzeciwu przez prokuratora
 • Dział IVa. Administracyjne kary pieniężne
 • Art. 189a: nakładanie lub wymierzanie administracyjnej kary pieniężnej
 • Art. 189b: pojęcie administracyjnej kary pieniężnej
 • Art. 189c: stosowanie ustawy względniejszej dla strony
 • Art. 189d: dyrektywy wymiaru administracyjnej kary pieniężnej
 • Art. 189e: naruszenie prawa wskutek działania siły wyższej
 • Art. 189f: odstąpienie od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej
 • Art. 189g: przedawnienie możliwości nałożenia administracyjnej kary pieniężnej
 • Art. 189h: bieg terminu przedawnienia nałożenia administracyjnej kary pieniężnej
 • Art. 189i: zaległa administracyjna kara pieniężna
 • Art. 189j: przerwanie biegu terminu przedawnienia egzekucji administracyjnej kary pieniężnej
 • Art. 189k: ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej
 • Dział V. (Uchylony)
 • Art. 190: uchylony
 • Art. 191: uchylony
 • Art. 192: uchylony
 • Art. 193: uchylony
 • Art. 194: uchylony
 • Art. 195: uchylony
 • Dział VI. (Uchylony)
 • Art. 196: uchylony
 • Art. 197: uchylony
 • Art. 198: uchylony
 • Art. 199: uchylony
 • Art. 200: uchylony
 • Art. 201: uchylony
 • Art. 202: uchylony
 • Art. 203: uchylony
 • Art. 204: uchylony
 • Art. 205: uchylony
 • Art. 206: uchylony
 • Art. 207: uchylony
 • Art. 208: uchylony
 • Art. 209: uchylony
 • Art. 210: uchylony
 • Art. 211: uchylony
 • Art. 212: uchylony
 • Art. 213: uchylony
 • Art. 214: uchylony
 • Art. 215: uchylony
 • Art. 216: uchylony
 • Dział VII. Wydawanie zaświadczeń
 • Art. 217: wydawanie zaświadczeń
 • Art. 217a: wykonywanie obowiązku informacyjnego wobec strony której dane osobowe dotyczą
 • Art. 218: obowiązek wydania zaświadczenia przez organ
 • Art. 219: odmowa wydania zaświadczenia
 • Art. 220: żądanie przez organ zaświadczenia lub oświadczenia
 • Dział VIII. Skargi i wnioski
 • Rozdział 1. Postanowienia ogólne
 • Art. 221: realizacja prawa do składania skarg i wniosków
 • Art. 222: kryterium kwalifikacji pisma jako skargi lub wniosku
 • Art. 223: rozpatrywanie skarg i wniosków w ramach właściwości organów
 • Art. 224: ustawowe pojęcie organów państwowych
 • Art. 225: obowiązek przeciwdziałania ograniczaniu prawa do składania skarg i wniosków
 • Art. 226: rozporządzenie w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
 • Art. 226a: przekazywanie informacji skarżącemu lub wnioskodawcy
 • Rozdział 2. Skargi
 • Art. 227: przedmiot skargi
 • Art. 228: adresat skargi
 • Art. 229: właściwość organów w sprawach rozpatrywania skarg
 • Art. 230: właściwość organów w sprawach skarg dotyczących organizacji społecznych
 • Art. 231: obowiązki organu niewłaściwego do rozpatrzenia otrzymanej skargi
 • Art. 232: przekazanie skargi do załatwienia organowi niższego stopnia
 • Art. 233: skarga w sprawie indywidualnej
 • Art. 234: złożenie skargi w toku postępowania
 • Art. 235: skarga w sprawie po wydaniu decyzji ostatecznej
 • Art. 236: właściwość organu do rozpatrzenia skargi
 • Art. 237: termin do załatwienia skargi
 • Art. 238: zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi
 • Art. 239: ponowienie skargi uznanej uprzednio za bezzasadną
 • Art. 240: odesłanie do przepisów postępowania właściwych dla danej sprawy
 • Rozdział 3. Wnioski
 • Art. 241: przedmiot wniosku
 • Art. 242: właściwość organów w sprawach wniosków
 • Art. 243: obowiązki organu niewłaściwego do rozpatrzenia otrzymanego wniosku
 • Art. 244: terminy załatwiania wniosków
 • Art. 245: przekroczenie terminu do załatwienia wniosku
 • Art. 246: skarga na sposób załatwienia wniosku
 • Art. 247: odesłanie w sprawach wniosków do przepisów ustawy dotyczących skarg
 • Rozdział 4. Udział prasy i organizacji społecznych
 • Art. 248: skargi i wnioski przekazywane przez media i organizacje społeczne
 • Art. 249: odesłanie do przepisów dotyczących skarg i wniosków
 • Art. 250: uchylony
 • Art. 251: odesłanie w sprawach redakcji prasowej do przepisów dotyczących skarg i wniosków
 • Art. 252: uchylony
 • Rozdział 5. Przyjmowanie skarg i wniosków
 • Art. 253: tryb przyjmowania skarg i wniosków
 • Art. 254: rejestrowanie i przechowywanie skarg i wniosków
 • Art. 255: uchylony
 • Art. 256: obowiązki pracownika który otrzymał skargę dotycząca jego działalności
 • Rozdział 6. Nadzór i kontrola
 • Art. 257: nadzór zwierzchni nad załatwianiem skarg i wniosków
 • Art. 258: nadzór nad załatwianiem skarg i wniosków
 • Art. 259: okresowe oceny przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków
 • Art. 260: uchylony
 • Dział VIIIa. Europejska współpraca administracyjna
 • Art. 260a: udzielanie przez organy administracji publicznej pomocy organom innych państw UE
 • Art. 260b: wymogi formalne wniosku o udzielenie pomocy
 • Art. 260c: występowanie z wnioskiem o pomoc do organów innych państw UE
 • Art. 260d: forma wymiany informacji między organami administracji publicznej
 • Art. 260e: ponoszenie kosztów udzielenia pomocy
 • Art. 260f: odpowiednie stosowanie przepisów o pomocy w odniesieniu do organów innych państw
 • Art. 260g: wyłączenie stosowania przepisów o pomocy
 • Dział IX. Opłaty i koszty postępowania
 • Art. 261: obowiązek uiszczania opłat i kosztów postępowania
 • Art. 262: koszty postępowania obciążające stronę
 • Art. 263: koszty postępowania
 • Art. 263a: rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia mediatora
 • Art. 264: postanowienie w sprawie kosztów postępowania
 • Art. 265: egzekwowanie nieuiszczonych opłat
 • Art. 266: zwrot kosztów błędnego wezwania strony
 • Art. 267: zwolnienie strony od opłat i kosztów postępowania
 • Dział X. Przepisy końcowe
 • Art. 268: uchylony
 • Art. 268a: upoważnienie pracowników do załatwiania spraw w imieniu organu
 • Art. 269: prawomocność decyzji ostatecznych

Informacje dla Użytkownika

Dane Serwisu: Prawomaniacy Sp. z o.o., ul. Bajkowa 127/6, 10-696 Olsztyn, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000349059. Dane do kontaktu: e-mail kontakt@arslege.pl tel. 513-842-650.

Sposób zapłaty: płatności za pośrednictwem Przelewy24 (przelewy on-line, płatność kartą kredytową, możliwośc płatności przekazem pocztowym).

Termin zapłaty: zamówienie można opłacić w ciągu 7 dni od dnia dodania go do koszyka.

Dostęp jest aktywny od momentu zaksięgowania kwoty.

Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na na adres skrzynki pocztowej wskazanej w reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w ciągu 14 dni, liczonych od momentu zawarcia umowy bez podawania przyczyny. W tym celu powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (można skorzystać z gotowego formularza) i dostarczyć je drogą pocztową na adres Serwisu lub drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl W przypadku złożenia oświadczenia drogą elektroniczną Serwis potwierdzi odebranie wiadomości poprzez wysłanie do Użytkownika wiadomości e-mail. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, Serwis zwróci Użytkownikowi zapłaconą kwotę w taki sam sposób, w jaki została ona uiszczona.

Warunki techniczne - do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
 1. dostępu do sieci Internet;
 2. indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;
 3. zarejestrowanie się w Serwisie,
 4. skonfigurowanej prawidłowo przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Explorer 11, Mozilla Firefox 34.05, Google Chrome 39.0, Opera 26.0;
 5. w razie pobierania plików z Serwisu - posiadanie i zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pobranego pliku w formacie PDF, DOC, RTF, XLS lub MP3 oraz Flash Player do odtwarzania plików mp3.


W celu polubownego rozwiązania sporów powstałych w wyniku zawartej umowy z Serwisem, Użytkownik ma prawo zwrócić się do:
 1. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (WIIH),
 2. stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy WIIH,
  a także skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów lub organizacji społecznych, których zadaniem statutowym jest ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów).


Audioustawy - w przypadku zakupu będąc zarejestrowanym w serwisie audioustawy dostępne są w zakładce [link] przez okres 3 miesięcy (w tym czasie aktualizacja jest darmowa)
- zakup bez rejestracji - audioustawę można pobrać za pomocą linku zawartego w wiadomości e-mail, stan prawny audioustawy jest na dzień zakupu (nie podlega aktualizacji)

Przy zakupie kazusów użytkownik kupuje konkretną ilość kazusów. Następnie odblokowuje wybrane przez siebie kazusy wybierając ze wszystkich dostępnych w serwisie. Użytkownik może odblokować tyle kazusów ile zakupił. Możliwy jest również zakup dostępu na określony czas do wszystkich kazusów.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.