• II SA/Rz 732/14 - Postano...
  27.11.2022

II SA/Rz 732/14

Postanowienie
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
2014-06-04

Nietezowane

Artykuły przypisane do orzeczenia

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 13 orzeczeń.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się orzeczenie. Znajdź inne potrzebne orzeczenia.

Skład sądu

Stanisław Śliwa /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Stanisław Śliwa po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 2014r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] września 2013r. znak: [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego - postanawia – umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie

Z. S. zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] września 2013 r. znak: [...] utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy [...] z dnia [...] września 2013 r. nr [...] o odmowie przyznania jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

W skierowanym do tut. Sądu piśmie z dnia 29 maja 2014 r. Z. S. cofnęła skargę i wniosła o zwrot akt do organu administracji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W świetle art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.), zwanej dalej "P.p.s.a.", skarżący uprawniony jest do cofnięcia złożonej skargi. Oświadczenie takie jest dla sądu wiążące, chyba, że zmierza ono do obejścia prawa lub też spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Wówczas sąd obowiązany jest do uznania je za niedopuszczalne

Mając na uwadze, że Z. S. złożyła oświadczenie o cofnięciu wniesionej przez siebie skargi i jednoczesny brak stwierdzenia przez Sąd okoliczności wyłączających jego skuteczność postępowanie zainicjowane tą skargą należało umorzyć na podstawie art. 161 § 1 pkt 1, § 2 w zw. z art. 60 P.p.s.a.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...